ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอวยพร ปีใหม่กับรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมทั้งศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง และร่วมประชุมหารือ เพื่อทำความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 14 มกราคม 2565