คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ภายใต้หัวข้อ “เขียนหนังสืออย่างไรให้ได้ผลงานและได้เงิน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนหนังสือ เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจทั้งบุคลากรภายใน และภายนอกคณะครุศาสตร์ จำนวนกว่า 80 คน  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet