ฝ่ายงานแนะแนวและการให้คำปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมอาจารย์นิเทศก์การฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อส่งตัวนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจิตวิทยาการปรึกษา รวมทั้งหารือในเรื่องการทำความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ ยึดประโยชน์ของนักศึกษาเป็นหลัก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม อาจารย์อัษฏา พลอยโสภณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร หลวงแก้ว ประธานฝ่ายงานแนะแนวและการให้คำปรึกษา คณะครุศาสตร์ และทีมงาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุม โดยจัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 9:30 – 10:30 น.