อาจารย์ ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ “English for Teacher: 7 Minutes for Classroom” เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบันทิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาลำปาง ศูนย์การศึกษานครนายก และหลักสูตรศึกษาศาสตรบันทิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.15 – 14.15 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams