ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 (รุ่นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) (คลิก)

📣 คณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (รุ่นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 พฤษภาคม 2565 สมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://mededu.dusit.ac.th/ หรือ โทร. 022445502-4
#ปริญญาโท #เรียนต่อ #สวนดุสิต