Gamification’ คือการใช้องค์ประกอบ (Elements) ของเกม เช่น การตั้งเป้าหมาย (Goals) ความสนุก (Fun) การให้รางวัล (Reward) การแข่งขัน (Competition) ผลป้อนกลับ (Feedback) การจัดลำดับ (Level) เป็นต้น มาปรับใช้กับการเรียนการสอน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็ก ๆ อยากมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เหมือนกับเวลาเล่นเกมที่สามารถจดจ่ออยู่กับการเล่นได้นาน ๆ และมีความพยายามที่จะเล่นให้ผ่านด่านหรือเล่นให้ดีขึ้นในครั้งถัดไป โดยข้อดีหรือจุดเด่นของ Gamification คือ มีความท้าทาย กระตุ้นการแก้ปัญหา ทำให้มองเห็นพัฒนาการของตัวเอง บวกกับการให้รางวัลช่วยสร้างแรงจูงใจให้เด็ก ๆ อยากพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
🔷 เนื้อหาการอบรม
1. บรรยายสรุป เรื่อง โลกกำลังคุกคามเรา : ผู้สอนต้องปรับเพื่อเปลี่ยน
2. ความหมาย ความสำคัญ หลักการออกแบบ Gamification
3. ทดลองใช้ Gamification จากกรณีศึกษา
4. แบ่งกลุ่มนำเสนอแนวคิดการออกแบบ Gamification
5. ปรับปรุงการออกแบบโดยวิทยากรประจำกลุ่ม
6. นำเสนอแนวคิดการออกแบบและทดสอบการใช้ Gamification
7. วิธีการนำ Gamification ไปใช้ในการพัฒนาทักษะผู้เรียน ร่วมกับการประเมินผลการเรียนรู้
▶️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 095-9199449 หรือ 096-2645542
▶️ สมัครอบรมได้เลยที่นี่…..👇

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น การออกแบบและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Gamification (รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2565) (ออนไลน์)