ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 110 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญอบรมระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2565 (คลิก)