โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Suan Dusit Summer Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 ระหว่างวันที่ 2 – 13 พฤษภาคม 2565 โดยในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เด็กได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย กิจกรรม Cooking Class การแต่งหน้าเค้ก โดยทีมวิทยากรจากโรงแรมสวนดุสิต เพลส ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 และกิจกรรมนวดคลายเส้น แบบแบ่งกลุ่มตามช่วงอายุ โดยทีมวิทยากรจากดุสิตนวดแผนไทย โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต