ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2(28)/2565 โดยมีวาระเรื่องการปรับปรุงคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไปสู่ระบบ ISO 45001 เรื่องการดำเนินตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงามหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Online วันที่ 11 พฤษภาคม 2565