ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดการความรู้ ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (Knowledge Management – KM) ของหน่วยงาบ ครั้งที่ 2(32)/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานการส่งสรุปองค์ความรู้การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่องการกำหนดการส่ง infographic จากผลการดำเนินการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงามหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Online วันที่ 11 พฤษภาคม 2565