รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานการติดตามผลการดำเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล เรื่องนโยบายและแนวทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุม ชั้น5  อาคารสำนักงามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Online วันที่ 12 พฤษภาคม 2565