ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถ  ขันสี ประธานหลักสูตร และอาจารย์สังวาลย์ ชมภูจาได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย(OTOP)จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง