วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 อ.ดร.อานง ใจแน่น สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ แนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำเจ้า มช.107 เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ในโครงการ“แนวทางการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรด้วยการส่งเสริมกระบวนการปลูกและการเพิ่มมูลค่าข้าวในเชิงอาหารเพื่อสุขภาพให้กลับกลุ่มเกษตรในชุมชน” เรื่อง การส่งเสริมการผลิตข้าวก่ำเจ้า มช.107 เพื่อการต่อยอดสร้างนวัตกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวมูลค่าสูง ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนาเป็นประธานเปิดการประชุม  ณ Training Hall ห้อง D405 ชั้น 4 อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่