ตามที่กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานได้มีการออกกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นการกำหนดให้นิติบุคคลหรือบุคคลที่ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำให้ทั้งภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่ให้บริการฯต้องดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามที่กฎกระทรวงฯ ดังกล่าวกำหนดไว้

     ดร.พรธิดา เทพประสิทธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวถึงว่า   ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีพันธกิจในการดำเนินงานเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และนักเรียน ดำเนินการศึกษาวิจัย และการให้บริการตรวจวัด และวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2564ซึ่งกรมสวัสดิการฯได้พิจารณาและอนุญาตให้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานนิติบุคคลให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประเภทต่างๆ ดังนี้

  1. ใบอนุญาตตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (ใบอนุญาตเลขที่ 0201-03-2565-0041)
  2. ใบอนุญาตวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (ใบอนุญาตเลขที่ 0202-03-2565-0027)
  3. ใบอนุญาตตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง (ใบอนุญาตเลขที่ 0403-03-2565-0044)
  4. ใบอนุญาตตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน (ใบอนุญาตเลขที่ 0401-03-2565-0044)
  5. ใบอนุญาตตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง (ใบอนุญาตเลขที่ 0402-03-2565-0045) 

     ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกแห่งเดียวที่ได้รับใบอนุญาตและเมื่อพิจารณาถึงความพร้อมของศูนย์สิ่งแวดล้อมฯ ที่ทำให้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวพบว่ามีความพร้อมทางด้านบุคลากร เครื่องมือ และสถานที่ กล่าวคือ บุคลากรของศูนย์สิ่งแวดล้อมฯมีคุณวุฒิการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่สามารถดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ได้ตามที่กฎกระทรวงกำหนดสำหรับความพร้อมทางด้านเครื่องมือเนื่องจากศูนย์สิ่งแวดล้อมฯได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร ดังนั้นเครื่องมือจึงมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การคัดเลือกหน่วยขาย การสอบเทียบการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างใช้งาน และการทวนสอบเครื่องมือโดยห้องปฏิบัติการของศูนย์สิ่งแวดล้อมฯเองส่วนในด้านสถานที่นั้นห้องปฏิบัติการของศูนย์สิ่งแวดล้อมฯได้มีการควบคุมคุณภาพด้านสถานที่และสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 และมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองใน“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

     จากการที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมฯได้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลที่ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากกรมสวัสดิการฯ แล้วนั้นสามารถนำมาขยายผลในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการหรือตลาดแรงงานบนความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยต่อไป