โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Suan Dusit Summer Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 ระหว่างวันที่ 2 – 13 พฤษภาคม 2565 โดยในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เด็กได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย กิจกรรม Cooking Class หมูโสร่ง โดยทีมวิทยากรจากครัวสวนดุสิต ณ ครัวสวนดุสิต อาคาร 11 และกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบบแบ่งกลุ่มตามช่วงอายุ โดยทีมวิทยากรจากโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต