ยื่นผ่อนผันทหารทำยั...
 

ยื่นผ่อนผันทหารทำยังไงครับ  

  RSS

05/09/2019 3:09 pm  

นักศึกษาปี 3 จะผ่อนผันทหาร ทำยังไงครับ


Quote
(@_-67)
Member Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 5
05/09/2019 3:11 pm  

นักศึกษาจะยื่นผ่อนผันทหารได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4  ระยะเวลาในการยื่น ประมาณ เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม ของทุกๆ ปี เอกสารที่ต้องเตรียมมาประกอบด้วย

- สำเนาหมายเรียก (สด.35)   1 ฉบับ

- สำเนาใบสำคัญทหาร (สด.9)  1 ฉบับ

- สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ ใบรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับจริง   1  ฉบับ

- สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)  1 ฉบับ

- สำเนา สด.10 ในการย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี)  1 ฉบับ


ReplyQuote
Share: