หลักสูตรปริญญาตรี I หลักสูตรปริญญาโท I หลักสูตรปริญญาเอก

แนะนำโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต)

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
(หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต)

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี (หลังอนุฯ)
  .
 • ปริญญาตรี (หลังอนุฯ)
  .
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  (หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
  สาขาวิชาศิลปศาสตร์
  (หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต)
  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • สาขาวิชาการศึกษา
  (หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต)
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  (หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต)
  สังกัดคณะครุศาสตร์

  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี (หลังอนุฯ)
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี (หลังอนุฯ)
  .
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี (หลังอนุฯ)
  .
 • ปริญญาตรี
  .
 • ปริญญาตรี(หลังอนุฯ)
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี(หลังอนุฯ)
  .
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี(หลังอนุฯ)
  . .
 • ปริญญาตรี
  .
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี(หลังอนุฯ)
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
  (หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต)
  สาขาวิชาการบัญชี
  (หลักสูตร บัญชีบัณฑิต)

  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี