Archive for February, 2016

 
 • บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

  บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

    ผศ.ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญและอาจารย์นพณภัทร ทองแย้ม อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมด้วย ผศ.อมราภรณ์   วงษ์ฟัก ข้าราชการบำนาญ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะการแกะสลักผักและผลไม้ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

   
 •  
 • โครงการ “การประชุมปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกทีตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2559”

  โครงการ “การประชุมปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกทีตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2559”

  เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้ดำเนินการจัดโครงการ “การประชุมปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกทีตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2559” ขึ้น ณ ห้องประชุมดุสิตา 3 อาคารดุสิตตรังโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจการประเมิน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม ชัยนาท และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต […]

   
 •  
 • โครงการคุยกันที่อีไอ เรื่อง ทักษะการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อสำหรับเด็กพิเศษ

  โครงการคุยกันที่อีไอ เรื่อง ทักษะการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อสำหรับเด็กพิเศษ

  ผศ.กานดา  โต๊ะถม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้กล่าวเปิดการอบรมโครงการคุยกันที่อีไอ เรื่อง ทักษะการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อสำหรับเด็กพิเศษ โดยมีนางสาวฐาริตา  พูลพ่วง และ นายรุ่งโรจน์  เจริญพานิชย์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกลุ่มงานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ ทั้งนี้อาจารย์ทยุ  เกื้อสกุล หัวหน้ากลุ่มงานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกในครั้งนี้

   
 •  
 
 
 
 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

 
 
 
 

กิจกรรมวันนี้

 

สอบถาม ร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ