มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดการซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-2560

คำชี้แจง
1. ใส่รหัสนักศึกษาเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล
2. หากยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำให้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำให้เรียบร้อยก่อน ไปขั้นตอนต่อไป