แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำชี้แจง
1. โปรดกรอกข้อมูลรหัสนักศึกษา และหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม
2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาต่อไปนี้
  • ภาคการศึกษา 2/2559
  • ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2559
  • ภาคการศึกษา 1/2560
  • ภาคการศึกษา 2/2560
  • ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2560