มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | Suan Dusit Rajabhat Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
          กว่า 60 ปีมาแล้วที่ “โรงเรียนการเรือน” ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยราชดำริของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ตระเตรียมความชำนาญให้แก่สตรีในยุคนั้น และในขณะเดียวกัน ก็เตรียมให้พวกเธอได้นำความรู้มาใช้ในการสอนด้วย หลายพันครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็เนื่องมาจากการมาเรียนที่โรงเรียนการเรือนแห่งนี้ นักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่านภูมิใจในความสำเร็จที่ผ่านมา จากโรงเรียนการเรือนในสมัยนั้น ซึ่งได้พัฒนาการศึกษาเรื่อยมา จนเป็น “วิทยาลัยครูสวนดุสิต” และจึงมาเป็น “สถาบันราชภัฎสวนดุสิต”
               ในปัจจุบัน อนุบาลละอออุทิศ เป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนมาแล้วกว่า 50 ปี และเป็นโรงเรียนที่รับเด็กการศึกษาพิเศษ (เด็กที่มีความพิการทางหู ตา และสมอง) ในระดับอนุบาล เพื่อให้ได้เรียนร่วมกับเด็กปกติทั่วไป (Leaning Disability หรือ L.D.)

สระว่ายน้ำสวนดุสิต
       ได้เปิดทำการเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นสระว่ายน้ำมาตรฐานเฉพาะเด็กและสตรี และที่นี่เองนับเป็นจุดเริ่มต้นของนักว่ายน้ำทีมชาติที่มีชื่อเสียงหลายต่อหลายท่าน
             
โรงแรมสวนดุสิตพาเลซ
           
           
          เป็นโรงแรมที่ต้อนรับและบริการบุคคลภายนอกทั่วไป โดยบุคลากรภายในโรงแรมนั้นเป็นนักศึกษาของสวนดุสิตเอง

ผลิตผลของโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
          เป็นผลพวงทำให้เกิดการก่อตั้ง “Home Bakery” ขึ้น ซึ่งที่นี่ก็ทำรายได้ให้กับสถาบันฯ เป็นจำนวนไม่น้อยจากขนมที่ได้รับความนิยมหลาย ๆ อย่าง เช่น ทอฟฟี่เค้ก, เค้กฝอยทอง บราวนี่ ฯลฯ

น้ำดื่มดุสิตา
          ซึ่งผลิตโดยโรงงานน้ำดื่มของสถาบันฯ และจัดให้มีการจำหน่ายออกสู่ตลาด ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ อีกทั้งยังมีการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้ชำนาญการของสถาบันฯ

สวนดุสิตโพล 
          บทสำรวจประชามติ “สวนดุสิตโพล” นับเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการสำรวจประชามติ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาของสถาบันฯ เป็นผู้คิดแบบสอบถามในการสำรวจขึ้นเอง

หอศิลป์สวนดุสิต 
          ได้จัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะของนักศึกษาทั้งในและนอกสภาบันฯ รวมทั้งจากศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำนักศิลปวัฒนธรรม 
          นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งด้วยรางวัล อาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี 2537 จากสมาคม สถาปนิกสยาม ซึ่งใช้เป็นที่เก็บผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ ๆ และน่าสนใจยิ่ง

วิเทศสัมพันธ์
          เป็นโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศ ซึ่งทางสถาบันฯ ได้จัดให้มีขึ้นในระหว่างปิดภาคเรียนของทุก ๆ ปี ทางสถาบันฯ มีการจัดการเรียนการสอน “การศึกษาพิเศษ” ในระดับอุดมศึกษาขึ้นสำหรับบุคคลผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่พิการทางด้านหูและตา

บัณฑิตวิทยาลัย 
          นับเป็นสิ่งที่น่ายินที่ที่สุดของสถาบันราชภัฎสวนดุสิต ที่มีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งทำการสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ศูนย์สุขภาพ 
          เราได้จัดสถานที่สำหรับออกกำลังกายและห้องอบซาวน่าที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการ

การจัดการศึกษา
          สถาบันฯ มุ่งให้เสรีภาพในการเลือกลักษณะวิชาตามความถนัดและความสนใจ ภายใต้เงื่อนไขของหลักสูตร โดยปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีทั้งหมด 6 คณะดังนี้
               • คณะครุศาสตร์
               • คณะศิลปกรรมศาสตร์
               • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
               • คณะวิทยาการจัดการ
               • บัณฑิตวิทยาลัย