ปฏิทินปฏิบัติงาน สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

วัน เดือน ปี
กิจกรรม

สถานที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เดือน กันยายน พ.ศ. 2545
1 - 2 ก.ย. 2545 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 / 2545 นักศึกษาภาคสมทบ
-
-
1 – 30 ก.ย. 2545

จัดโครงการอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
(เพื่อการเทียบโอน)
ห้อง 1118,1204,1206
ศูนย์การศึกษานอกสถาบัน
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2 ก.ย. 2545
ประชุมสำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุมฝ่ายพัสดุ
สำนักงานอธิการบด
2 – 3 ก.ย. 2545
อาจารย์นิเทศก์ส่งผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ฯ ขั้นทดลองสอน
ฝ่ายฝึกประสบการณ์
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
2 – 10 ก.ย. 2545
นักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์รายงานตัว
ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
2 – 13 ก.ย. 2545
สัปดาห์ชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูง
ห้องพยาบาล
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
3 ก.ย. 2545
ส่งเค้าโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2547
สำนักวิจัย
สำนักวิจัย
3 - 4 ก.ย. 2545
ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 / 2545 นักศึกษาภาคปกต
-
สำนักทะเบียนและประมวลผล
3 – 14 ก.ย. 2545 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ในกรุงเทพ,ต่างจังหวัด
โปรแกรมวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
4 ก.ย. 2545
ประชุมรองอธิการบดี
ห้องเกี้ยวเกล้าเล็ก
สำนักงานอธิการบด
4 ก.ย. 2545 สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์ฯเต็มรูป ครั้งที่ 3
อาคารพลศึกษา ชั้น 3
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
5 ก.ย. 2545
วันดาวเด็กดี
ศาลาชื่นอารมณ
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
7 ก.ย. 2545 ทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2545
สำนักวิจัย
สำนักวิจัย
9 ก.ย. 2545
ประชุมสำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุมฝ่ายพัสด
สำนักงานอธิการบดี
9 ก.ย. 2545 การตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9 – 13 ก.ย. 2545 อบรมหลักสูตร “English Learning”
ศูนย์การศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์
ศูนย์การศึกษาการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร
9 – 13 ก.ย. 2545 อบรมข้าราชการกรมการปกครองรุ่นที่ 82
11704, IT Training
ศูนย์คอมพิวเตอร์
10 ก.ย. 2545 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
หอประชุม
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

สำนักกิจการนักศึกษา
11 ก.ย. 2545

ประชุมรองอธิการบดี
ห้องเกี้ยวเกล้าเล็ก
สำนักงานอธิการบดี
12 ก.ย. 2545 จัดประชุมติดตามผลเพื่อรายงานการพัฒนาโครงการวิจัย ครั้งที่ 2
ห้องกาหลา
สำนักวิจัย
13 ก.ย. 2545
ทำบุญคุณยายละออ
โรงเรียนสาธิตอนุบาล
ละอออุทิศ
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
16 ก.ย. 2545
ประชุมสำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุมฝ่ายพัสด
สำนักงานอธิการบดี
16 ก.ย. 2545 ประชุมนักศึกษาทุนเพื่อชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน
กันเกรา
โรงแรมสวนดุสิตพาเลซ
ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
16 – 20 ก.ย. 2545 จัดประกวดและแสดงผลงานโฆษณาของนักศึกษา แขนงโฆษณา รหัส 42
โครงการจัดตั้งฯ
ศูนย์ระนอง 2
แขนงโฆษณา
คณะวิทยาการจัดการ
18 ก.ย. 2545 จัดโครงการอบรมหลักสูตร กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC สำหรับบุคคลภายนอกสถาบันราชภัฏสวนดุสิต โรงแรมดุสิตพาเลซ
โรงแรมดุสิตพาเลซ
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
18 ก.ย. 2545
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
ห้องประชุมลำพอง
สำนักงานอธิการบดี
18 ก.ย. 2545
ตรวจสุขภาพเด็กที่ตกค้าง
ห้องพยาบาล
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
22 ก.ย. – 8 ธ.ค. 2545
อบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 56
อาคาร 11 ห้อง 11505, 11506,
11507,11508,11509,11510
ศูนย์ภาษา
23 ก.ย. 2545
ประชุมสำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุมฝ่ายพัสดุ
สำนักงานอธิการบด
23 ก.ย. 2545
ส่งรายชื่อนักศึกษาทุนให้กับหน่วยงานต่างๆ
คณะ / ศูนย์การศึกษา
ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
25 ก.ย. 2545
ประชุมรองอธิการบดี
ห้องเกี้ยวเกล้าเล็ก
สำนักงานอธิการบดี
26 - 27 ก.ย. 2545
ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2545
-
สำนักทะเบียนและประมวลผล
27 ก.ย. 2545
งานวันเลขานุการ
ศาลาชื่นอารมณ
สำนักงานอธิการบดี
27 ก.ย. 2545 รายงานความก้าวหน้างานวิจัยของอาจารย์/บุคลากร ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1
สำนักวิจัย
สำนักวิจัย
27 ก.ย. 2545
โครงการอาหารดีมีประโยชน์
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
28 – 29 ก.ย. 2545 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน : ประมวลผล/ จัดนิทรรศการนำเสนอผลการวิจัย”
ศูนย์การศึกษาการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร์
ศูนย์การศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์
30 ก.ย. - 9ต.ค. 2545
วันสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545 นักศึกษาทุกรหัสภาคปกติ เฉพาะหมวดพื้นฐานทั่วไป หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และอื่นๆตามข้อกำหนด (รายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเองวันจันทร์ที่ 24 - วันศุกร์ที่ 27 ก.ย.2545)
-
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ก.ย. 2545 ประชุมอธิการบดีสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
สำนักงานอธิการบด
วัน เดือน ปี
กิจกรรม

สถานที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2545
1 ต.ค. 2545
นักศึกษาทุนรายงานตัวปฏิบัติงานตามสถานที่ปฏิบัติงาน
คณะ / ศูนย์การศึกษา
ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
1 ต.ค. 2545
ประเมินความพร้อมด้านสติปัญญา อนุบาล 3
ในชั้นเรียน
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
1 – 31 ต.ค. 2545
จัดโครงการอบรมสำหรับบุคคลภายนอก(เพื่อการเทียบโอน)
ห้อง 1118,1204,1206
ศูนย์การศึกษานอกสถาบัน
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2 ต.ค. 2545
ประชุมรองอธิการบดี
ห้องเกี้ยวเกล้าเล็ก
สำนักงานอธิการบดี
2 ต.ค. 2545
ประเมินความพร้อมด้านสติปัญญา อนุบาล 2
ในชั้นเรียน
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
3 ต.ค. 2545
ประเมินความพร้อมเด็กที่ขาดสอบ
ห้องวิชาการ
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
4 ต.ค. 2545 วันสุดท้ายการฝึกประสบการณ์ฯเต็มรูป
โรงเรียนฝึกประสบการณ์
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์

5 ต.ค. 2545
วันความรู้สู่ผู้ปกครอง
หอประชุม
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
6 ต.ค. 2545
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอมีชื่อเข้าสอบ ในกรณีไม่มีชื่อ ใน ดส. 6
-
สำนักงานกลางศูนย์การศึกษา นอกสถาบัน
7 ต.ค. 2545
ประชุมสำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุมฝ่ายพัสด
สำนักงานอธิการบด
7 ต.ค. 2545 ปัจฉิมนิเทศการฝึกเต็มรูป
อาคารพลศึกษา ชั้น 3
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์

7 – 11 ต.ค. 2545
อบรมข้าราชการกรมการปกครองรุ่นที่ 83
11704, IT Training
ศูนย์คอมพิวเตอร์
9 ต.ค. 2545
ประชุมรองอธิการบดี
ห้องเกี้ยวเกล้าเล็ก
สำนักงานอธิการบด
9 – 10 ต.ค. 2545
ปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาฝึกงาน) บริหารธุรกิจ และการจัดการ
หอประชุม
วิทยาการจัดการ
9 – 25 ต.ค. 2545
อาจารย์นิเทศก์ส่งใบเบิกค่าพาหนะหลักฐาน การฝึกประสบการณ์
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร
10 – 11 ต.ค. 2545 จัดโครงการอบรมการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ สำหรับบุคลากร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
นอกสถานที่
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย
11 ต.ค. 2545
ประชุมคณะกรรมการควบคุมระบบบริหารคุณภาพ (QCC)
ห้องประชุมฝ่ายพัสด
สำนักงานอธิการบด
11 ต.ค. 2545
วัน Portfolios
ในชั้นเรียน
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
14 ต.ค. 2545
ประชุมสำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุมฝ่ายพัสดุ
สำนักงานอธิการบด
16 ต.ค. 2545
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
ห้องประชุมลำพอง
สำนักงานอธิการบดี
17 - 18 ต.ค. 2545
ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2545
-
สำนักทะเบียนและประมวลผล
18 ต.ค. 2545
งานวันเลขานุการ
ศาลาชื่นอารมณ
สำนักงานอธิการบด
20 ต.ค. 2545
วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 / 2545
-
สำนักงานกลางศูนย์การศึกษา
นอกสถาบัน
21 ต.ค. 2545 ประชุมสำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุมฝ่ายพัสด
สำนักงานอธิการบดี
21 - 27 ต.ค. 2545
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2545 นักศึกษาภาคสมทบทุกรหัส เฉพาะหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไปและอื่นๆ ตามข้อกำหนด (รายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเองสอบ วันจันทร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2545)
-
สำนักงานกลางศูนย์การศึกษา
นอกสถาบัน
22 ต.ค. 2545
ประชุมรองอธิการบดี
ห้องเกี้ยวเกล้าเล็ก
สำนักงานอธิการบด
28 ต.ค. 2545
ประชุมสำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุมฝ่ายพัสด
สำนักงานอธิการบดี
29 ต.ค. 2545
สัมมนากำหนดแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู ์
ศูนย์การศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์
ศูนย์การศึกษาการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร์
30 ต.ค. 2545
ประชุมคณะกรรมการสภาประจำสถาบันฯ
ห้องประชุมลำพอง
สำนักงานอธิการบด
31 ต.ค. 2545 นักศึกษาส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ภาคเรียนที่ 1/2545
สำนักวิจัย
สำนักวิจัย
ต.ค. – ธ.ค. 2545 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2546
ศาลาชื่นอารมณ
สำนักวางแผนและพัฒนา
ต.ค. 2545
อบรมการวิจัยทางศิลปกรรม
โรงแรมสวนดุสิต
คณะศิลปกรรมศาสตร
ต.ค. 2545
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาไปฝึกอบรมสัมมนา
ในกรุงเทพ,ต่างจังหวัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
ระหว่าง ต.ค. 2545
สัมมนา “นักวิชาการพบนักวิชาชีพ (โฆษณา) หรือ “สอน (นักศึกษา) อย่างไรให้เป็นนักคิด (สร้างสรรค์โฆษณา)
โครงการจัดตั้งฯ
ศูนย์ระนอง 2
แขนงโฆษณา
วิทยาการจัดการ
วัน เดือน ปี
กิจกรรม

สถานที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
1 พ.ย. 2545 เปิดภาคเรียนที่ 2 นักศึกษารหัส 45 เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ทุกรหัสในสถาบันและศูนย์การศึกษานอกสถาบัน
-
-
1 พ.ย. 2545
ปฐมนิเทศก์ฝึกประสบการณ์ฯ เต็มรูป นักศึกษา คบ. 2 ปี รหัส 44 โปรแกรมคหกรรมศาสตร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศึกษานักศึกษา คบ. 4 ปี รหัส 42
อาคารพลศึกษา ชั้น 2
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร
1 พ.ย. 2545 สัมมนานักศึกษา (แขนงโฆษณา) ก่อนฝึกงาน
โครงการจัดตั้งฯ
ศูนย์ระนอง 2
แขนงโฆษณา
วิทยาการจัดการ

1 – 8 พ.ย. 2545
สัปดาห์ชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูง
ห้องพยาบาล
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
1 – 30 พ.ย. 2545
จัดโครงการอบรมสำหรับบุคคลภายนอก (เพื่อการเทียบโอน)
ห้อง 1118,1204,1206
ศูนย์การศึกษานอกสถาบัน
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย
1 พ.ย. 2545 ถึง
ก.พ. 2546
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน่วยงานของรัฐและเอกชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
4 พ.ย. 2545
ประชุมสำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุมฝ่ายพัสด
สำนักงานอธิการบดี
4 พ.ย. 2545 อาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียนส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯเต็มรูป
โรงเรียนฝึกประสบการณ
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์

4 – 8 พ.ย. 2545
อบรมข้าราชการกรมการปกครองรุ่นที่ 84
11704, IT Training
ศูนย์คอมพิวเตอร์
4 พ.ย. 2545 ถึง
28 ก.พ. 2545

นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ฯเต็มรูป
โรงเรียนฝึกประสบการณ์
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
5 พ.ย. 2545
ประชุมอาจารย์ประจำโปแกรมวิชา
ห้อง 233
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 พ.ย. 2545
ประชุมรองอธิการบดี
ห้องเกี้ยวเกล้าเล็ก
สำนักงานอธิการบดี
7 พ.ย. 2545
วันดาวเด็กดี
ศาลาชื่นอารมณ
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
11 พ.ย. 2545
ประชุมสำนักงานอธิการบดี
ห้องเกี้ยวเกล้าเล็ก
สำนักงานอธิการบดี
13 พ.ย. 2545
ประชุมรองอธิการบดี
ห้องเกี้ยวเกล้าเล็ก
สำนักงานอธิการบดี
15 พ.ย. 2545
ประชุมคณะกรรมการควบคุมระบบบริหารคุณภาพ (SC) ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
โรงแรมสวนดุสิตพาเลซ
สำนักงานอธิการบดี
15 พ.ย. 2545
ส่งใบเบิกค่าพาหนะเป็นวันสุดท้าย ของภาคเรียนที่ 1/2545
ฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯวิชาชีพ
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
18 พ.ย. 2545
ประชุมสำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุมฝ่ายพัสดุ
สำนักงานอธิการบดี
19 พ.ย. 2545 วันลอยกระทง
โรงเรียนสาธิตอนุบาล
ละอออุทิศ
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
20 พ.ย. 2545
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
ห้องประชุมลำพอง
สำนักงานอธิการบดี
20 พ.ย. 2545
จัดโครงการอบรมหลักสูตรกิจกรรมข้อเสนอแนะ (SS:Suggestion System) สำหรับบุคลากรเจ้าหน้าที่ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
โรงแรมสวนดุสิตพาเลซ
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
22 พ.ย. 2545
การตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
พื้นที่สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี
25 พ.ย. 2545
เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2545
-
สำนักงานกลางศูนย์การศึกษา
นอกสถาบัน
27 พ.ย. 2545
ประชุมรองอธิการบดี
ห้องเกี้ยวเกล้าเล็ก
สำนักงานอธิการบดี
28 พ.ย. 2545 ประกวดและนำเสนอผลงานวิจัยของบุคลากร ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2543-2544
ศาลาชื่นอารมณ์
สำนักวิจัย
29 พ.ย. 2545
งานวันเลขานุการ
ศาลาชื่นอารมณ์
สำนักงานอธิการบดี
29 พ.ย. 2545
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2546
สำนักวิจัย
สำนักวิจัย
พ.ย. 2545 ประชุมอธิการบดีสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ
สถาบันราชภัฏลำปาง
สำนักงานอธิการบดี
วัน เดือน ปี
กิจกรรม

สถานที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2545
1 – 31 ธ.ค. 2545
จัดโครงการอบรมสำหรับบุคคลภายนอก (เพื่อการเทียบโอน)
ห้อง 1118,1204,1206
ศูนย์การศึกษานอกสถาบัน
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2 ธ.ค. 2545
ประชุมสำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุมฝ่ายพัสดุ
สำนักงานอธิการบดี
2 – 13 ธ.ค. 2545
สัปดาห์ชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูง
ห้องพยาบาล
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
2 – 28 ธ.ค. 2545 ทัศนศึกษา อนุบาล 1,2,3, และบ้านสาธิต
-
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
3 ธ.ค. 2545
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของนักศึกษา ภาคเรียนที่2/2545
สำนักวิจัย
สำนักวิจัย
4 ธันวาคม 2545 เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2545
หอประชุม
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สำนักกิจการนักศึกษา
4 ธ.ค. 2545 ประชุมรองอธิการบดี
ห้องเกี้ยวเกล้าเล็ก
สำนักงานอธิการบดี
4 ธ.ค. 2545 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
หอประชุม
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
ร่วมกับ สำนักกิจการนักศึกษา

7 ธ.ค. 2545
สอบเทียบโอนหน่วยกิต วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 2/2545
หอประชุม
ศูนย์ภาษา
9 ธ.ค. 2545
ประชุมสำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุมฝ่ายพัสดุ
สำนักงานอธิการบดี
11 ธ.ค. 2545 สัมมนาระหว่างฝึกเต็มรูป ครั้งที่ 1
อาคารพลศึกษา ชั้น 3
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
11 ธ.ค. 2545
ประชุมรองอธิการบดี
ห้องเกี้ยวเกล้าเล็ก
สำนักงานอธิการบด
12 ธ.ค. 2545
จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำ (Leader ship) สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างานสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
โรงแรมสวนดุสิตพาเลซ
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12 ธ.ค. 2545
ประชุมหัวหน้าโปรแกรมวิชาหรือตัวแทน เรื่องการวิจัย ของโปรแกรมวิชา
ห้อง 1201
สำนักวิจัย
13 ธ.ค. 2545
ทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2546
สำนักวิจัย
สำนักวิจัย
16 ธ.ค. 2545
ประชุมสำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุมฝ่ายพัสดุ
สำนักงานอธิการบดี
16 – 20 ธ.ค. 2545 อบรมข้าราชการกรมการปกครองรุ่นที่ 85
11704, IT Training
ศูนย์คอมพิวเตอร์
17 ธ.ค. 2545
ประชุมรองอธิการบดี
ห้องเกี้ยวเกล้าเล็ก
สำนักงานอธิการบดี
18 ธ.ค. 2545
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
ห้องประชุมลำพอง
สำนักงานอธิการบดี
18 ธ.ค. 2545 งานวันมอบทุนการศึกษา ปี 2545
ศาลาชื่นอารมณ
ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
23 ธ.ค. 2545
ประชุมสำนักงานอธิการบดี
ห้องประชุมฝ่ายพัสดุ
สำนักงานอธิการบด
24 ธ.ค. 2545
ประชุมรองอธิการบดี
ห้องเกี้ยวเกล้าเล็ก
สำนักงานอธิการบดี
25 ธ.ค. 2545 ประชุมคณะกรรมการสภาประจำสถาบันฯ
ห้องประชุมลำพอง
สำนักงานอธิการบด
25 ธ.ค. 2545
ร่วมกิจกรรมงานประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส แห่งประเทศไทย
ห้อง 235
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
27 ธ.ค. 2545
งานวันเลขานุการ
ศาลาชื่นอารมณ
สำนักงานอธิการบด
ธ.ค. 2545 ร่วมกิจกรรมงานประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส แห่งประเทศไทย
ม.เซนต์จอห์น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
ธ.ค. 2545
นิทรรศการทางวัฒนธรรม
อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักศิลปวัฒนธรรม