เกี่ยวกับกลุ่มงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
     ประวัติความเป็นมาของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน

            กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยโครงสร้างของมหาวิทยาลัยตามภารกิจ โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยของผู้บริหาร ในการให้บริการ คำแนะนำ คำปรึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร อย่างเป็นอิสระ มีระเบียบแบบแผน มีความเที่ยงธรรม เพื่อให้เกิดการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มพร้อมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดงานตรวจสอบภายใน

           งานตรวจสอบภายในเป็นงานหลักของหน่วยงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 งานดังนี้
            - งานตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและบัญช ี คือ งานตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับ การรับ – การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน ตลอดจนการบันทึกบัญชี การพัสดุ การบริหาร งบประมาณเพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส

            - งานตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน คือ งานตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน งานบริการ และการจัดการด้านวิชาการ งานสนับสนุนด้านวิชาการ การบริการวิชาการและจัดหารายได้ ว่าได้ดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยรับตรวจ และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างไร

            - งานตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ งานตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ และการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจได้อย่างเหมาะสม และมีมาตรการป้องกันความเสียหายของข้อมูลและระบบสารสนเทศให้มีความปลอดภัย

            - งานตรวจสอบพิเศษ คือ งานตรวจสอบและประเมินผลกรณีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร หรือมีข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายนอก เช่น และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้นงานธุรการและเลขานุการ

             งานธุรการ คือ งานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการร่าง / พิมพ์หนังสือราชการ และเอกสารติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ภาระงานเกี่ยวกับกิจธุระต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานซึ่งเกี่ยวเนื่องกับงานสารบรรณ และงานเลขานุการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

            งานเลขานุการ คือ งานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน เช่น งานประชุมต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมเปิด – ปิดการตรวจสอบภายใน การประชุมทีมงานตรวจสอบ งานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ รับผิดชอบเรื่องการนัดหมายของหัวหน้า กลุ่มงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานวิเคราะห์งบประมาณแผนการจัดซื้อ – จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ภายในหน่วยงาน รวมทั้งการจัดเตรียม จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลตามความประสงค์ของหัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อหน่วยงาน เป็นต้น

ปรัชญา

องค์กรมั่นคง โปร่งใสและตรวจสอบได้ ด้วยงานตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน

พันธกิจ

1. กำกับ ดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานองหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ

2. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3. ให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การตรวจสอบภายในด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ

2. การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายในให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยรับตรวจและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

3. การให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระแก่หน่วยรับตรวจ

เป้าประสงค์

1. หน่วยรับตรวจมีการบริหารงานและการดำเนินงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย

2. ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสาธารณชน

3. หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยมีมูลค่าเพิ่มและมีวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์

1. ปรับทัศนคติของหน่วยรับตรวจที่มีต่อกลุ่มงานตรวจสอบภายใน

2. ใช้รูปแบบการตรวจสอบภายในแบบกัลยาณมิตร

3. พัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายใน

5. พัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรอบรู้และมีทักษะการเป็นที่ปรึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่หน่วยรับตรวจจำนวนบุคลากร

           ปัจจุบันกลุ่มงานตรวจสอบภายใน มีบุคลากรปฏิบัติงานรวม 4 คน

ลำดับที่ รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
1 นางมนต์นัทธ์ นาคนิยม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
2 นางมณี เจริญสุข นักตรวจสอบภายใน
3 นางสาวเพิ่มทรัพย์ หิรัญสาย นักตรวจสอบภายใน
4 นางอารีย์ นุนาบี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โทร 02-244-5214-17 แฟกช์ 02-244-5218
อาคาร 2 ห้อง 227