เกี่ยวกับกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ลักษณะงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แผนภูมิการบริหารงาน


 
 
 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน

           
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
สถานที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มกราคม 2549
- การประเมินผลระบบควบคุมภายใน - งานกราฟฟิกไซค์
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
- สวนดุสิตโพล
- ศูนย์ธนาลงกรณ์
- ศูนย์สันติราษฏร์
- ศูนย์ลุมพินี
กุมภาพันธ์ 2549
- การประเมินผลระบบควบคุมภายใน
- ศูนย์บุษยมาส
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
- ศูนย์พงษ์สวัสดิ์
- ศูนย์ชลบุรี
- ตรวจสอบตามนโยบาย - กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา
มีนาคม 2549
- การประเมินผลระบบควบคุมภายใน - ศูนย์ปราจีนบุรี
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
- ศูนย์นครนายก
- ศูนย์สระบุรี
- ศูนย์พิษณุโลก
เมษายน 2549
- การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน - ศูนย์พิษณุโลก
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
- ศูนย์ตรัง
พฤษภาคม 2549
- การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
- คณะครุศาสตร์
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ตรวจสอบตามนโยบาย - กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ

มิถุนายน 2549

- การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน - ฝ่ายเลขานุการสำนักงานอธิการบดี กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
- สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักวิเทศสัมพันธ์
- สำนักกิจการพิเศษ

กรกฎาคม 2549

- การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
- สถาบันภาษาศิลปะ และวัฒนธรรม
- กองคลังและทรัพย์สิน
- กองนโยบายและแผน
- กองการบริหารงานบุคคล
- สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS - กองคลังและทรัพย์สิน

สิงหาคม 2549

- การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน - กองอาคารสถานที่ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
- กองกิจการนักศึกษา
- ฝ่ายวิทยุกระจายเสียง
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- งานอนามัยและงานสุขาภิบาล

กันยายน 2549

- การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน - ศูนย์จรัลสนิทวงศ์ ์ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
- ศูนย์ดุสิตพณิชยการ
- ศูนย์เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
- ศูนย์พณิชการสยาม
- ศูนย์สุโขทัย
- ศูนย์ระนอง 2

* หมายเหตุ ระยะเวลาการดำเนินงาน และหน่วยรับตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

 
 Design by Computer Center