เกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบภายใน  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต top 

 

*  เกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบภายใน

            หน่วยตรวจสอบภายใน  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะ  หน่วยงาน  ศูนย์  สำนักต่าง ๆ  ซึ่งสังกัดราชภัฏสวนดุสิต  และส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายในได้มีการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น  2  งานดังนี้

       

*  งานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายในเป็นงานหลักของหน่วยงาน  ซึ่งแบ่งออกเป็น  4  งานดังนี้

งานตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและบัญชี  คือ  งานตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับ การรับ – การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  ตลอดจนการบันทึกบัญชี  การพัสดุ  การบริหาร    งบประมาณ  เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส

งานตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน  คือ  งานตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน งานบริการ  และการจัดการด้านวิชาการ งานสนับสนุนด้านวิชาการ  การบริการวิชาการและจัดหารายได้ ว่าได้ดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย  แผนงาน  วัตถุประสงค์ของสถาบันและหน่วยรับตรวจ  และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลอย่างไร

งานตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ  งานตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ  และการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจได้อย่างเหมาะสม และมีมาตรการป้องกันความเสียหายของข้อมูลและระบบสารสนเทศให้มีความปลอดภัย

งานตรวจสอบพิเศษ  คือ  งานตรวจสอบและประเมินผลกรณีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร หรือมีข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายนอก  เช่น  สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 

* งานธุรการและเลขานุการ

งานธุรการ  คือ  งานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการร่าง / พิมพ์หนังสือราชการ  และเอกสารติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  ภาระงานเกี่ยวกับกิจธุระต่าง ๆ  รวมถึงการประสานงานซึ่งเกี่ยวเนื่องกับงานสารบรรณ  และงานเลขานุการ  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล


งานเลขานุการ  คือ  งานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  เช่น  งานประชุมต่าง ๆ  ได้แก่  การประชุมเปิด – ปิดการตรวจสอบภายใน  การประชุมทีมงานตรวจสอบ  งานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ  รับผิดชอบเรื่องการนัดหมายของหัวหน้า    หน่วยตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานวิเคราะห์งบประมาณแผนการจัดซื้อ – จ้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ใช้ภายในหน่วยงาน  รวมทั้งการจัดเตรียม  จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลตามความประสงค์ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อหน่วยงาน  เป็นต้น

 

* วิสัยทัศน์

1.  การสร้างจิตสำนึกให้ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีระเบียบแบบแผน  มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ เพื่อประโยชน์ของสถาบันและประเทศชาติ

2.   สร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี

 

* พันธกิจ

1.   กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ      ข้อบังคับกฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและนโยบายของสถาบัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

2.   พัฒนาระบบงานตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

 

* วัตถุประสงค์

1.  เพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสถาบัน ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ  ประสิทธิผล

2.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อรองรับสถานภาพการเป็นนิติบุคคล และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

* เป้าหมาย

           พัฒนางานด้านตรวจสอบภายใน ให้มีมาตรฐานในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานในสถาบัน และหน่วยงานภายนอก

 

* กลยุทธ์

1.   กลยุทธ์พัฒนาระบบและเทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

2.   กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

3.   กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน  เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

* จำนวนบุคลากร

            ปัจจุบันหน่วยตรวจสอบภายใน  มีบุคลากรปฏิบัติงานรวม  4  คน  แบ่งเป็น

        อาจารย์ประจำ       1  คน    และ

        เจ้าหน้าที่               3  คน    ดังนี้

 

ลำดับที่

ตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

2

3

4

อาจารย์ 2 ระดับ 7

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

นางนิภา  นาคสวัสดิ์

นางสาวสุวรรณี  ญาติมาก

นางสาววไลลักษณ์  ชิตเครือ

นางสาวเพิ่มทรัพย์  หิรัญสาย

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

งานธุรการและเลขานุการ

เจ้าหน้าตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าตรวจสอบภายใน