โครงการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

หากท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายในองค์กร
สามารถแจ้งข้อร้องเรียนมาทางเรา เราสามารถช่วยท่านได้ แจ้งเรื่องร้องทุกข์

โทร 02-244-5214-17 แฟกช์ 02-244-5218 อาคาร 2 ห้อง 227
Email : clean@dusit.ac.th