คู่มือการกู้ยืมเงิน  ระเบียบกองทุนเงินกู้ฯ

 

         
 
 


 

 
  1.การทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกัน

              นักศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นทางเว็บไซด์ และได้ขอเอกสารคู่มือการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา ให้จัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในสัญญาทั้ง 2 ฉบับ นำมายื่นด้วยตนเองพร้อมด้วยผู้ค้ำประกัน ณ สำนักงานกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา (ห้อง1201 อาคาร 1) ( กรณีศึกษาอยู่ในสถาบัน ) หรือที่ศูนย์การศึกษานอกสถาบัน ( กรณีศึกษาอยู่นอกสถาบัน )และรอฟังผลการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้ทางเว็บไซด์ ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ( กรณียื่นสัญญาเรียบร้อย ภายในวันที่ 10 ) หรือทุกวันที่ 10 ของอีก 2 เดือนถัดไป ( กรณียื่นสัญญาหลังวันที่ 10 )

   2. การขอกู้เงินกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาชำระค่าลงทะเบียนและค่าหน่วยกิต
              นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้กู้เงินกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาได้ และต้องการใช้เงินกู้ชำระค่าลงทะเบียนและค่าหน่วยกิต ให้ทำรายการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาทางเว็บไซด์ และรับใบนัดผ่อนชำระจากเครื่องพิมพ์ (ซึ่งจะกำหนดให้ชำระเงินเป็นงวด 4 งวดทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนถัดไปจากที่เดือนที่ทำรายการขอกู้ยืมเงิน)

   3. การผ่อนชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา
              เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ตามใบนัดผ่อนชำระ ให้นักศึกษาชำระหนี้ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา โดยนำใบนัดผ่อนชำระไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารลงชื่อผู้รับเงินและนำกลับมาเก็บไว้เป็นหลักฐาน (สามารถชำระก่อนวันที่กำหนดได้ และในกรณีที่วันที่กำหนดให้ชำระเป็นวันหยุดธนาคาร ให้ถือว่าวันเปิดทำการวันแรกหลังวันหยุดนั้นเป็นวันที่กำหนดชำระเงิน)

   4. การผิดนัดการผ่อนชำระเงินกู้ยืมกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา
              นักศึกษาที่ยังผ่อนชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาชำระไม่ครบ สถาบันจะระงับการแสดงผลการเรียน และไม่ให้กู้ยืมเงินอีกในภาคเรียนต่อๆไป และในกรณีที่ผิดนัดผ่อนชำระถึง 2 งวด สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาเป็นอันยกเลิก และจะเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยจากผู้ค้ำประกัน

   5. การชำระเงินภายหลังวันที่กำหนด
              นักศึกษาที่จะชำระเงินภายหลังวันที่กำหนดจะต้องมาชำระที่ฝ่ายการเงินสถาบันฯ หรือที่ทำการศูนย์การศึกษานอกสถาบัน(ไม่สามารถชำระเงินที่ธนาคารได้)


 
 
 
 


 
 คู่มือการกู้ยืมเงิน  ระเบียบกองทุนเงินกู้ฯ

 Design by Computer Center