ประวัติความเป็นมาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

          จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีความเจริญมากขึ้น การติดต่อสื่อสารมีความสำคัญและมีการขยายวงกว้างออกไป ในหลายรูปแบบหลายลักษณะ
ประกอบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการสื่อสารในสังคม ทำให้การสื่อสารมีส่วนสำคัญอย่างมากขึ้นและมีบทบาทอย่างมากต่อ
ชีวิตประจำวันของทุกคน จากการที่การติดต่อสื่อสารมีบทบาทสำคัญในสังคมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของกา
รเปิดการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ขึ้นในประเทศไทย
          ในส่วนของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตได้เริ่มเปิดสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยก่อตั้งภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ขึ้นในปี พ.ศ. 2528
โดยในระยะแรกได้เปิดสอนในหลักสูตรอนุปริญญาวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 จึงเริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) 4 ปี โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ขึ้น นับจนถึงปัจจุบันโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้นใน 4 แขนงวิชา
คือ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาการโฆษณาและ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
          สืบเนื่องจากกระแสความนิยมเรียนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มีมากขึ้น ทำให้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษาในวิชาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
เป็นจำนวนมาก ในปีการศึกษา 2542 สถาบันราชภัฏสวนดุสิตจึงได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปีโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
สำหรับการให้การศึกษาขึ้นอีกแห่งที่ศูนย์การศึกษานอกสถาบัน ศูนย์ดุสิตพณิชยการเพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่ให้ความสนใจ
          ในปีการศึกษา 2544 ศูนย์ระนอง 2 ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับ "โครงการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์" โดยศูนย์ระนอง 2นับว่าเป็นศูนย์ที่มีความพร้อม
ในด้านของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
          ช่วงระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมาทางโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากมายอีกทั้งยังมีการผลิตผลงาน
ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม มีการส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลทั้งผลงานทางด้านโฆษณาและผลงานทางด้านวารสารศาสตร์


ปรัชญา
          1. บัณฑิตนิเทศศาสตร์ต้องสามารถบูรณาการหลักนิเทศศาสตร์กับศาสตร์อื่นเพื่อพัฒนาสังคม
          2. บัณฑิตนิเทศศาสตร์ต้องมุ่งเสริมสร้างความเป็นผู้นำทางความคิดต่อสังคม
          3. บัณฑิตนิเทศศาสตร์ต้องพัฒนาทักษะอาชีพโดยมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์
          ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการผลิตสื่อและการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และให้บริการสังคม โดยมุ่งเน้นความมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

พันธกิจ
          1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพด้านการผลิตสื่อและการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ โดยมีคุณภาพจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
          2. จัดให้มีการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรความรู้
          3. จัดให้มีโครงการบริการสังคมในรูปแบบต่างๆ
          4. จัดให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนและสังคม
          5. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสังคมตามระบอบประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ให้เป็นคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
          2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถปฏิบัติภาระกิจหลักของคณะได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อจัดการเรียนการสอน
          3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ให้เป็นคณะนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตราฐานชั้นนำระดับประเทศ
          4. เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ให้มีการบริหารจัดการในเชิงวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์ระบบนานาชาติ