เขตบางรัก

แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ  นามระบือดุสิตธานีย่านธุรกิจและอัญมณี  เก็บภาษีได้มากหลายศูนย์ไปรษณีย์สื่อสาร  เป็นตำนานนามบางรัก

                                           ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น                           ฐานข้อมูลพรรณไม้                      

                                            ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น                           ฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน

     . ประวัติเขตบางรัก

                                                 สำนักงานเขตบางรัก  เดิมเป็นอำเภอตั้งขึ้นเมื่อปี  ๒๔๕๕  โดยอาศัยตึกของเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสี่พระยา เป็นที่ทำการชั่วคราว และได้สร้างที่ทำการอำเภอถาวรขึ้นที่ถนนนเรศ เปิดทำการเป็นที่ว่าการอำเภอ บางรักจนถึงปัจจุบัน ต่อมาปี พ.. ๒๕๑๑ ทางราชการได้เห็นสภาพของอำเภอเดิมทรุดโทรมมากและคับแคบไม่เพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรมการปกครองกับเทศบาลกรุงเทพฯ จึงได้อนุมัติเงินจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ให้ทำการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบางรักขึ้นใหม่เป็นตึก ๓ ชั้น เริ่มลงมือสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๒ และเปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๓

เขตบางรักเป็นเขตชั้นในที่มีความเจริญมาแต่เก่าก่อน ตราบจนทุกวันนี้เขตบางรักก็ยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ที่ตั้งของสำนักงาน, สถานที่ทำการของบริษัท การค้าต่าง ๆ สถาบันการเงิน, ธนาคาร, บริษัทเงินทุน, สถานฑูต, โรงแรม, มัสยิด, วัด, ศาลเจ้า และสถานบริการ ด้วยเหตุนี้เขตบางรักจึงมีผู้คนเข้ามาทำงาน, ทำการค้า, ติดต่อธุรกิจ และทำกิจธุระเป็นจำนวนมากใน   วันทำการ สำหรับแขวงมหาพฤฒารามบริเวณที่เรียกว่า สะพานเหลือง และสะพานสว่างยังมีประชาชนเชื้อชาติจีนอยู่อย่างหนาแน่นมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี

 พื้นที่เขตบางรัก มีประมาณ ๕.๕๓๖ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๕ แขวง ดังนี้

    ) แขวงมหาพฤฒาราม (Maha Phruettharam) มีพื้นที่ ๐.๘๘๙ ตารางกิโลเมตร

    ) แขวงสีลม (Si Lom) มีพื้นที่ ๒.๐๖๔ ตารางกิโลเมตร  

    ) แขวงสุริยวงศ์ (Suriyawong) มีพื้นที่ ๐.๒๘๐ ตารางกิโลเมตร

                                                  ) แขวงบางรัก (Bang Rak) มีพื้นที่ ๐.๖๘๙ ตารางกิโลเมตร

                                                  ๕) แขวงสี่พระยา (Si Phraya) มีพื้นที่ ๑.๐๖๔ ตารางกิโลเมตร

                                                 เขตบางรัก มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่น ดังนี้

                                                     ทิศเหนือ                                 ติดต่อกับเขตปทุมวัน

                                                     ทิศใต้                                      ติดต่อกับเขตสาทร

                                                     ทิศตะวันออก                                   ติดต่อกับเขตปทุมวันและเขตสาทร

                                                     ทิศตะวันตก                           ติดต่อกับเขตสัมพันธวงศ์และแม่น้ำเจ้าพระยา

 

จำนวนประชากรเขตบางรักทั้งหมด

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

๓๑,๑๘๖

๓๒,๓๔๕

๖๓,๕๓๑

 

จำนวนประชากรที่เขตขึ้นทะเบียนเป็นชุมชน  ๑๖  ชุมชน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

,๖๐๖

,๓๙๘

๑๖,๐๐๔

       สำนักงานเขตบางรัก ตั้งอยู่เลขที่ ๕ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐  โทรศัพท์ ๐–๒๒๓๖–๖๙๑๖, –๒๒๓๖–๑๓๙๕  โทรสาร ๐–๒๒๓๖–๒๔๐๐

                                                การคมนาคม เขตบางรักมีการคมนาคมติดต่อกับพื้นที่เขตอื่นมีถนนสายหลัก และสายรองรวม ๒๔ สาย ตรอกซอย ๘๕ แห่ง ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนสีลม ถนนสุรวงศ์ ถนนสาทรเหนือ ถนนสี่พระยา ถนนพระรามสี่บางส่วน ถนนเจริญกรุงบางส่วน ถนนมหาพฤฒาราม และถนนมหานคร การคมนาคมทางน้ำ ในพื้นที่มี ๓ คลอง แต่ใช้ไป – มาสัญจรได้ ๑ คลอง คือ คลองผดุงกรุงเกษม

                                ชุมชนในเขตบางรัก มีหลายลักษณะทั้งในรูปแบบ ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนบุกรุก ชุมชนบ้านเช่า และชุมชนรื้อร้าง ในปี ๒๕๓๖ ได้มีการทำประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๖ ประกาศเป็นชุมชนไว้ ๑๕ ชุมชน ต่อมาในปี ๒๕๓๙ ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙ กำหนดให้ชุมชนสมบูรณ์ปัญญา แขวงสี่พระยา เป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร พ.. ๒๕๓๔ อีกชุมชนหนึ่ง รวมเป็น ๑๖ ชุมชน ต่อมาปลายปี ๒๕๓๙ ได้เกิดเพลิงไหม้ชุมชนสี่พระยา ผู้บุกรุกจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ ภายในเวลาที่กรมธนารักษ์กำหนด ชุมชนสี่พระยาจึงไม่เป็นชุมชนตามประกาศกรุงเทพมหานครอีกต่อไป จึงมีชุมชนในทำเนียบของเขตบางรักเพียง ๑๕ ชุมชน

                                ในปี ๒๕๔๒ สำนักงานเขตบางรัก ได้ดำเนินการสำรวจชุมชนในพื้นที่ และได้จัดตั้งชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เพิ่มอีก ๑ ชุมชน คือชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า (สี่พระยา) ดั้งนั้นในปัจจุบันจึงมีชุมชนตามทำเนียบของเขตบางรักรวม ๑๖ ชุมชน ดังนี้ 

 

                                                 . ชุมชนซอยวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณ

                                                    สถานที่ตั้งของชุมชน ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๙ ไร่ ที่ดินเป็นทรัพย์สินตกทอดจากบรรพบุรุษ เป็นของตนเอง และที่ดินซึ่งเป็นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

                                                . ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย

                                                    สถานที่ตั้งของชุมชน ตลาดสดเพชรพลอย ตรอกเพชรพลอย ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๒.๕ ไร่ แต่เดิมที่ดินผืนนี้เป็นของ ๒ พี่น้อง ที่ชื่อเพชร และพลอย โดยมีบางส่วนเป็นที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

                                                . ชุมชนซอยสองพระ

                                                    สถานที่ตั้งของชุมชน ซอยสองพระและตรอกหมอสุ่น ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ สภาพการถือครองที่ดิน มีทั้งที่ดินของตนเองและเช่าที่ดินในการปลูกสร้างอาคาร ที่พักอาศัย

                                                . ชุมชนซอยสันติภาพ

                                                    สถานที่ตั้งของชุมชน ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ และซอยสมบูรณ์ปัญญา ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ การถือครองที่ดิน ส่วนหนึ่งมีที่ดินเป็นของตนเอง และอีกส่วนหนึ่งเช่าที่ดินปลูกสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัย

                                                . ชุมชนตรอกขุนนาวา

                                                    สถานที่ตั้งของชุมชน ตรอกขุนนาวา ถนนพระราม ๔ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ การถือครองที่ดินแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ มีที่ดินเป็นของตนเอง และเช่าที่ดินในการปลูกสร้าง มีสัญญาเช่าคราวละ ๕ – ๑๐ ปี

                                                . ชุมชนซอยพระนคเรศ

                                                    สถานที่ตั้งของชุมชน ซอยพระนคเรศ ถนนพระราม ๔ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ มีที่ดินเป็นของตนเอง และเช่าบ้าน 

                                                . ชุมชนแฟลตครอบครัว สน.บางรัก

                                                    สถานที่ตั้งของชุมชน แฟลตสถานีตำรวจนครบาลบางรัก ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ไม่ทราบเนื้อที่ เป็นที่ดินของทางราชการจัดสรรห้องพักให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่อยู่ในสังกัด สน.บางรัก เข้าพักอาศัย

                                                . ชุมชนตรอกห้านาย

                                                    สถานที่ตั้งของชุมชน ตรอกห้านาย ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่ เดิมที่ดินเป็นที่ของบริษัทเอกชนชื่อ บริษัทประชาชั่ง ต่อมาได้ขายให้กับชาวไทยเชื้อสายจีน อีกส่วนหนึ่งเช่าที่ดินปลูกอาคาร พักอาศัย

 

 

                                        . ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง

                                                    สถานที่ตั้งของชุมชน ซอยหลังวัดหัวลำโพง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของกรมศาสนา วัดหัวลำโพง โดยทางวัดหัวลำโพงได้แบ่งพื้นที่   บางส่วนให้คนงานได้ใช้อยู่อาศัย

                                                ๑๐. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม

                                                     สถานที่ตั้งของชุมชน ซอยแก้วฟ้า ถนนมหาพฤฒาราม แขขวงมหาพฤฒาราม เขต   บางรัก กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ สภาพการถือครองที่ดินแบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ เช่าที่ดินของวัดปลูกบ้านอยู่อาศัย มีที่ดินเป็นของตนเอง และเช่าที่ดินของเอกชน

                                                ๑๑. ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์

                                                     สถานที่ตั้งของชุมชน ซอยจอมสมบูรณ์ ถนนพระราม ๔ แขวงมหาพฤฒาราม เขต  บางรัก กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ ที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่เช่า

                                                ๑๒. ชุมชนศรีเวียง

                                                     สถานที่ตั้งของชุมชน   ซอยศรีเวียง   ถนนเจริญกรุง   แขวงสีลม   เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๙ ไร่ ที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่เช่าเอกชน

                                                ๑๓. ชุมชนพิพัฒน์ ๒

                                                     สถานที่ตั้งของชุมชน ซอยพิพัฒน์ ๒ เยื้องโรงเรียนเซนต์โยเซพคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ เดิมเป็นที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระองค์ของสมเด็จ พระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ต่อมาสมเด็จฯ ได้ยกพื้นที่ทั้งหมดให้กับกรมราชพัสดุ กระทรวงการคลัง ปัจจุบันกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลพื้นที่ส่วนนี้

                                                ๑๔. ชุมชนซอยไวตี

                                                     สถานที่ตั้งของชุมชน ซอยสีลม ๑๓ (ไวตี) แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร    มีเนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ ประชากรบางส่วนมีที่ดินเป็นของตนเอง บางส่วนเช่าที่และเช่าบ้าน

                                                ๑๕. ชุมชนสมบูรณ์ปัญญา

                                                     สถานที่ตั้งของชุมชน ซอยสมบูรณ์ปัญญา และซอยสันติภาพ ๑ ถนนทรัพย์ แขวง     สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ สภาพการถือครองที่ดิน คือมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินของเอกชน เช่าบ้านพักอาศัย

                                                ๑๖. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า – สี่พระยา

                                                     สถานที่ตั้งของชุมชน   ซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า   ถนนสี่พรยา   แขวงมหาพฤฒาราม    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ การถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่เช่าเอกชน ร้อยละ ๖๐      ที่เหลือเป็นที่ดินของตนเอง  

 

                                                                                                                                                                                                          UP 

 

                                                                 ฐานข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน

. รายละเอียดที่จัดตั้งองทุน (ปล่อยเงินกู้แล้ว)

ลำดับที่

ชื่อชุมชน

จำนวนสมาชิก (คน)

จำนวนเงินที่ปล่อยกู้ (บาท)

ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า

(สี่พระยา)

๙๐

๙๖๐,๐๐๐

 

. รายละเอียดที่จัดตั้งกองทุน (ยังไม่สามารถปล่อยเงินกู้)

ลำดับที่

ชื่อชุมชน

จำนวนสมาชิก (คน)

จำนวนเงินที่ปล่อยกู้ (บาท)

ชุมชนสมบูรณ์ปัญญา

-

-

   

                                                                                                                                                                                                                      UP 

 

                                                   ฐานข้อมูลพรรณไม้ท้องถิ่น

 

. ไม้ยืนต้น จำนวน ๓,๒๒๒ ต้น

ลำดับที่

ชื่อพรรณไม้

จำนวน (ต้น)

ประโยชน์และคุณค่า

ประดู่

,๐๓๑

ให้ร่มเงา ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

พิกุล

๘๕

ให้ร่มเงา ทัศนียภาพสวยงาม ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

สละ               

ให้ร่มเงา ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

โพธิ์

๑๕

ให้ร่มเงา ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

ชมพูพันธ์ทิพย์

๔๗๓

ให้ร่มเงา ทัศนียภาพสวยงาม ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

คูน

๑๕๓

ให้ร่มเงา ทัศนียภาพสวยงาม ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

หูกวาง

ให้ร่มเงา ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

ลำใย

ให้ร่มเงา เป็นพืชเศรษฐกิจ ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

ทองหลางด่าง

ให้ร่มเงา ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๑๐

มะขาม

ให้ร่มเงา เป็นอาหาร ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๑๑

มะฮอกกานี

๓๕

ให้ร่มเงา ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๑๒

หว้า

ให้ร่มเงา ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๑๓

ก้ามปู

๑๑

ให้ร่มเงา ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๑๔

อินทนิล

๙๓

ให้ร่มเงา ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๑๕

นนทรี

๑๓๒

ให้ร่มเงา ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๑๖

ไทร

๓๙

ให้ร่มเงา ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๑๗

หมาก

ให้ร่มเงา เป็นอาหาร ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๑๘

มะม่วง

ให้ร่มเงา เป็นอาหาร ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๑๙

หางนกยูง

๒๔

ให้ร่มเงา ทัศนียภาพสวยงาม ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๒๐

อโศก

๓๐

ให้ร่มเงา ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๒๑

ตะแบก

๒๑

ให้ร่มเงา ทัศนียภาพสวยงาม ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๒๒

เสลา

๓๔

ให้ร่มเงา ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๒๓

หลิว

๒๐

ให้ร่มเงา ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๒๔

ปาล์ม

ให้ร่มเงา เป็นอาหาร ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๒๕

พญาสัตบรรณ

ให้ร่มเงา ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

๒๖

ชมพู่

ให้ร่มเงา เป็นอาหาร ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

. ไม้ล้มลุก จำนวน ๓๒๖  ต้น

ลำดับที่

ชื่อพรรณไม้

จำนวน (ต้น)

ประโยชน์และคุณค่า

อบเชย

เป็นอาหาร สมุนไพร ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

การเวก

๓๒๕

ให้ร่มเงา ช่วยดูดอากาศเสีย ลดมลพิษ

 . อายุของพืช

       .๑ ไม้ยืนต้น

                 ..๑ อายุที่ให้ผลผลิต    ปี

                 ..๒ อายุที่ดำรงอยู่ได้  ๑๐ ปีขึ้นไป

            .๒ ไม้ล้มลุก

                  ..๑ อายุที่ให้ผลผลิต  ๒ ปีขึ้นไป

                  ..๒ อายุที่ดำรงอยู่ได้    ปี

 . การขยายพันธุ์

 ๔.๑ ไม้ยืนต้น

                          ü  ตอนกิ่ง                  ü    ต่อกิ่ง                    ü    ปักชำ                   

                        ü    ติดตา                   ü    เพาะเมล็ด                     อื่น ๆ                    

๔.๒ ไม้ล้มลุก

                                ตอนกิ่ง                          ต่อกิ่ง                            ปักชำ                   

                                ติดตา                    ü    เพาะเมล็ด                     อื่น ๆ                    

หมายเหตุ                     อยู่ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                 ü          เป็นพรรณไม้ประจำถิ่น ได้แก่  ต้นโพธิ์, พญาสัตบรรณ, อบเชย และ                ชมพู่

                           ü          อื่น ๆ เนื่องจากโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารียังไม่แพร่หลายในกรุงเทพมหานคร

. กระบวนการจัดการ การนำไปใช้และก่อประโยชน์ มีการดัดแปลงปรับปรุง  ไม่มี       

   

                                                                                                                                                                                                         UP 

                                                ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลำดับที่

กิจกรรม

ชุมชน / ที่ตั้ง

ดอกไม้ประดิษฐ์ และพวงหรีด

ชุมชนแฟลตครอบครัว สน.บางรัก

สถานที่ตั้งของชุมชน แฟลตสถานีตำรวจนครบาล

บางรัก ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

น้ำดื่มตราบีอาร์

ชุมชนแฟลตครอบครัว สน.บางรัก

สถานที่ตั้งของชุมชน แฟลตสถานีตำรวจนครบาล

บางรัก ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ขนมครองแครงกรอบ

ชุมชนแฟลตครอบครัว สน.บางรัก

สถานที่ตั้งของชุมชน แฟลตสถานีตำรวจนครบาล

บางรัก ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UP 

                                                  ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม 

. ธรรมชาติ

                                                 .๑ แหล่งน้ำ คือ แม่น้ำเจ้าพระยา คลองผดุงกรุงเกษม และคลองสาทร

                                                .๒ สวน

                                                     ..  สวนเอกชน  เขตบางรักไม่มีสวนเอกชน

                                     ..  สวนสาธารณะ  เขตบางรักไม่มีสวนสาธารณะ

                                     ..  สวนป่า  เขตบางรักไม่มีสวนป่า

                                     ..  สวนหย่อม  มี    ที่  คือ 

ลำดับที่

ชื่อสวน

สวนหย่อมแยกสามย่าน  แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

สวนหย่อมแยกวิทยุ  ถนนพระรามที่ ๔ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สวนหย่อมแยกมหาพฤฒาราม  ถนนมหาพฤฒาราม แขวงสี่พระยา กรุงเทพมหานคร

สวนหย่อมในสำนักงานเขตบางรัก  ถนนนคเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

                                                     ๑.๒.๕  สวนชานบ้าน  เขตบางรักไม่มีสวนชานบ้าน

                                         ๑.๒.๖  สวนหย่อมใต้สะพาน  เขตบางรักไม่มีสวนหย่อมใต้สะพาน

                                         ๑.๒.๗  สวนถนน  มี  ๓๐  ที่  คือ

ลำดับที่

ชื่อสวน

      ถนนนเรศ  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

      ซอยสาทร ๒  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

      ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

      ถนนใต้ทางด่วน  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

      ถนนทรัพย์  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

      ถนนประมวญ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

      ถนนจรูญเวียง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

      ถนนศรีเวียง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

      ถนนสุรศักดิ์  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๑๐

        ซอยสาทร ๑๐  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๑๑

      ซอยศึกษาวิทยา  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่

ชื่อสวน

๑๒

      ซอยศาลาแดง ๑  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๑๓

      ถนนศาลาแดง  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๑๔

      ถนนคอนแวนต์  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๑๕

      ถนนนราธิวาสฯ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๑๖

      ถนนปั้น  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๑๗

      ถนนเหนือ – ใต้ทางด่วน  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 

๑๘

      ซอยอนุมานราชธน ๑  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๑๙

      ถนนเดโช  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๒๐

      ถนนมเหสักข์   แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๒๑

      ซอยปราโมทย์  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๒๒

      ถนนมหานคร  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๒๓

      ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๒๔

      ซอยเจริญกรุง ๔๗/  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๒๕

      ถนนทางลงทางด่วนถนนมหานคร  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

๒๖

      ถนนสี่พระยา  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๒๗

      ถนนสุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๒๘

      ถนนพระรามที่ ๔  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๒๙

      ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

๓๐

      ถนนมหาพฤฒาราม  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

                                                     ๑.๒.๘  สวนหย่อมไหล่ทาง  เขตบางรักไม่มีสวนหย่อมไหล่ทาง

                                                    ๑.๒.๙  สวนหย่อมเกาะกลางถนน  มี  ๒ ที่  คือ

ลำดับที่

ชื่อสวน

เกาะกลางถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

เกาะกลางถนนนราธิวาสฯ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

                                                 ๑.๓  อากาศ

                                                      ๑.๓.๑  มีมลพิษ  บางชุมชนมีพื้นที่ติดกับทางด่วนทำให้เกิดมลพิษ คือ มีควันดำจากท่อ  ไอเสียรถยนต์ เสียงดังจากการจราจร มีฝุ่นละอองเป็นจำนวนมาก ชุมชนยังมีความแออัดบางส่วน

                                                      ๑.๓.๒  ไม่มีมลพิษ  ได้แก่ ชุมชนพิพัฒน์ ๒ เป็นชุมชนที่มีพื้นที่กว้างขวาง มีต้นไม้อยู่เป็นจำนวนมากจึงช่วยลดมลพิษได้มาก บรรยากาศร่มรื่น   

๒. ศิลปวัฒนธรรม

                                                ๒.๑  ความเชื่อศาสนาและประเพณี

                                                      ๒.๑.๑  ส่วนใหญ่ชุมชนในเขตบางรักจะนับถือศาสนาพุทธ จะมีชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

                                                      ๒.๑.๒  ชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธ จะมีประเพณีการทำบุญ ตักบาตรทุกวันสำคัญทางศาสนา มีการจัดงานวันเด็ก วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันนักขัตฤกษ์อื่นๆ สำหรับ  ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณ จะมีประเพณีทางศาสนาอิสลามเป็นประจำทุกปี เช่น วันถือศีลอด การสวดละหมาดทุกวันศุกร์ เป็นต้น

                                                ๒.๒  ภาษาและวรรณกรรม

                                                      ๒.๒.๑  ภาษาไทย    ๗๐  เปอร์เซ็นต์

                                                      ๒.๒.๒  ภาษจีนแต้จิ๋ว   ๒๗  เปอร์เซ็นต์

                                                      ๒.๒.๓  ภาษาฮินดู    เปอร์เซ็นต์

                                                ๒.๓  ศิลปกรรมและโบราณคดี

                                                      ๒.๓.๑  ศิลปกรรม

                                                                                      จิตกรรม  ไม่มี 

                                                                          ü       ประติมากรรม  ได้แก่  พระศรีอุมาเทวี 

                                                                                   สถาปัตยกรรม  ได้แก่  ไปรษณีย์กลาง, วัดพระศรีอุมาเทวี,  วัดหัว

                                             ลำโพง  และวัดมหาพฤฒาราม

                                                                                                    หัตถกรรม  ไม่มี 

                                                       ๒.๓.๒  โบราณคดี

                                                                              ü                 โบราณสถาน  ได้แก่  ไปรษณีย์กลาง,  วัดพระศรีอุมาเทวี,  วัดหัว

                                           ลำโพง  และวัดมหาพฤฒาราม

                                                                              ü                 โบราณวัตถุ  ได้แก่  พระศรีอุมาเทวี

                                                 ๒.๔  ดนตรี  นาฎศิลป์  การละเล่น  และกีฬา

                                                      ๒.๔.๑  ดนตรี

ประเภทดนตรี

กิจกรรม

ชื่อชุมชน

ไทย

กลองยาว, ฉิ่ง, ฉาบ, ฆ้อง  

ชุมชนพิพัฒน์ ๒ ถนนคอนแวนต์  แขวงสีลม เขตบางรัก

จีน

-

-

สากล

กลอง, คีย์บอร์ด, กีต้าร์

ชุมชนแฟลตครอบครัว สน. บางรัก ถนนนเรศ เขตบางรัก

อื่นๆ

-

-

 

                                                      ๒.๔.๒  นาฎศิลป์

ประเภทนาฎศิลป์

กิจกรรม

ชื่อชุมชน

ละคร

-

-

ลิเก

-

-

หมอลำ

-

-

ละครชาตรี

-

-

อื่นๆ

รำกลองยาว

ชุมชนพิพัฒน์ ๒ ถนนคอนแวนต์  แขวงสีลม เขตบางรัก

 

                             

                                                      ๒.๖.๔  ศาลเจ้า  มี    แห่ง

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

ศาลเจ้าปุนเถ้าก๋ง

แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

ศาลเจ้าเจียวเอ็งเบี้ยว

แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

ศาลเจ้าชิดเซียมม้า

แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

ศาลเจ้าซิวอ้วงเอี้ย

แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

 

๒.๗  พิพิธภัณฑ์  ห้องสมุดและสถานที่ทางประวัติศาสตร์  มี    แห่ง

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

พิพิธภัณฑ์หินแปลก และที่เขี่ยบุหรี่

อยู่ปากซอยเจริญกรุง ๒๖  เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.

๐-๒๒๓๖-๕๖๖๖,๐-๒๒๓๖-๕๖๕๕

โรงแรมโอเรียลเต็ล

 

ตั้งอยู่ซอยเจริญกรุง ๔๐ ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๒๓๖-๐๔๐๐, ๐-๒๒๓๖-๐๔๒๐

วัดพระศรีอุมาเทวี (วัดแขก)

   ถนนปั้น   แขวงสีลม   เขตบางรัก   กรุงเทพฯ   โทร.    ๐-๒๒๓๘-๔๐๐๗

คลองสาทร

อยู่ระหว่างถนนสาทรเหนือและสาทรใต้

สมาคมฝรั่งเศส

 

อยู่ริมถนนสาทร โทร. ๐-๒๒๑๓-๒๑๒๓, ๐-๒๒๑๓-๒๐๖๔

ไปรษณีย์กลาง

 

ตั้งอยู่ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๒๓๓-๑๐๕๐

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

๒๓๗  ซอยเจริญกรุง ๔๓  ถนนเจริญกรุง  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. ๐-๒๒๓๓-๗๐๒๗

หอสมุดเนสสันเฮย์

อยู่บริเวณถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

    

                                                ๒.๘  โรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข  มี    แห่ง

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลเลิดสิน

ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลบี เอ็น เฮช

ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๓

ถนนสี่พระยา  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

 

                                                .  โรงเรียน

                                                      ..  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  มี    โรงเรียน

ลำดับที่

ชื่อสถานศึกษา

ที่ตั้ง

โรงเรียนวัดสวนพลู

ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

โทร.๐-๒๒๓๔-๔๔๗๑

โรงเรียนวัดหัวลำโพง

ถนนพระราม ๔  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

โทร. ๐-๒๒๓๓-๓๗๓๐

โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า

ถนนสี่พระยา  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

โทร. ๐-๒๒๓๖-๔๕๖๐

โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม

ถนนมหาพฤฒาราม   แขวงมหาพฤฒาราม   เขตบางรัก  กรุงเทพฯ   โทร. ๐-๒๒๓๖-๔๕๖๐

โรงเรียนวัดม่วงแค

ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

โทร. ๐-๒๒๓๔-๑๔๙๗

 

                                                      ๒.๙.๒  โรงเรียนมัธยม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  มี    โรงเรียน 

ลำดับที่

ชื่อสถานศึกษา

ที่ตั้ง

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

 

ถนนพระราม ๔ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทร.

๐-๒๒๓๔-๖๔๔๙  โทรสาร  ๐-๒๒๓๔-๓๗๔๔

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ถนนมหาพฤฒาราม  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๒๓๖-๕๗๔๐  Fax.๐-๒๒๓๔-๓๗๔๔

 

                                                      ๒.๙.๓  โรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มี    โรงเรียน

ลำดับที่

ชื่อสถานศึกษา

ที่ตั้ง

โรงเรียนสารพัดช่างสี่พระยา

ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.  ๐-๒๒๓๖-๖๙๒๙

                                                      ๒.๙.๔  โรงเรียนสำนักงานการศึกษาเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  มี  ๑๗  โรงเรียน

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร

 

ถนนสุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร.

๐-๒๒๓๔-๖๖๔๐

โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น

ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร.

๐-๒๒๓๓-๐๖๐๗

โรงเรียนอนุบาลจิดาภา

ถนนมหานคร  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๒๓๖-๑๒๑๕

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์

ถนนสุรศักดิ์  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ   โทร.

๐-๒๒๖๗-๔๒๖๔

โรงเรียนยูหมินพัฒนา

ถนนสุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร.

๐-๒๒๓๔-๓๗๔๐

โรงเรียนจี้จื้อ

ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ   โทร.         ๐-๒๒๓๓-๐๕๑๙

โรงเรียนศริสต์ธรรมวิทยา

ถนนพระราม ๔ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทร. ๐-๒๒๓๔-๓๗๓๔

โรงเรียนกว่างเจ้า

ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร.

๐-๒๒๓๔-๙๘๘๕

โรงเรียนอาทรศึกษา

ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร.

๐-๒๒๓๔-๗๘๘๗

๑๐

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร.

๐-๒๒๓๕-๖๕๘๓

๑๑

โรงเรียนเยนเฮล์เม็มโมเรียล

ถนนสว่าง  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

โทร. ๐-๒๒๓๖-๒๐๘๐

๑๒

โรงเรียนสัจจพิทยา

ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

โทร. ๐-๒๒๓๔-๐๐๐๓

๑๓

โรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์

ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

โทร. ๐-๒๒๓๔-๗๗๙๒

๑๔

โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟคอนแวนต์

ถนนคอนแวนต์  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

โทร. ๐-๒๒๓๔-๐๕๖๑

๑๕

โรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์

สีลม

ถนนประมวล แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ   โทร. ๐-๒๒๓๖-๔๓๓๐

ลำดับที่

ชื่อสถานศึกษา

ที่ตั้ง

๑๖

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ถนนประมวล  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร.  ๐-๒๖๓๗-๙๐๒๐

๑๗

โรงเรียนอัสสัมชัน

ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร.   ๐-๒๖๓๐-๗๑๑๑ 

 

                                                      ๒.๙.๕  โรงเรียนอาชีวศึกษา  สังกัดเอกชน  มี    แห่ง

ลำดับที่

ชื่อสถานศึกษา

ที่ตั้ง

โรงเรียนพานิชการสีลม

ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร.       ๐-๒๒๓๓-๘๘๐๔

 

                                                ๒.๑๐  หน่วยงานราชการ และสถานที่สำคัญ มี ๑๔ แห่ง

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

สำนักงานเขตบางรัก

 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทร. –๒๒๓๖–๖๙๑๖, –๒๒๓๖–๑๓๙๕ 

โทรสาร ๐–๒๒๓๖–๒๔๐๐

สถานีตำรวจนครบาลบางรัก

ถนนนเรศ  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

ถนนเจริญกรุง  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

สถานีตำรวจดับเพลิงสี่พระยา

ถนนสี่พระยา  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

สถานฑูตสหภาพเมียนม่าร์

๑๓๒  ถนนสาทรเหนือ  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

โทร.-๒๒๓๓-๒๒๓๗, -๒๒๓๔-๔๖๙๘

สถานฑูตปานามา

๑๔  ชั้น ๕  อาคารสารสิน  ถนนสุรศักดิ์  เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๗-๙๐๐๘-

สถานฑูตเบลเยี่ยม

๔๔  ซอยพระยาพิพัฒน์  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๖-๐๑๕๐

สถานฑูตโปรตุเกส

๒๖ ซอยกัปตันบุช ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๔-๒๑๒๓

สถานฑูตรัสเซีย

๑๐๘   ถนนสาทรเหนือ   เขตบางรัก   กรุงเทพฯ   โทร.       -๒๒๓๔-๒๑๒๓

๑๐

สถานฑูตซาอุดิอาระเบีย

๙๐ ชั้น ๑๐  อาคารสาทรธานี  ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๗-๑๙๓๘-๔๑
ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

๑๑

สถานฑูตแคนาดา

๙๙๐   ชั้น ๑๕   อาคารอับดุลราฮิม   ถนนพระราม ๔

เขตบางรัก  กรุงเทพฯ   โทร. -๒๖๓๖-๐๕๔๑

๑๒

สถานฑูตเม็กซิโก

๔๔/-  ถนนคอนแวนต์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทร. -๒๒๓๔-๐๙๓๕, -๒๒๓๔-๐๙๙๙

๑๓

สำนักงานพื้นที่สรรพากรกรุงเทพฯ 12

ถนนพระราม ๔ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

๑๔

ศาลแรงงานกลาง

ถนนพระราม ๔ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

 

                                                .๑๑  ห้างสรรพสินค้า  ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายสินค้า  มี ๒๐ ร้าน

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้งและลักษณะของร้าน

Asia Lapiary

อยู่ใกล้ย่านขายส่งเครื่องเงิน ขายแต่หินเทอร์ควอยซ์ชนิดต่าง ๆ ตามน้ำหนัก โดยชั่งเป็นกิโลเป็นขีด อยู่ใกล้สามแยกสุรวงศ์ตัดกับถนนเจริญกรุง โทร. -๒๒๓๕-๘๗๗๗

France Design

ร้านขายดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส มีเปิดคอร์สสอนทั้งขั้นพื้นฐานจนถึงมืออาชีพ โทร. -๒๒๓๗-๙๘๕๘-

GNC

ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทั้งอาหารเสริม เครื่องสำอาง และยาจากหลากหลายยี่ห้อ พร้อมทั้งพนักงานที่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าต่าง ๆ อย่างดี อยู่ติดกับตึกยูไนเต็ด โทร. -๒๖๓๑-๒๓๓๔

IQ Kidz

ร้านขายของเล่นเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ๑๒ ขวบ เป็นของเล่นเพื่อพัฒนา IO และ EQ โดยเฉพาะ นำเข้าจากอเมริกาและแคนาดา ซึ่งล้วนแต่เป็นของเล่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว อยู่ในซอยคอนแวนต์ โทร. -๒๖๓๑-๑๔๙๑

House of Gems

ร้านนี้ไม่มีจิวเวลรี่แต่มีหินแร่แปลกแตกต่างจากร้านอื่นทั่วไป มีฟอสซิล อุจจาระไดโนเสาร์และสะเก็ดดาวตก มีทั้งขายและให้ดูเพื่อการศึกษา อยู่บนถนนเจริญกรุง ใกล้สามแยก สุรวงศ์ตัดกับถนนเจริญกรุง โทร.-๒๒๓๔-๖๗๓๐

Mr. Sunshine Bootery

ร้านขายกระเป๋าหนังดีไซน์แปลก ๆ สไลต์เฮฟวี่ และเครื่องใช้หนังปลากระเบน อยู่ปากซอยทานตะวัน โทร.          -๒๒๗๕-๒๕๘๙

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้งและลักษณะของร้าน

ริเวอร์ซิตี้

 

ศูนย์สรรพสินค้าที่เน้นโบราณวัตถุเป็นหลัก มีร้านโบราณวัตถุมากมาย ทั้งรูปหิน รูปไม้ ผ้าไทย หนังสือและแผนที่ มีการประมูลของเก่าและนิทรรศการที่น่าสนใจเป็นประจำ ร้านเด่น เช่น Dragon Gallery (ชั้น ๒) มีรูปหล่อทองเหลืองขนาดยักษ์ชนิดนึกไม่ออกว่าจะขนออกจากศูนย์ได้ยังไง The Fine Art (ชั้น ๒) ขายเรือจำลองไม้สำหรับตั้งโชว์ อยู่ติดกับท่าเรือข้ามฟากสี่พระยา เขตบางรัก

Verse

ร้านขายรองเท้าผู้หญิงแบรนด์ดังระดับอินเตอร์ ราคาถูก มีรองเท้าผู้ชาย เนกไท และเสื้อกันหนาวแซมบ้าง อยู่ชั้น ๒ตึกยูไนเต็ดเซ็นเตอร์

เครื่องประดับคู่บารมี (Astral Gemstone Talismans)

ร้านขายอัญมณีที่ออกแบบเฉพาะแต่ละบุคคลตามหลักโหราศาสตร์โบราณ ไม่ได้เป็นจิวเวลรี่ที่เน้นด้านความสวยงาม ร้านนี้เจ้าของเชื่อในพลังอิทธิพลของรัตนชาติจะช่วยเสริมบารมีแก่ผู้สวมใส่ อยู่ชั้น ๓ หลังสวนบัลคานี โทร. -๒๒๕๑-๐๕๗๗, -๒๒๕๒-๑๒๓๐-

๑๐

สีลมวิลเลจ

 

ศูนย์สรรพสินค้าขนาดย่อม มีร้านขายสินค้าไทย ทั้งหัตถกรรมและอุตสาหกรรม พร้อมทั้งร้านอาหาร มุมกาแฟ มีสาธิตการทำขนมไทย ๆ และบรรเลงดนตรีไทยเดิม อยู่ปากซอยสีลม ๒๔ โทร.  -๒๒๓๔-๔๔๔๘, -๒๒๓๓-๙๔๔๗

๑๑

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

สาขาสีลม

   ถนนสีลม  แขวงสุริวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ
โทร. -๒๒๖๖-๓๓๔๐-๕๐  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๕๕๓๓

๑๒

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

สาขาบางรัก

๕๒๒  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ
โทร. -๒๒๓๘-๐๐๕๒-๖๑, -๒๒๖๗-๓๗๘๑-๖ โทรสาร ๐-๒๒๓๕-๒๔๖๗

๑๓

ท็อปส์  สาขาบางรัก

๑๕๒๒  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทร. -๒๖๓๐-๖๕๐๒ โทรสาร ๐-๒๖๓๐-๖๕๐๑

๑๔

ท็อปส์ สาขาพีเอสสีลม

  ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ
โทร. -๒๖๓๒-๗๕๒๕  โทรสาร ๐-๒๖๓๒-๗๕๒๑

๑๕

ท็อปส์  สาขาสีลม

๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๖๓๕-๗๙๑๒ ต่อ ๒๑๖๐  โทรสาร ๐-๒๒๖๖-๔๓๒๒

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้งและลักษณะของร้าน

๑๖

ท็อปส์  สาขาสีลมคอมเพล็กซ์

๑๙๑   อาคารศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์   ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๑-๓๓๓ ต่อ๒๐๐๗  โทรสาร ๐-๒๖๓๒-๐๘๒๒

๑๗

เทสโก้ โลตัส เอ็กเพลส

๓๐๒ อาคารเอสแอนด์เอ สีลม ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.-๒๒๓๓-๗๑๕๐ โทรสาร๐-๒๒๓๓-๗๑๕๑

๑๘

ออฟฟิศเซ็นเตอร์

สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์

ชั้นใต้ดิน 1 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์  ๓๒๓  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๖๗-๖๒๖๒ โทรสาร ๐-๒๒๖๗-๖๒๕๗

๑๙

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา

สีลมคอมเพล็กซ์

สีลมคอมเพล็กซ์ ๑๙๑ ชั้น ๕ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๑-๓๓๓๓  โทรสาร ๐-๒๒๓๑-๓๓๑๐

๒๐

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา

สีลม

๓๐๖ ถนนสีลม  สุริวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร.       -๒๒๓๓-๖๙๓๐  โทรสาร ๐-๒๒๓๓-๖๑๔๗

 

                                                .๑๒  ตลาดสด และย่านซื้อของ มี    ร้าน

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้งและลักษณะของร้าน

ซอยละลายทรัพย์ ถนนสีลม

 

ย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของกรุงเทพฯ แหล่งรวมบริษัทห้างร้านมากมาย ในทุกกลางวันของวันทำงานประมาณ ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. ที่ซอยข้างธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จะเนืองแน่นด้วยผู้คนมากมายมาจับจ่ายซื้อของทั้งเสื้อผ้า เครื่องหนัง ของใช้จุกจิก อาหารการกิน ที่มีการหมุนเวียนเงินสดต่อวันมากมายจนกลายมาเป็นชื่อซอยละลายทรัพย์ สถานที่จอดรถตามอาคารสำนักงานตลอดถนนสีลม

ย่านริมฟุตบาทถนนสีลม

 

มีแผงลอยหลายร้าน ตั้งแต่ซอย ๑ ไปจนถึงปากซอยคอนแวนต์ โดยเฉพาะตรงซอย ๑ มีเกือบครบทุกอย่างที่ร้านรถเข็นพึงมี ทั้งก๋วยจั๊บ ข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยว แต่ที่คนแน่นเกือบทุกคืนคือร้านอาหารทะเลเผากับร้านอาหารอีสาน อยู่ตรงบันไดขึ้นรถไฟฟ้า ตั้งแผงตอนย่ำค่ำ

แผงขายโคมไฟ

 

โคมไฟกระดาษสาสีสดใส รูปลักษณ์แปลกตาเก๋ไก๋ ตั้งแผงช่วงเย็นตรงป้ายรถเมล์หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้งและลักษณะของร้าน

ย่านพัฒนพงศ์

ย่านที่เป็นแหล่งรวมบาร์โชว์เต้นรำเร้าอารมณ์ และแผงลอยสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมช็อปปิ้ง ตั้งแต่หัตถกรรมพื้นบ้านไปจนถึงสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมระดับโลกที่โดดเด่นและแตกต่างกว่าใครคือ Radio City แหล่งบันเทิงของขาโจ๋ยุคโก๋หลังวัง ดนตรียุคเก่านักร้องรุ่นแก่ อยู่กลางซอยค่อนไปทางสีลม โทร. -๒๒๖๖-๔๕๖๗ กับผับเม็กซิกัน พร้อมดนตรีแนวลาติน อยู่ปากซอยพัฒนพงศ์ โทร.      -๒๖๓๒-๗๘๙๘

ถนนสุรวงศ์เชื่อมต่อถนนเจริญกรุง

แหล่งรวมร้านและโชว์รูมขายส่ง (ซื้อแค่ชิ้นสองชิ้นไม่ขาย) เครื่องประดับ โดยเฉพาะเครื่องเงิน นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวมร้านขายแสตมป์ เหรียญ ธนบัตรเก่า ส่วนวัตถุโบราณมีประปราย

 

                                                .๑๓  ร้านอาหาร ภัตตาคาร และย่านของกิน  มี  ๔๔  ร้าน

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้งและลักษณะของร้าน

๔ ร้านกาแฟไทย

ย่านที่เต็มไปด้วยชาวต่างชาติ จึงเป็นโอกาสให้คนไทยเปิดร้านกาแฟบรรยากาศดี ๆ ทุกอย่างเกือบเหมือนกับนั่งดื่มในโรงแรม ยกเว้นราคาย่อมเยากว่า ตั้งแต่หัวถนนไล่มาจนเกือบถึงพัฒนพงศ์ มีร้านแบบเดียวกัน ๔ ร้าน The Café Bangkok, Surawong Center, Bavana และ ร้านแรกที่บุกเบิกคือร้านสาริกา

ข้าวไทย

ร้านอาหารไทยบรรยากาศเหมือนนั่งกินในบ้านเพื่อน อยู่ในปั๊มน้ำมันคอสโม ฝั่งสาทรใต้ ตรงปากซอยสุรศักดิ์ โทร.  -๑๒๑๑-๙๕๔๘

ครัวกุ๊กไก่

 

ร้านน่ารักขนาดจุ๋มจิ๋มกะทัดรัด เมนูอาหารไทยส่วนใหญ่บริการจัดส่งนอกสถานที่ด้วย อยู่ซอยทรัพย์ โทร.        -๒๒๓๓-๔๗๘๕

ท่านหญิง

 

ร้านอาหารไทยชาววัง ต้นตำรับของแท้ ตกแต่งไทยปน หลุยส์ คลอเพลงบรรเลงคลาสสิกจากแผ่น อยู่ในซอยประมวญ โทร. -๒๒๓๕-๐๓๗๑, -๒๒๓๖-๔๓๖๑

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้งและลักษณะของร้าน

พริกขี้หนู

ร้านอาหารไทยที่มีอาหารไทยพื้นบ้าน อยู่ซอยคอนแวนต์ โทร. -๒๖๓๑-๒๓๒๕

มาเรีย พิซซ่า

 

เจ้าเก่า มีหลายหน้าทั้งหน้าดั้งเดิมและหน้าประยุกต์ เช่น หน้าแกงกะหรี่ ซึ่งไม่ค่อยมีที่ไหนพร้อมอาหารไทย จีน เวียดนาม แถมเบเกอรี่ด้วย ถนนสีลมใกล้ฮอลิเดย์อินน์ โทร. -๒๒๓๔-๐๔๔๐

กล้วยไม้ไทย

ร้านอาหารไทยจีนสำหรับรับประทานอาหารและดื่มเหล้าของคอเพลงเก่ายุคสุนทราภรณ์ มีวงดนตรีและนักร้องให้แขกขึ้นไปร้องเพลงด้วย อยู่บนถนนมหานคร โทร. -๒๖๓๓-๐๗๐๓

วิชัยเครื่องหนัง

ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานานาชนิดที่เห็นเรียงรายหน้าร้านก็น้ำลายสอแล้ว เห็นชื่อร้านแล้วอาจงงกึ่งขบขัน ไม่ต้องมองหาเข็มขัดหรือกระเป๋าให้เมื่อย เพราะนั่นเป็นแค่อดีต อยู่ริมถนนระหว่างสีลมซอย ๒ กับถนนธนิยะ

ย่านตลาดบางรัก

ร้านแผงลอย รถเข็นและร้านเล็กในตึกแถวเก่าที่ขายมาเป็น ๑๐ ปี ตั้งระเรื่อยตั้งแต่วอยศรีเวียงไปจนถึงหัวถนนสาทรทั้งสองฝั่งถนน มีขายหลายอย่าง อาทิ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่พิเศษ ปั้นลี่ ขาหมูตรอกซุง (มี ๓ เจ้า) นมวัวสดแบบโบราณกับขนมปังที่อยากจะแนะนำให้ชิมมี ร้านเจริญเวียงโภชนา (เป็ดย่างนายสูง) มีอาหารสไตล์เหลาราคาถูก ร้านขนมไทยบุญทรัพย์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องข้าวเหนียวมูลและขนมชั้น ในซอยข้างโรบินสันมี ไต๋ตงหูฉลาม กะเพาะปลา บะหมี่ฮ่องกงน้ำแดงและก๋วยจั๊บน้ำข้น (ไม่มีชื่อร้าน) หั่นเครื่องปรุงใหม่ทุกชาม ที่แปลก ๆ หายากก็มีในซอยเจริญเวียงทั้งคู่ จี่หม่าหวู่ ขนมถั่วแดง-งาดำ และสามล้อถีบ ขนมโตเกียวไส้น่ากิน เช่น ไส้กรอกใหญ่ ไก่ยอ หมูแดง ไข่นกกระทา

๑๐

ก๋วยเตี๋ยวต้มโล้งสวรรค์ทะลุ   โลกันต์

 

ร้านรถเข็น ที่เห็นชื่อก็ต้องสดุดสูตรเฉพาะตัวเจ้าเดียวในเมืองไทย รสชาติแบบก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแต่เพิ่มเครื่องต้มยำ ขายเฉพาะน้ำ แห้งไม่ขาย ตั้งร้านกึ่งถาวรตั้งแต่๘โมงเช้าจนดึกอยู่ตรงทางแยกไฟแดงถนนสีลมตัดกับถนนนนราธิวาสฯ

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้งและลักษณะของร้าน

๑๑

ไหซอง

ประกาศตัวว่าเป็นอาหารอีสานแท้ บางอย่างจึงราคาสูงกว่าแผงลอยเจ้าอื่น มีเมนูแปลก ๆ ที่นำอาหารอีสานมาประยุกต์ เช่น หมูย่างน้ำตกมาใส่ข้าวผัด หรือเอาข้าวผัดกะเพราใส่ห่อฟอยล์ ทำแบบห่อหมกเผา อยู่ข้างตึกกมลสุโกศล ขาย ๕ โมงถึง ๕ ทุ่ม

๑๒

ข้าวเฉโป

แผงลอยเจ้าเก่ากว่า ๓๐ ปี รสดี น่ากิน ใส่เครื่องปรุงเต็มที่ เช่น กุนเชียง ฮังก้วย หูหมู หนังไก่ทอด หมูสามชั้นทอด  ข้อไก่พะโล้ ไข่ต้มหนึ่งซีก ปัจจุบันแทบจะหากินจากที่อื่นเกือบไม่ได้แล้ว ตั้งแผง ๖ โมงเย็น ตรงปากซอยไร้ชื่อเลยแยกสีลมตัดกับนราธิวาสฯ ไม่กี่เมตร

๑๓

777 Pesce

ร้านอาหารไทยล้วน บรรยากาศคล้ายผับ เหมาะสำหรับดื่มเหล้าเงียบ ๆ อยู่ในซอยสีลม ๓ โทร. -๒๒๓๘-๐๘๖๕

๑๔

Ad Makers

ผับบรรยากาศสบาย ๆ ดนตรีดีพอควร สถานที่ใหญ่แต่กลับหาที่นั่งยากจัง โทร. -๒๖๕๒-๐๑๖๘-

๑๕

Akane

ร้านอาหารญี่ปุ่นตกแต่งสวยงาม ทั้งโต๊ะอาหารและที่เคาน์เตอร์ ซึ่งดูพ่อครัวโชว์ลีลาไปได้ด้วย อยู่ใกล้ปากซอยสีลม ๑๘ โทร. -๒๒๓๕-๖๗๘๓-

๑๖

Allgang

ร้านอหารไทยสไตล์โมเดิร์น แต่เสิร์ฟอาหารไทยรสจัด ไม่สนลิ้นคนชาติอื่น อยู่ปากซอยอนุมานราชธน โทร.        -๒๒๓๓-๓๓๐๑, -๒๒๖๖-๕๔๐๐

๑๗

Anna’s Café

 

ร้านอาหารบรรยากาศหรูตกแต่งด้วยสีโทนขาวครีม เสิร์ฟอาหารทั้งไทยและอิตาเลียนในซอยศาลาแดง ๑ โทร.     -๒๖๓๒-๐๖๒๐

๑๘

Auberge DAB

 

ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศสแนวหรู ขาเป็ดและหอยนางรมอร่อย มีวงดนตรีเบา ๆ โทร. -๒๖๕-๖๒๒๒

๑๙

Barbican

 

ร้านอาหารฝรั่งร้านเดียวโดดเด่นที่แทรกตัวอยู่ในซอยธนิยะ ท่ามกลางดงบาร์ญี่ปุ่นดูน่าทึ่งชวนนั่งโทร. -๒๒๓๔-๓๕๙๐

๒๐

Brown Sugar

 

ผับดังระดับอินเตอร์ มีดนตรีแจ๊สชั้นนำของเมืองไทย นั่งสบายมีอาหารหลากหลายทั้งไทยและอิตาเลียน โทร.      -๒๒๕๐-๑๘๒๕

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้งและลักษณะของร้าน

๒๑

Café Bongo

 

ร้านอาหารเมดิเตอร์เรเนียนแถบยุโรปใต้ รสชาติหนักแน่นกว่ายุโรปทั่วไป พร้อมไวน์ดี ๆ ให้เลือก ร้านเล็กนิดเดียว แต่งได้สวย มองจากข้างนอกไม่หิวก้อยากนั่งแล้ว อยู่ในซอยคอนแวนต์ โทร. -๒๒๖๖-๓๕๔๕, -๒๒๓๗-๓๔๓๕

๒๒

Café de Gala

 

ร้านอาหารไทย – ฝรั่งบรรยากาศเกือบหรู มีคาราโอเกะ เครื่องเสียงดีให้ร้อง มื้อกลางวันเป็นบุฟเฟ่ต์ราคาไม่แพง ชั้น๒ อาคารยูไนเต็ด โทร. -๒๒๖๗-๕๘๕๖-

๒๓

Cairns

 

สเต็กหินภูเขาไฟ มีทั้งหมู ไก่ ปลา และเนื้อจากออสเตรเลีย เสิร์ฟบนหินภูเขาไฟร้อน ๔๐๐ องศา อยู่ติดแยกสุรวงศ์ตัดกับถนนนราธิวาสฯ โทร. -๒๖๓๔-๓๐๓๑-

๒๔

Chevy Chase

ร้านน้ำผลไม้หลากชนิดสำหรับผู้รักสุขภาพในยุคฮิต มีทั้งน้ำผลไม้คั้น ปั่น และผสมนมคล้ายโยเกิร์ต มีทั้งผลไม้นอกจนถึงผลไม้ไทย มีสแน็กของคาวแซมเล็กน้อย อยู่บริเวณพัฒนพงศ์ซีฟู้ด เยื้องปากซอยพัฒนพงศ์

๒๕

Crepe de France

 

ร้านเครปที่ใหญ่ที่สุด มีเครปหลากชนิดหลายหน้าที่สุดในกรุงเทพฯ ทั้งประเภทคาวและหวาน รวมแล้วเกือบ ๕๐ ชนิด แต่งสวยน่ากินมาก อยู่ปากซอยมเหสักข์ โทร.      -๒๖๓๕-๘๐๑๐-

๒๖

Delaney’s

 

ผับสไลต์ไอริช มีเบียร์ดำไอริชที่ขึ้นชื่อ พร้อมอาหารทั้งไทยและไอริชอยู่ในซอยคอนแวนต์  โทร. -๒๒๖๖-๗๑๖๐

๒๗

Delifrance

 

เบเกอรี่สไตล์ฝรั่งเศส พร้อมกาแฟและเครื่องดื่ม อยู่ชั้นล่างอาคารยูไนเต็ด โทร. -๒๒๖๖-๗๓๓๓

๒๘

Eat Me

 

ร้านไม่ใหญ่แต่จัดได้ดีมาก มีระเบียงเล็ก ๆ เสิร์ฟอาหารยุโรปสไตล์โรงแรมชั้นหนึ่ง มีนักเปียโน แจ๊ส ญี่ปุ่น อยู่ในซอยพิพัฒน์ ๑ แยกจากซอยคอนแวนต์ โทร. -๒๒๓๘-๐๙๓๑

๒๙

Hanaya

 

 

ร้านอาหารญี่ปุ่นเก่าแก่ที่มั่นใจในรสชาติได้ บรรยากาศไม่หรูมาก กุ๊กเป็นชาวญี่ปุ่นจริง ๆ ไม่ใช่อีสาน อยู่ใกล้สี่แยกสี่พระยาตัดกับเจริญกรุง โทร.-๒๒๓๓-๓๐๘๐,-๒๒๓๔-๘๐๙๕

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้งและลักษณะของร้าน

๓๐

Harmonique

 

 

ร้านอาหารไทย – จีน รสชาติดีราคาไม่แพง จัดร้านดูดี เจ้าของและญาติเป็นชาวจีนสูงอายุ บริการด้วยตัวเอง ดูอบอุ่นเป็นกันเอง อยู่ในซอย ๓๔ หรือซอยวัดม่วงแค โทร.      -๒๖๓๐-๖๒๗๐, -๒๓๗-๘๑๗๕

๓๑

Himali Cha Cha

 

ร้านอาหารอินดียและมุสลิม ขึ้นชื่อมานาน โดยเฉพาะแพะย่าง อยู่ซอย ๔๗/๑ โทร. -๒๒๓๕-๑๕๖๙, -๒๖๓๐-๖๓๕๘

๓๒

Kamkiaze

ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์โมเดิร์น มีวงดนตรีเล่นเพลงทันสมัย โทร. -๒๒๕๒-๙๒๐๐

๓๓

La Boulange

 

เบเกอรี่ฝรั่งเศสแท้ชนิดเจ้าของพูดไทยไม่ได้ มีขนมปังหน้าตาน่ากินมากมาย   อยู่ในซอยคอนแวนต์    โทร.        -๒๖๓๑-๐๓๕๕

๓๔

Mango Tree

 

ร้านอาหารไทยในบ้านทรงไทยชั้นเดียวยุคต้นรัตนโกสินทร์ มีดนตรีไทยวงเล็ก ๒ - ๓ คน บรรเลงขับกล่อมเข้าบรรยากาศ อยู่ซอยทานตะวันเข้าทางสีลม ซอย ๖ โทร.  -๒๒๓๖-๒๘๒๐, -๒๖๓๔-๓๙๑๑

๓๕

Miraku

 

ร้านอาหารญี่ปุ่น ตกแต่งภายในน่านั่ง มีผ้ากันเปื้อนให้ลูกค้าคล้องคอเป็นสไตล์เฉพาะตัวของร้าน อยู่ในสีลมเซ็นเตอร์ โทร. -๒๒๖๖-๗๖๕๖-

๓๖

Monkey Shock

ร้านอาหารบรรยากาศอวลกลิ่นอายทะเล มีอาหารไทยรสกลมกล่อมไปจนถึงรสจัดจ้าน อยู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ๑๕ โทร. -๒๘๕-๖๑๐๒

๓๗

No. 43 Italian Birstro

ภัตตาคารอิตาเลียน หรูดูเรียบร้อย โทร. -๒๖๕๘-๗๔๔๔

๓๘

Pam Confectionery

ร้านชื่อฝรั่งยาว ๆ แต่ขายอาหารไทยล้วน มีแซมด้วยสปาเก็ตตี้ มะกะโรนีนิดหน่อย มีมุมเบเกอรี่เล็ก ๆ อยู่ซอยคอนแวนต์ โทร. -๒๓๔-๐๓๘๐

๓๙

R & D

ร้านเล็ก ๆ น่าจะเป็นแค่ร้านกาแฟและเบเกอรี่ แต่ผิดคาดมีอาหารไทยและฝรั่งบริการด้วยอยู่ในซอยศาลาแดง ๑ โทร. -๒๖๓๖-๐๑๖๐

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้งและลักษณะของร้าน

๔๐

Sorrento

ร้านอาหารอิตาเลียนสไตล์หรู มีไวน์ชั้นนำให้เลือกมากมาย อยู่ในคฤหาสน์หลังเล็ก ๆ ปากซอยพิพัฒน์ โทร. -๒๓๔-๙๘๔๑, -๒๒๓๔-๙๙๓๓

๔๑

That’s it

 

ผับขวัญใจนักเที่ยวที่ชื่นชอบเพลงเก่ายุค ๖๐’s พร้อมทั้งอาหารกับแกล้มรสดี อยู่ในซอยศาลาแดง ๑ โทร.         -๒๒๓๘-๓๓๒๘, -๒๒๓๕-๓๘๓๔

๔๒

The Ninth

ร้านเล็ก ๆ สะอาดตา ตกแต่งด้วยโทนสีขาว โทร.          -๒๒๕๕-๗๑๒๕-

๔๓

Wine bridge

ร้านไวน์ที่เจ้าของช่วยแนะนำไวน์ให้เลือกดื่มได้ โทร.      -๒๒๕๑-๗๗๖๗

๔๔

Zanotti

 

ร้านอาหารอิตาเลียนที่ค่อนข้างหรู เมนูอิตาเลียนเต็มรูปคอร์สใหญ่และอาหารจานเดียว    อยู่ซอยศาลาแดง ๑    โทร. -๒๖๓๖-๐๐๐๒, -๒๖๓๖-๐๒๖๖

 

                                                .๑๔  โรงแรม  มี  ๓๐  โรงแรม

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

โรงแรมโอเรียลเต็ล

๔๘    ถนนเจริญกรุง ๔๐    แขวงบางรัก   เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๖-๔๐๐๐, -๒๒๓๖-๐๔๒๐

โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๑๙๓๗-

โรงแรมแชงการี-ลา กรุงเทพฯ

๘๙  ซอยวัดสวนพลู  ถนนใหม่ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๖-๗๗๗๗  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๘๕๗๙

โรงแรมดุสิตธานี

๙๔๖ ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

โทร. -๒๓๖-๐๔๕๐  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๖๔๐๐

โรงแรมโซฟิเทลสีลม

๑๘๘  ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

โรงแรมคราวน์พลาซ่า

๙๘๑  ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร.  -๒๒๓๘-๔๓๐๐  โทรสาร ๐-๒๒๓๘-๕๒๘๙

โรงแรมมณเฑียรสุริยวงศ์

๕๔  ถนนนสุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๓-๗๐๖๐  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๕๒๑๘

โรงแรมตะวันนา รามาดา

๘๐  ถนนนสุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๖-๐๓๖๑  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๓๗๓๘

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

โรงแรมนารายณ์

๒๒๒  ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๗-๐๑๐๐  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๗๑๖๑

โรงแรมแมนดาริน

๖๖๒  ถนนพระราม ๔  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ   โทร. -๒๒๓๘-๐๒๓๐  โทรสาร ๐-๒๒๓๗-๑๖๒๐

๑๐

โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์

๓๒๘  ถนนพระราม๔  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๘-๔๘๔๘

๑๑

โรงแรมเดอะแพน แปซิฟิก

๙๕๒  ถนนสุริยวงศ์  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก       กรุงเพทฯ  โทร. -๒๖๓๒-๙๐๐๐

๑๒

โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ 

   ซอยกัปตันบุช   ถนนสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๖๖-๐๑๒๓  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๘๓๒๐

๑๓

โรงแรม นิว เพ็นนินซูล่า

๒๙๕/  ถนนสุรวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร.

-๒๒๓๔-๓๙๑๐

๑๔

โรงแรมสีลม ซิตี้ / บางรัก                                                                             

๗๒  ซอยประชุม (สีลม ๒๒) ถนนสุรวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๖๓๕-๖๒๑๑-

๑๕

โรงแรม นิว โทรคาเดโร

๓๔๓   ถนนสุรวงศ์   เขตบางรัก   กรุงเทพฯ   โทร.         -๒๒๓๔-๘๙๒๐

๑๖

โรงแรม มโนห์รา                  

๔๑๒  ถนนสุรวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร.

-๒๒๓๔-๕๐๗๐  โทรสาร ๐-๒๒๓๗-๗๖๖๒

๑๗

โรงแรม วอลล์ สตีท อินน์     

๓๗/๒๐-๒๔  ซอยสุรวงศ์พลาซ่า  ถนนสุรวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ   โทร. -๒๒๓๓-๔๑๖๔  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๓๖๑๙

๑๘

โรงแรม สีลม สตีท อินน์       

 

๒๘๔/๑๑-๑๓  ซอยสีลม ๒๒/  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๘-๔๖๘๐ โทรสาร ๐-๒๓๘-๔๖๘๙

๑๙

โรงแรม ไทร์นิตี้ สีลม

๑๕๐  ซอยสีลม ๕  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๑-๕๐๕๐  โทรสาร ๐-๒๒๓๑-๕๔๑๗

๒๐

โรงแรมโรส กรุงเทพฯ

๑๑๘  ถนนสุรวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร.

-๒๒๖๖-๘๒๖๘  โทรสาร ๐-๒๒๖๖-๘๐๙๖ 

๒๑

Chin House

๗๕/๑ ถนนศาลาแดง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.   -๒๒๖๖-๐๕๐๕  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๘๒๐๖

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

๒๒

The Swiss Lodge

   ถนนคอนแวนต์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร.         -๒๒๓๓-๕๓๔๕  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๙๔๒๕

๒๓

Wing Long Place Hotels & Serviced Apartment

๑๑๗๙/๔๒ ซอยเจริญกรุง ๔๗  ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร.-๒๖๓๙-๑๑๖๐ โทรสาร ๐-๒๖๓๙-๕๖๓๕

๒๔

โรงแรมสีลม เซอรีน กรุงเทพฯ

  ซอยพิพัฒน์  สีลม ๓  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร.  -๒๖๓๖-๖๕๙๙  โทรสาร ๐-๒๖๓๖-๖๕๙๐

๒๕

โรงแรมสุริวงศ์

๓๑/,๓๓  ถนนสุริวงศ์  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ    โทร.  -๒๒๖๖-๘๒๕๗-๖๐    โทรสาร          -๒๒๖๖-๘๒๖๑

๒๖

โรงแรม ลา เรสิด๊อง              

๑๗๓/-๙ ถนนสุรวงศ์  ซอยอนุมานราชทน ๑ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

๒๗

โรงแรม บอสโซเทล อินน์

๕๕/๑๒-๑๔  ถนนเจริญกรุง  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

๒๘

โรงแรม ดิเอลิแกนซ์ คอร์ท

๘๘  ถนนจรัสเวียง  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

๒๙

โรงแรม ทาวเวอร์ อินน์

๕๓๓  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

๓๐

โรงแรม ทานตะวัน เพลส

๑๑๙/-๑๐  ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

 

                                                .๑๕  ธนาคาร  มี  ๕๑  ธนาคาร

ลำดับที่

ชื่อธนาคาร

สาขา

ที่ตั้ง

ธนาคารกรุงเทพ 

สำนักงานใหญ่

สีลม

๓๓๓  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๑-๔๓๓๓

ธนาคารกรุงเทพ 

 

โอเรียลเต็ล (ย่อย)

๑๒๓๗/  ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.-๒๒๓๓-๕๘๕๑   โทรสาร  -๒๒๓๓-๖๓๙๔

ธนาคารกรุงเทพ 

 

บางรัก (ย่อย)

๑๕๗๖  ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.-๒๖๓๐-๙๒๗๓ โทรสาร๐-๒๖๓๐-๙๒๗๖

ธนาคารกรุงเทพ 

 

สะพานเหลือง

๕๙๐ ถนนพระราม ๔ มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๖๗-๑๐๒๒-  โทรสาร ๐-๒๒๖๖-๗๒๘๘

ธนาคารกรุงเทพ 

 

ถนนสี่พระยา

๒๓๕  ถนนสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๖-๘๗๑๕-๖ โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๒๕๙๑

ลำดับที่

ชื่อธนาคาร

สาขา

ที่ตั้ง

ธนาคารกรุงเทพ 

 

สีลม

๓๐๐  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๓-๖๐๘๐ โทรสาร ๐-๒๒๓๓-๗๔๐๒

ธนาคารกรุงเทพ 

 

จิวเวอรี่เทรดเซ็นเตอร์

๙๑๙/๕๕๔  อาคารจิวเวอรี่เทรดเซ็นเตอร์  ถนนสุรศักดิ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร. -๒๖๓๐-๐๕๗๙ โทรสาร ๐-๒๖๓๐-๐๕๗๙

ธนาคารกรุงเทพ 

 

สุรวงศ์

๒๓    ถนนสุรวงศ์    สุริยวงศ์    เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๓-๙๗๖๐-  โทรสาร ๐-๒๒๓๔-๕๑๘๒

ธนาคารกรุงไทย

สีลม

๔๙๑/-  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๑-๕๖๙๕-๖ โทรสาร ๐-๒๒๓๗-๕๙๒๐

๑๐

ธนาคารกรุงไทย

สุรวงศ์

๑๗๐  ถนนสุรวงศ์  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๓-๐๙๕๓  โทรสาร    -๒๒๓๗-๖๕๙๖

๑๑

ธนาคารออมสิน

บางรัก

๑๒๓๑  ถนนสุรวงศ์  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๔-๙๐๑๔   โทรสาร     -๒๒๓๔-๙๐๑๔

๑๒

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     

บางรัก

๓๑๘   ถนนสีลม    แขวงสุริยวงศ์   เขตบางรัก  กรุงเทพฯ   โทร. -๒๒๓๕-๕๕๒๔, -๒๒๓๔-๔๕๓๐  โทรสาร ๐-๒๒๓๔-๗๑๔๗

๑๓

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     

ไปรษณีย์กลาง

๑๑๔๙-๑๑๕๓  ถนนเจริญกรุง  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๓-๖๔๑๕, -๒๒๓๓-๔๓๗๒  โทรสาร ๐-๒๒๓๔-๗๑๔๗

๑๔

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     

ศาลาแดง

๙๔๒/๓๒  อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ ๑  ถนนพระราม ๔  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๓-๐๗๓๓, -๒๒๓๓-๐๕๕๗  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๗๖๑๕

๑๕

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     

สุรวงศ์

๑๘๒  อาคารบริษัท เอ.ไอ.จี ทาวเวอร์  ถนน    สุรวงศ์  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๖๓๑-๔๐๕๐-  โทรสาร ๐-๒๖๓๑-๔๐๕๕

ลำดับที่

ชื่อธนาคาร

สาขา

ที่ตั้ง

๑๖

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     

ย่อยถนนสาทรเหนือ

(เอ.ไอ.เซ็นเตอร์)

๑๓๘  อาคาร เอ.ไอ.เซ็นเตอร์  ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๖๓๗-๗๒๗๖-๘๕  โทรสาร ๐-๒๖๓๗-๗๒๗๙

๑๗

ธนาคารทหารไทย

มหาพฤฒาราม

๔๑๙  ถนนมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๘-๕๐๒๙-๓๑, -๒๒๓๓-๗๐๓๕  โทรสาร ๐-๒๒๓๓-๖๙๙๙

๑๘

ธนาคารทหารไทย

สีลม

๘๐๗,๘๐๙  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร.-๒๒๓๖-๙๕๐๐, ๔๔๑๐, ๔๔๓๒  โทรสาร  -๒๒๓๖-๔๔๑๐

๑๙

ธนาคารทหารไทย

สุรวงศ์

๑๔๙/-๑๑  ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๖๖-๕๒๓๐-,-๒๒๓๕-๙๐๑๕  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๓๖๕๑

๒๐

ธนาคารทหารไทย

บางรัก

๑๓๖๑  ถนนเจริญกรุง  แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๗-๑๘๔๔,  ๒๖๒๐   โทรสาร ๐-๒๒๖๖-๔๑๑๕

๒๑

ธนาคาร DBS ไทยทนุ

สีลม

๓๙๓  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๐-๕๔๓๙, ๐๒๒๒๓๐-๕๗๖๐-

๒๒

ธนาคาร DBS ไทยทนุ

พัฒน์พงศ์

๑๐๙  อาคาร C.C.T. ถนนสุรวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๖-๙๓๙๕-

๒๓

ธนาคารไทยพาณิชย์

บางรัก

๑๔๘๗/, ๑๔๘๙  ถนนจริญกรุง  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๓-๒๐๘๙, -๒๒๓๓-๒๐๙๖ โทรสาร ๐-๒๒๓๓-๒๑๐๒

๒๔

ธนาคารไทยพาณิชย์

สะพานเหลือง

๕๖๖-๕๖๖/  ถนนพระราม ๔  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๓-๔๐๓๖, -๒๒๓๓-๔๖๒๕  โทรสาร ๐-๒๒๓๕-๘๑๕๖

๒๕

ธนาคารไทยพาณิชย์

สีลม

๗๒๓  อาคารสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๕-๖๓๑๔-, -๒๒๖๗-๐๑๙๓-

โทรสาร ๐-๒๒๓๕-๖๓๑๓

๒๖

ธนาคารไทยพาณิชย์

สุรวงศ์ ๒

๑๔๑  ถนนสุรวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๗-๙๑๓๕, -๒๒๓๓-๒๕๖๙  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๗๕๙๐

ลำดับที่

ชื่อธนาคาร

สาขา

ที่ตั้ง

๒๗

ธนาคารไทยพาณิชย์

สุรวงศ์

๒๙๑  ถนนสุรวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๓-๗๒๖๔-๒๒๓๕-๓๑๔๘-  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๗๕๙๐

๒๘

ธนาคารไทยพาณิชย์

ถนนสาทร

๖๔/-  ถนนปั้น  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๖๗๖-๕๕๒๒-๓๗  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๕๕๓๓

๒๙

ธนาคารกสิกรไทย

สำนักงานเขต ๑๐

๑๖/  ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๓-๒๗๒๘  โทรสาร  -๒๒๓๔-๒๕๓๗

๓๐

ธนาคารกสิกรไทย

มหาพฤฒาราม

๓๖๗, ๓๖๙, ๓๗๑  ถนนมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๖-๐๑๖๗,    -๒๖๓๙-๐๗๔๐  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๕๕๖๖

๓๑

ธนาคารกสิกรไทย

บางรัก

-๑๓  ซอยเกษร ๑ (เจริญกรุง ๕๐) เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๖๓๐-๖๓๗๐-  โทรสาร ๐-๒๒๖๖-๗๕๔๐

๓๒

ธนาคารกสิกรไทย

พัฒน์พงศ์

๕๖  ถนนสุรวงศ์  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๖๓๗-๐๐๔๒-  โทรสาร ๐-๒๖๓๗-๐๔๗๗

๓๓

ธนาคารกสิกรไทย

สำนักงานสีลม

๑๔๒  ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๔-๗๐๕๐, -๒๒๓๔-๗๐๕๑-๙๙  โทรสาร ๐-๒๒๓๕-๒๐๕๕

๓๔

ธนาคารกสิกรไทย

ถนนสาทร

๑๖/  ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๖-๗๖๓๙-๔๐ โทรสาร ๐-๒๖๓๓-๘๐๑๘

๓๕

ธนาคารเอเชีย

สี่พระยา

๒๙๖  ถนนสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๕-๒๘๘๔-,  -๒๖๓๑-๕๔๔๐-๑ โทรสาร ๐-๒๖๓๓-๘๐๑๘

๓๖

ธนาคารเอเชีย

บางรัก

๑๒๔๙/๑๙/๕๐  อาคารเจมส์ทาวเวอร์  ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๗-๕๐๕๐-, -๒๒๓๗-๘๕๗๗-๘ โทรสาร ๐-๒๒๖๖-๙๖๖๗

ลำดับที่

ชื่อธนาคาร

สาขา

ที่ตั้ง

๓๗

ธนาคารเอเชีย

ย่อยสีลมคอมเพล็กซ์

๑๙๑  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๑-๓๑๐๐,-๒๒๓๑-๓๑๓๙-๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๓๑-๓๑๓๗

๓๘

ธนาคารเอเชีย

ถนนพระราม ๔

๙๕๖  ชั้นล่างอาคารอุดมวิทยา  ถนนพระราม ๔  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร.         -๒๖๓๖-๒๕๑๔-๗ โทรสาร ๐-๒๖๓๖-๒๕๑๘

๓๙

ธนาคารเอเชีย

ย่อยท็อปส์บางรัก

๑๕๒๒  ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางรัก ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาบางรัก ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๖๓๐-๖๔๘๒-  โทรสาร ๐-๒๖๓๐-๖๔๘๔

๔๐

ธนาคารไทยธนาคาร

สำนักงานใหญ่

สำนักงานสาทร

๔๔  ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๖๓๘-๘๙๗๐-  โทรสาร ๐-๒๖๓๓-๙๐๓๔

๔๑

ธนาคารไทยธนาคาร

บางรัก

๑๔๐๑-๑๔๐๓  ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๔-๖๒๐๙, ๖๔๓๕, ๙๘๘๔  โทรสาร ๐-๒๒๓๓-๕๐๒๐

๔๒

ธนาคารไทยธนาคาร

ย่อยสีลม

๒๖๙  ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๔-๓๐๑๐, -๒๒๓๖-๔๗๔๗-  โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๔๗๔๙

๔๓

ธนาคารนครหลวงไทย

หัวลำโพง

๓๒๐    อาคารตั้งฮั่วปัก       ถนนพระราม        แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

๔๔

ธนาคารนครหลวงไทย

สีลม

ถนนสีลม    เขตบางรัก    กรุงเทพฯ   โทร.        -๒๒๓๗-๙๓๑๘-๒๐    โทรสาร  -๒๒๓๗-๙๓๒๑

๔๕

ธนาคารนครหลวงไทย

สี่พระยา

ถนนสี่พระยา   เขตบางรัก   กรุงเทพฯ   โทร.    -๒๒๓๓-๕๓๐๕-๗ โทรสาร ๐-๒๒๓๓-๔๑๗๔

๔๖

ธนาคารนครหลวงไทย

ธนิยะ

ซอยธนิยะ    เขตบางรัก    กรุงเทพฯ    โทร.       -๒๒๓๖-๙๑๒๙-๓๐ โทรสาร ๐-๒๒๓๖-๙๑๑๙

๔๗

ธนาคารแสตนดาร์ด

ชาร์เตอร์นครธน

สำนักงานใหญ่

๙๐   ถนนสาทรเหนือ   แขวงสีลม   เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทร. -๒๗๒๔-๖๓๓๐-   โทรสาร ๐-๒๗๒๔-๖๑๒๑

ลำดับที่

ชื่อธนาคาร

สาขา

ที่ตั้ง

๔๘

ธนาคารแสตนดาร์

ชาร์เตอร์นครธน

สุรวงศ์

๒๙๗  ถนนสุรวงศ์   แขวงสุริยวงศ์   เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๔-๔๔๖๕-, -๒๒๓๖-๖๘๗๕,  -๒๒๖๗-๐๔๔๗-,  -๒๖๓๕-๖๘๒๕-  โทรสาร ๐-๒๒๖๗-๐๔๔๙

๔๙

ธนาคารซิตี้แบงค์  ไทยแลนด์

สำนักงานใหญ่

 

อาคารซิตี้แบงค์ ทาวเวอร์  ๘๒  ถนนสาทรเหนือ  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

๕๐

ธนาคารยูโอบีรัตนสิน

 

สีลม

 

๑๔  ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร. -๒๖๓๒-๘๘๐๑-, -๒๖๓๒-๘๘๐๕  โทรสาร ๐-๒๖๓๒-๘๘๐๔

๕๑

ธนาคารยูโอบีรัตนสิน

 

สุรวงศ์

 

๒๘๙  ถนนสุรวงศ์  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๓-๙๗๓๐-  โทรสาร  -๒๒๓๕-๕๒๐๘

                                               

                                .๑๖  สถาบันการเงิน  และบริษัทเงินทุน  มี  ๘ บริษัท

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด

๓๒๓ อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์  ยูนิตที่ ๓๐๐๑  ชั้น ๓๐ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.-๒๖๓๕-๕๐๐๑-๓ โทรสาร ๐-๒๖๓๕-๕๐๐๔

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

 

๔๘/  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์  ชั้น ๔  ถนนสาทรเหนือ  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๖๓๓-๖๔๕๐   โทรสาร ๐-๒๖๓๓-๖๔๕๐

บริษัท หลักทรัพย์จักการกองทุน   ทิสโก้ จำกัด

๔๘/  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์  ชั้น ๙  ถนนสาทรเหนือ  เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๖๓๓-๗๗๗๗  โทรสาร ๐-๒๖๓๓-๗๐๐๐

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด  

๓๒๓  อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์   ชั้น ๒๓-๒๕, ๔๕   ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๑-๑๑๑๑ โทรสาร ๐-๒๖๓๑-๐๒๒๐

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ชั้น ๑๕-๑๗  อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์  ๒๘๗  ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๖๙๕-๕๐๐๐

บริษัทหลักทรัพย์ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)

๑๒๖/-๒ ถนนสีลม แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร. -๒๖๓๔-๐๐๗๗  โทรสาร ๐-๒๖๓๔-๐๐๗๘

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟีนันซ่า  จำกัด

๔๘/  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์  ชั้น ๘  ถนนสาทรเหนือ  เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๖๖-๖๖๗๗, -๒๖๓๘-๐๘๓๘ โทรสาร ๐-๒๒๖๖-๖๖๘๘

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป     (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ชั้น ๑๕  อาคารวรวัฒน์  ๘๔๙  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๖๘-๐๙๙๙, -๒๖๓๕-๑๗๐๐ โทรสาร ๐-๒๖๓๕-๓๑๐๐, -๒๒๖๘-๐๙๒๑

 

.๑๗  บริษัทที่มีชื่อเสียง  มี  ­  บริษัท

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

บริษัท ซี.พี. (มหาชน) จำกัด

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด

๙๖๘  อาคารอื้อจื่อเหลียง  ชั้น ๔-๕ และ ๑๑-๑๕   ถนนพระรามสี่  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

อาคารสีบุญเรือง ๑ ชั้น ๓  ๒๘๓  ถนนสีลม เขตบางรัก   กรุงเทพฯ โทร. -๒๖๓๑-๐๒๓๑

บริษัท เอ.เอ็ม.ดับบลิว. เจมส์   อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

๑๐๕๕/๗๘๘  ชั้น ๓๕  อาร์.ซี.เค ทาวเวอร์ เขตบางรัก

บริษัท เกษตรรุ่งเรืองพืชผล จำกัด

ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

บริษัท เอ.ไอ.เอ. จำกัด

ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ถนนพระราม ๔  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัก

ชั้น ๑๓   อาคารรามาแลนด์   ๙๕๒   ถนนพระราม ๔  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๖๓๒-๙๘๒๔  โทรสาร ๐-๒๖๓๒-๙๗๗๔

 

                                                .๑๘   สถานบันเทิง   มี  ๕๐  แห่ง

ลำดับที่

ประเภท

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

บาร์เกย์

ครัว สีลม @ ดับ

๖๐/๑๐-๑๕     ตรงข้าม   สีลม คอมเพล็กซ์      ถนนสีลม    เขตบางรัก   กรุงเทพฯ    โทร.         -๒๒๓๘-๒๙๖๗

บาร์เกย์

โรม คลับ  

๙๐-๙๖  สีลม ซอย 4  ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ลำดับที่

ประเภท

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

บาร์เกย์

ดิคส์ คาเฟ่

๙๔/-  ซอยพธูไทย   อาคาร วอลล์สตรีท ถนนสุรวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

บาร์เหล้า

 

ซันเซท

โรงแรม แชงกรี-ล่า  ถนนเจริญกรุง  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร   

บาร์เหล้า

มัซซิก คาเฟ่  

พัฒน์พงศ์ ๑,  ซอยย่อยก่อนถึงซอย ๒ ถนน   สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๓-๑๗๑๗

บาร์เหล้า

เดอะ บาล์โคนี  

๘๖-  สีลมซอย ๔  ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๕-๕๘๙๑

บาร์เหล้า

เทเลโฟน  

๑๑๔/๑๑-๑๓  สีลมซอย ๔  ถนนสีลม        เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๔-๓๒๗๙  

บาร์เหล้า

ไอคอน : เดอะ คลับ  

สีลมซอย ๔  ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๓-๘๘๓๖

บาร์เหล้า

ยูโทเปีย ทัวร์ส

โรงแรมทานตะวัน   ๑๑๙/-๑๐   ถนนสุรวงศ์   เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

๑๐

บาร์เหล้า

ไลบรารี่

๑๙๑๘    โรงแรมดุสิตธานี    ถนนพระราม 4   เขตบางรัก  กรุงเทพฯ   

๑๑

บาร์เหล้า

สุราลัย

โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน ถนนสี่พระยา เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

๑๒

บาร์ทั่วไป

 

บีเอ็มบี  คาราโอเกะ  บ๊อกซ์ 

โรงแรม ฮอล์ลิเดย์ อินน์ พลาซ่า    ชั้นใต้ติน    ถนนสีลม   เขตบางรัก   กรุงเทพฯ  โทร.          -๒๒๖๖-๗๗๐๓-

๑๓

บาร์ทั่วไป

 

บ็อบบี้ อาร์ม 

ตึกจอดรถชั้น ๑ พัฒนพงศ์ ๒ ถนนสีลม สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๓-๖๘๒๘

๑๔

บาร์ทั่วไป

 

ลูซีแฟอร์ 

๗๖/-๓ พัฒน์พงศ์ซอย ๑  ถนนสีลม  เขต   บางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๔-๖๙๐๒

๑๕

บาร์ทั่วไป

 

สฟริ้งซ์ แอนท์ ฟาร์โรห์  

๙๘-๑๐๔  สีลมซอย ๔  ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  สฟริ้งค์ :-๒๒๓๔-๗๒๔๙ ฟาร์โรห์ มิวสิค คลับ : -๒๖๓๒-๘๒๔๖

๑๖

บาร์ทั่วไป

อะเดย์  คาเฟ่

ถนนศาลาแดง แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

ลำดับที่

ประเภท

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

๑๗

บาร์ทั่วไป

ชบาร์

๔๒๑-๔๒๓  เจริญกรุง ๔๓ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

๑๘

บาร์ทั่วไป

สเป็ค

๑๖๐/๑๗  อาคารไอทีเอฟ ถนนสุรวงศ์-นราธิวาสราชนครินทร์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

๑๙

บาร์ทั่วไป

ออร์บิท  คาเฟ่  แอนด์

เรสเทอรองท์

ถนนปั้น  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๐๐-๐๐๙๖

๒๐

บาร์ทั่วไป

เชียร์ส ผับ

ฮอลิเดย์ คราว์น อินน์ พลาซ่า   981  ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

๒๑

บาร์ทั่วไป

เอ็ค เบลล์

โรงแรม รอยัล ออคิด  เชอราตัน   ถนนสี่พระยา เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

๒๒

บาร์ทั่วไป

เดลาเน่ย์ส ไอริซผับ

/-  อาคารศิวะดล   ถนนคอนแวนต์  แขวง   สีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

๒๓

บาร์ทั่วไป

เดอะ วอลล์ ผับ แอนท์

เรสเตอร์รองท์

อยปราโมช      ถนนสุรวงศ์    เขตบางรัก กรุงเทพฯ

๒๔

บาร์ทั่วไป

เดอะ ผับ

โรงแรม แชงกรี-ล่า   ถนนเจริญกรุง  เขตบางรักกรุงเทพฯ

๒๕

บาร์ทั่วไป

ผับเทเลโฟน

๑๔/๑๑   สีลมซอย ๔  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ         โทร.-๒๒๓๔-๓๒๗๙ โทรสาร๐-๒๖๓๒-๗๑๑๕

๒๖

บาร์ทั่วไป

 

ฮีส             

ชั้น ๒  สีลมพลาซ่า ๔๙๑/๑๐-๑๑  ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. -๒๒๓๔-๖๐๖๓

๒๗

บาร์ทั่วไป

 

เจ เจ ปาร์ค        

/   สีลมซอย ๒   ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ   โทร. -๒๒๓๓-๓๒๔๗, -๒๒๓๕-๑๒๒๗

๒๘

บาร์ทั่วไป

 

เชียร์ส ผับ       

ฮอลิเดย์ คราว์น อินน์ พลาซ่า   ๙๘๑ ถนนสีลม    เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๘-๔๓๐๐ ต่อ ๔๓๗๘

๒๙

บาร์ทั่วไป

 

เดอะ บาร์บิแคน บาร์ แอนท์ บราเซียรี่       

/-  ถนนธนิยะ    ตรงข้าม ธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทร.-๒๒๓๔-๓๕๙๐, -๒๒๖๖-๕๙๘๓,-๒๒๓๑-๔๑๔๑-

 

ลำดับที่

ประเภท

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

๓๐

บาร์ทั่วไป

 

เทพาส คาเฟ่ แอนท์ เทพาส รูม  

๑๑๔/๑๗  สีลมซอย ๔  ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทร. -๒๖๓๒-๐๙๒๐, -๒๒๓๔-๔๗๓๗, -๒๖๖-๓๕๔๕

๓๑

บาร์ทั่วไป

 

เอล กอนโด้ส์ คานทีน่า 

 

๑๓๐/  ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๗-๑๔๑๕, -๒๒๓๔-๕๔๗๐

๓๒

บาร์ทั่วไป

 

เฮฟเว็น เซาว์น่า & อีเดน มาสสาจ์       

ชั้น ๔  อาคารวอร์เนอร์  ซอยมเหศักดิ์ ถนนสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  เฮฟเว็น : -๒๒๖๖-๙๐๙๒, อีเดน : -๒๖๓๕-๙๐๑๗

๓๓

บาร์ทั่วไป

 

แดทส์ อิท       

ซอยศาลาแดง  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ   โทร. -๒๒๓๘-๓๓๒๘

๓๔

บาร์ทั่วไป

 

แบงค์ สตูดิโอ  

สีลมซอย ๖,  ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ   โทร. -๒๒๓๖-๖๓๘๕     

๓๕

บาร์ทั่วไป

 

โทบี้ จัก ผับ    

๑๘๕  ถนนสีลม   เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  โทร. -๒๒๓๔-๘๗๗๒

๓๖

บาร์ทั่วไป

 

โอ` รีอัลลี่ส์ ไอริซ ผับ          

๖๒   ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ โทร.  -๒๖๓๒-๗๕๑๕

๓๗

บาร์ทั่วไป

ไฮเปอร์        

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

๓๘

ผับเพลงป๊อป

เป็ปเปอร์ มิ้นท์ 

พัฒน์พงศ์ ซอย    นนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ

๓๙

บาร์ลาติน

โซโฮ

๔๔/๑๕   ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

๔๐

มิวสิค คลับ

ทาปาซ

สีลม ซอย ๔   เขตบางรัก   กรุงเทพฯ   โทร.      -๒๖๓๒-๐๙๒๐, -๒๒๓๔-๔๗๓๔, -๒๒๖๖ -๓๕๔๕

๔๑

ผับเพลงร็อค

 

เรดิโอ ซิตี้ 

๗๖/๑-๓ พัฒน์พงศ์ซอย นนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ   โทร. ๐–๒๒๖๖–๔๕๖๗

๔๒

ผับเพลงแจ๊สและบลู

 

อีท มี! 

ชั้น  ๑/๖ พิพัฒน์ซอยนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทร. ๐–๒๒๓๘–๐๙๓๑

๔๓

ผับเพลงแจ๊สและบลู

 

เดอะ แบมบู บาร์

โรงแรมโอเรียนเต็ล   ถนนเจริญกรุง  เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ลำดับที่

ประเภท

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

๔๔

เปียโนบาร์ และ     ล็อบบี้

ออร์คิด เลาจน์  

ฮอล์ลิเดย์ อินน์ คราวน์ พลาซ่า, ล็อบบี้  ๙๘๑นนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.

๐–๒๒๓๘–๔๓๐๐     

๔๕

ผับคันทรี่ และโฟล์ค

คลับ ๕๔

๕๔  โรงแรมมณเฑียร   ถนนสุรวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

๔๖

ดิสโก้เธค  

ดิสโก้  ดิสโก้

ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

๔๗

ดิสโก้เธค  

ดีเจ สเตชั่น

/-     สีลมซอย ๒   ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

๔๘

ดิสโก้เธค  

ดีปเปอร์

๘๒    ลีลมซอย ๔   ถนนสีลม   เขตบางรัก กรุงเทพฯ

๔๙

ดิสโก้เธค  

ฟรีแมนแดนซ์ อีเลน่า

๖๐/๑๘-๒๑   ซอยตรงข้าม  สีลมคอมเพล็กซ์  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

๕๐

ดิสโก้เธค  

แฮปเพ็น

/๑๔-๒๑  ตรงข้ามสีลม คอมเพล็กซ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

                                                  .๑๙  สถานีบริการน้ำมัน  มี    แห่ง

                                .๒๐  ท่าเทียบเรือ  มี    แห่ง

                                           .๒๑  ตลาดเอกชน  มี    แห่ง

                                         .๒๒  ลานกีฬา  มี    แห่ง

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

ลานกีฬาชุมชนพิพัฒน์ ๒

ซอยพิพัฒน์ ๒  ถนนคอนแวนต์  เยื้องโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ลานกีฬาชุมชนซอยไวตี

ซอยสีลม ๑๓  (ไวตี)  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

ลานกีฬาโรงเรียนวัดม่วงแค

ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ลานกีฬาโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม

ซอยแก้วฟ้า  ถนนมหาพฤฒาราม  แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ลานกีฬาโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า

ซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า  ถนนสี่พระยา  แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง

ซอยหลังวัดหัวลำโพง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก

แฟลตสถานีตำรวจนครบาลบางรัก    ถนนนเรศ   แขวง     สี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

                                                 .๒๓  ชีวประวัติบุคคลสำคัญในชุมชน

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ที่ตั้ง

คุณแกเจก

ชุมชนตรอกขุนนาวา  ตรอกขุนนาวา  ถนนพระราม ๔ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพ

แพทย์หญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์

ชุมชนซอยไวตี  ซอยสีลม ๑๓  (ไวตี)  แขวงสีลม   เขตบางรัก  กรุงเทพ

ส. ศิวลักษณ์ (ศิลปินแห่งชาติ)

ชุมชนซอยสันติภาพ  ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ และซอยสมบูรณ์ปัญญา ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ

คุณวิชาญ และคุณอัสนี (พ่อดีเด่นแห่งชาติ ปี 2545)

ชุมชนสมบูรณ์ปัญญา  ซอยสมบูรณ์ปัญญา   และซอยสันติภาพ ๑   ถนนทรัพย์  แขวงสี่พระยา   เขตบางรัก กรุงเทพ

                                                 ๒.๒๔  กระบวนการจัดการ การนำไปใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ มีการดัดแปลงปรับปรุง  เขตบางรักไม่มีกระบวนการจัดการ

                                                                                                                                                           UP