เขตดุสิต

ดุสิตเขตพระราชฐาน ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา บูชาสมเด็จพ่อ ร.๕ งามสง่าพระราชวังดุสิต

 

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานเขตดุสิต

            สำนักงานเขตดุสิต คือ อำเภอดุสิตเดิม ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคือในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้ทรงใช้เงินพระคลังข้างที่ซึ่งเป็นเงินส่วนพระองค์ซื้อที่ดินทางทิศเหนือของพระนครซึ่งเป็นที่สวนติดกับที่นา ระหว่างคลองผดุงกรุงเกษมกับคลองสามเสน ในปีต่อมาได้โปรดให้สร้างพลับพลาไว้เป็นที่เสด็จประทับแรม ทรงพระสำราญพระราชอิริยาบถในยามว่างจากพระราชกรณียกิจ พระราชนามว่า สวนดุสิต โปรดให้สร้างถนนพระราชดำเนินและถนนสามเสนเป็นถนนเชื่อมพระบรมมหาราชวัง กับสวนดุสิต เมื่อพื้นที่สวนดุสิตสามารถติดต่อกับบริเวณภายในพระนครได้สะดวกจึงโปรดให้สร้างที่ประทับถาวรขึ้นพระราชทานนามว่า วังสวนดุสิตซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังเฉพาะเมื่อมีพระราชพิธีเท่านั้น ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๔๕๒ เมื่อพระที่นั่งต่างๆ ใช้ประกอบพิธีได้เช่นเดียวกับวังหลวงจึงโปรดให้เปลี่ยนวังสวนดุสิตเป็นพระราชวังดุสิตในส่วนของที่ว่าการอำเภอดุสิตนั้น ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งได้มีการแบ่งการปกครองมณฑลกรุงเทพมหานครออกเป็นอำเภอต่างๆ อำเภอดุสิตก็เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากร ถนนสุโขทัย ติดต่อกับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพระราชวังดุสิตมาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลง

อำเภอดุสิต นอกจากจะมีความเป็นมาที่น่าสนใจดังกล่าวมาแล้ว ยังมีเกียรติประวัติที่สำคัญควรแก่การจดจำอีกด้วย คือ ในปีแรกแห่งการเสียเงินรัชชูปการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเสียเงินรัชชูปการเป็นทางการ ณ ที่ว่าการอำเภอดุสิตด้วยพระองค์เอง และเมื่อครั้งพระยาเพชรปาณี เป็นสมุหพระราชนครบาลได้ชมเชยและยกย่องให้อำเภอดุสิตเป็นอำเภอตัวอย่าง ในเรื่องระเบียบงานและหนังสือราชการ

นอกจากนี้พื้นที่ที่ปกครองอำเภอดุสิต ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางมีประชากรเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศแยกพื้นที่ปกครองในท้องที่ตำบลสามเสนใน ตำบลมักกะสัน ตำบลทุ่งพญาไท ตำบลเพชรบุรี ตั้งขึ้นเป็นอำเภอพญาไท เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๙ และต่อมา คือสำนักงานเขตพญาไท ส่วนอำเภอดุสิต คงมีพื้นที่ประมาณ ๒๒.๒๑ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ตำบลดุสิต ส่วนจิตรลดา วชิรพยาบาล สี่แยกมหานาค ถนนนครไชยศรี และบางซื่อ

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ กรุงเทพมหานครเห็นว่า สำนักงานเขตดุสิตเป็นเขตขนาดใหญ่มีพื้นที่กว้างขวางและมีประชากร จำนวน ๕-๖ แสนคน จึงเสนอแบ่งพื้นที่เขตเพิ่ม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ แยกพื้นที่แขวงบางซื่อออกจากเขตดุสิต ตั้งเป็นสำนักงานเขตบางซื่ออีกเขตหนึ่ง

สถานที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อและพื้นที่การปกครอง

สำนักงานเขตดุสิต ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๗ ถนนสุโขทัย ริมคลองเปรมประชากรติดกับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย มีพื้นที่ขนาด ๑๐.๖๖ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับคลองบางซื่อและคลองเปรมประชา

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตพระนครและเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ทิศตะวันออก ติดกับทางรถไฟสายเหนือติดต่อเขตพญาไทกับเขตราชเทวี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งฝั่งตรงข้ามเป็นพื้นที่ของเขตบางพลัด

 

สำนักงานเขตดุสิต แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น ๕ แขวง ดังนี้

(๑) แขวงดุสิต พื้นที่ ๒.๒๓๘ ตารางกิโลเมตร

(๒) แขวงวชิระพยาบาล พื้นที่ ๑.๐๗๔ ตารางกิโลเมตร

(๓) แขวงสวนจิตรลดา พื้นที่ ๑.๗๓๗ ตารางกิโลเมตร

(๔) แขวงสี่แยกมหานาค พื้นที ๐.๓๓๙ ตารางกิโลเมตร

(๕) แขวงถนนนครไชยศรี พื้นที่ ๕.๒๗๒ ตารางกิโลเมตร

 

จำนวนประชากรเขตดุสิต

ชาย

หญิง

รวม

๖๑,๔๕๑

๕๖,๒๖๐

๑๑๗,๗๑๑

       จำนวนประชากรที่เขตขึ้นทะเบียนเป็นชุมชน

ชาย

หญิง

รวม

๑๕,๓๘๑

๑๕,๗๑๐

๓๑,๐๙๑

 

จำนวนประชากร ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๕

แขวง

ชาย

หญิง

รวม

๐-๑๕ ปี

๑๖-๖๐ ปี

๖๑ ปีขึ้นไป

๐-๑๕ ปี

๑๖-๖๐ ปี

๖๑ ปีขึ้นไป

แขวงดุสิต

๑,๒๕๒

๔,๗๗๖

๗๕๕

๑,๐๙๑

๔,๒๕๒

๘๓๐

๑๒,๙๕๖

แขวงวชิระพยาบาล

๑,๑๘๒

๔,๓๓๐

๗๕๒

๑,๑๗๓

๕,๒๗๒

๑,๐๑๖

๑๓,๗๒๕

แขวงสวนจิตรลดา

๑,๐๘๙

๓,๙๗๑

๘๔๙

๑,๐๕๒

๔,๒๐๙

๑,๐๐๔

๑๒,๑๗๔

แขวงสี่แยกมหานาค

๙๔๗

๒,๘๖๖

๕๒๒

๘๔๒

๓,๑๐๒

๕๖๖

๘,๘๔๕

แขวงถนนนครไชยศรี

๖,๐๗๒

๒๘,๔๙๘

๓,๕๙๐

๕,๖๕๙

๒๑,๖๘๓

๔,๕๐๙

๗๐,๐๑๑

รวม

๑๐,๕๔๒

๔๔,๔๔๑

๖,๔๖๘

๙,๘๑๗

๓๘,๕๑๘

๗,๙๒๕

๑๑๗,๗๑๑

 

รวมประชากรภายในพื้นที่เขตดุสิตมีทั้งหมด ๑๑๗,๗๑๑ คน

 

ความหนาแน่น

ลำดับที่

แขวง

จำนวนประชากร

(คน)

พื้นที่

(ตร.กม.)

ความหนาแน่น

(ตร.กม.)

๑.

ดุสิต

๑๒,๙๕๖

๒,๒๓๘

๕,๗๘๙

๒.

วชิระพยาบาล

๑๓,๗๒๕

๑,๐๗๔

๑๒,๗๗๙

๓.

สวนจิตรลดา

๑๒,๑๗๔

๑,๗๓๗

๗,๐๐๙

๔.

สีแยกมหานาค

๘,๘๔๕

๐.๓๓๙

๒๖,๐๙๑

๕.

ถนนนครไชยศรี

๗๐,๐๑๑

๕,๒๗๒

๑๓,๒๘๐

 

รวม

๑๑๗,๗๑๑

๑๐,๖๖๐

๖๔,๙๔๘

 

ที่อยู่อาศัย

ลำดับที่

แขวง

ประเภทที่อยู่อาศัย

๑.

ดุสิต

๒,๙๘๙

๒๑๐

๒.

วชิรพยาบาล

๒,๖๙๕

๓๐๐

๓.

สวนจิตรลดา

๒,๔๘๗

-

๔.

สี่แยกมหานาค

๒,๓๔๙

๕.

ถนนนครไชยศรี

๑๗,๕๐๔

๒,๒๐๐

 

รวม

๒๘,๐๒๔

๒,๗๑๐

  

ปัจจุบันจึงมีประชาชนตามทำเนียบของเขตดุสิตรวม ๓๘ ชุมชน ดังนี้

๑. ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน พื้นที่ ๖ ไร่สถานที่ตั้ง ๖๕๘/๘ถนนสามเสนแขวงดุสิตกรรมสิทธิ์ที่ดินกรมการศาสนาประธานชุมชน นางรวยริน โลหารชุน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๗๗๘๕๓๖๔

.ชุมชนซอยโซดา พื้นที่ ๘ ไร1สถานที่ตั้ง ๒ ถนนสุพรรณ แขวงดุสิต กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สินประธานชุมชน นายเสรีภาพ สุขศิริ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๑๖๑๕ ,๐๒-๘๘๓๑๗๓๗ กด ๑

๓.ชุมชนสวนอ้อย พื้นที่ ไม่ได้ระบุสถานที่ตั้ง ๔๘/๕ ซอยสวนอ้อย กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สินประธานชุมชน นายธีรพล ธนะวัฒน์นิรันดร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๑-๒๘๕๓๖๐๑

๔.ชุมชนเขียวไข่กา พื้นที่ ๗ ไร่สถานที่ตั้ง ๔๔ ซอยเขียวไข่กา ถนนสามเสน กรรมสิทธิ์ที่ดิน บุกรุกประธานชุมชน นายวิชัย สมบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๔๓๓๐

๕. ชุมชนซอยสีคาม พื้นที่ ๑ ไร่สถานที่ตั้ง ๑๖๒ ซอยสีคาม แขวงถนนนครไชยศรี กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชนและทรัพย์สิน

ประธานชุมชน นายยงยุทธ แซ่อึ้ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๔๑๗๓

๖. ชุมชนพระยาประสิทธิ์ พื้นที่ ๖๘ ไรสถานที่ตั้ง ๑๔๖/๒๓ ซอยวัดประชาระบือธรรม กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชนและทรัพย์สิน

ประธานชุมชน นายเริงชัย สังข์อินทรรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๕๕๙๒

๗. ชุมชนซอยราชพัสดุ พื้นที่ ๔ ไร่สถานที่ตั้ง ๔๑ ซอยราชพัสดุ กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สินประธานชุมชน นายธรรมนูญพรหมลัมพัท หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๘๖๙๙

๘. ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า พื้นที่ ๙ ไร่สถานที่ตั้ง ๗๗/๖๓ ถนนทหาร กรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมธนารักษ์ประธานชุมชน นายอุบล ม่วงทิม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๖๙๓๑๖๕

๙. ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม พื้นที่ ๒ ไร่สถานที่ตั้ง ๙๘๐/๒ ซอยวัดแคใต้ ถนนนครไชยศรี กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สินและกรมศาสนาประธานชุมชน พ.อ.อ.อำนวย สาตราคม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๖๙๒๑๒๕

๑๐. ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๑ พื้นที่ ๒๓ ไร่สถานที่ตั้ง ๑๕๕/๑ ซอยวัดประชาระบือธรรม กรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมการศาสนาประธานชุมชน นายมาโนช สุวรรณชนะ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๑๔๕๗

๑๑.ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๒ พื้นที่ ๗ ไร่สถานที่ตั้ง ๑๘๑/๑๙ ซอยวัดประชาระบือธรรม กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชนประธานชุมชน จ.ส.อ.มนัส สุวรรณพานิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๖๙๓๖๔๐

๑๒. ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๓ พื้นที่ ๗ ไร่สถานที่ตั้ง ๗๙/๖ ซอยวัดประชาระบือธรรม กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชนและทรัพย์สินประธานชุมชน นายสุชิน ขจรล่า หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๖๙๔๕๘๗ กด ๑

๑๓. ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๔ พื้นที่ ๗ ไร่สถานที่ตั้ง ๑๑๑/๑๐๒ ซอยวัดประชาระบือธรรม กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชนประธานชุมชน นางมณทิพย์ เทพวารินทรามาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๑๐๒๖

๑๔. ชุมชนซอยมิตรอนันต์ พื้นที่ ๒ ไร่สถานที่ตั้ง ๙๕๗/๑ ซอยมิตรอนันต์ กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชนและทรัพย์สินประธานชุมชน นายดิเรก สิริโสมะ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘๓๘๕๕ กด ๑

๑๕. ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์ พื้นที่ ๖ ไร่สถานที่ตั้ง ๘๔๔/๓ ซอยสินทรัพย์ ถนนพระราม๕ กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สินประธานชุมชน ร.ต.ประเทือง รอดศาตรา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๐๓๖๓

๑๖. ชุมชนวัดน้อยนพคุณ พื้นที่ ๑๖ ไร่สถานที่ตั้ง ๑๔/๕ ตรอกวัดน้อยนพคุณ กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สินประธานชุมชน นางสุขสถาพร บุนนาค หมายเลขโทรศัพท์ ๐๑-๕๑๓๖๗๒๕

๑๗. ชุมชนซอยสันติสุข พื้นที่ ๗ ไร่สถานที่ตั้ง ๑๑๖ ซอยสันติสุข กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สินประธานชุมชน นายธันยา ปรางค์มณี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖-๘๓๕๐๔๑๙

๑๘. ชุมชนเสริมสุข(ฟักไข่) พื้นที่ ๖.๕ ไร่สถานที่ตั้ง ๖๓๘/๑๒ ซอยฟักไข่ ถนนพระราม ๕ กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สินประธานชุมชน นายยินยล พรหมสุภา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘๕๐๔๒,๐๙-๐๒๕๒๔๗๔

๑๙. ชุมชนสะพานเกษะโกมล พื้นที่ ไม่ได้ระบุสถานที่ตั้ง ๓๒๘/๑๕ ถนนอำนวยสงคราม กรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมธนารักษ์ประธานชุมชน ร.ท.สมศักดิ์ บุญวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๘๗๗๙,๐๑-๗๗๖๐๕๕๖

๒๐. ชุมชนถนนนครไชยศรี พื้นที่ ๑๐ ไร่สถานที่ตั้ง ๓๒๘/๑๕ ถนนอำนวยสงคราม กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชนและทรัพย์สินประธานชุมชน นายสมชาติ สนธิสมบัติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๖๙๖๒๘๙

๒๑. ชุมชนศรีย่านซอย ๓ พื้นที่ ไม่ได้ระบุสถานที่ตั้ง ๙๙๐/๒ ถนนนครไชยศรี กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สินประธานชุมชน น.ส.ดรุณี แซ่เจ็ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๗๗๖๖

๒๒. ชุมชนตรอกตระกูลดิษฐ์ พื้นที่ ๓.๖๑ ไร่สถานที่ตั้ง ๒๖๐/๗ ซอยตระกูลดิษฐ์ ถนนสามเสน กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชนประธานชุมชน นางจำรัส รักท้วม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๖๙๔๕๓๑

๒๓. ชุมชนชาวบางกระบือ ๑๔ พื้นที่ ๑๔ ไร่สถานที่ตั้ง ๑๙๙ ซอยองครักษ์ ถนนสามเสน กรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมการศาสนาประธานชุมชน นางสำรวจ ฤาไชยคาม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๒๓๔๗

๒๔. ชุมชนซอยร่วมจิตต์ ๓ พื้นที่ ๑๔ ไร่สถานที่ตั้ง ๓๕๑ ตรอกร่วมจิตต์ กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชนและศาสนาประธานชุมชน นายสุชาติ ทัพใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๖๙๓๒๑๑

๒๕. ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง พื้นที่ ๕ ไร่สถานที่ตั้ง ๘๗ ซอยระนองกลาง ถนนพระราม ๕ กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชนและกรมธนารักษ์ประธานชุมชน ส.อ.วิมล วงษ์แสงจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๑๑๓๒

๒๖. ชุมชนท่าวาสุกรี พื้นที่ ไม่ได้ระบุสถานที่ตั้ง ๔๙๙/๒๓ ถนนสามเสน กรรมสิทธิ์ที่ดิน เขตพระราชฐานประธานชุมชน น.ท.ฉลาด ทองตะโก หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๘๑๔๖๙๖

 ๒๗. ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ พื้นที่ ไม่ได้ระบุสถานที่ตั้ง ๕ ถนนราชวิถี กรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมเจ้าท่าประธานชุมชน นายสายัณห์ ใช้สงวน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๓๒๔๓

๒๘. ชุมชนท่าน้ำสามเสน พื้นที่ ไม่ได้ระบุสถานที่ตั้ง ๒๘๓/๑ ถนนดาวข่าง กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สินประธานชุมชน น.ส.สันสินี แซ่หลี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘๙๔๖๘

๒๙. ชุมชนชาววัดราชา พื้นที่ ๖ ไร่สถานที่ตั้ง ๓๗/๑ ซอยวัดราชาธิวาส ถนนสามเสน กรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมการศาสนาประธานชุมชน นางทองเยาว์ โทณานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๑๓๗๙

๓๐. ชุมชนวัดเทวราชกุญชร พื้นที่ ๑ ไร่สถานที่ตั้ง ๗๐ ซอยวัดเทวราชกุญชร ถนนศรีอยุธยา กรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมการศาสนาประธานชุมชน นายอุทิศ บูรณะเสน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒๑๘๑๖ ต่อ ๗๐๑-๗๐๔๐๒-๒๘๒๖๒๖๘ ,๐๙-๗๔๑๖๕๙๗

๓๑. ชุมชนหลังอาคารสงเคราะห์ยมราช พื้นที่ ๖ ไร่สถานที่ตั้ง ๓/๑๑๕ ถนนสวรรคโลก สวนจิตรลดา กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สินประธานชุมชน นายนิล ธิดี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๒๘๐๐๑๘,๐๖-๐๒๔๘๙๒๐

๓๒. ชุมชนถนนสุคันธาราม พื้นที่ ๙ ไร่สถานที่ตั้ง ๑๕๓ ถนนสุคันธาราม กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สินประธานชุมชน นายสมเดช กิตติมาลัยวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๔๑๐๗

๓๓. ชุมชนสุโขทัยซอย ๑ พื้นที่ ๓ ไร่สถานที่ตั้ง ๓๑/๓ ซอยสุโขทัย ๙ กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สินประธานชุมชน นายอรรถนพ ดุริยชีวิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๗๓๒๗

๓๔. ชุมชนป้าย ๗ พื้นที่ ๓ ไร่สถานที่ตั้ง ๖๓/๑๘ ถนนสวรรคโลก กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สินประธานชุมชน นายสุรเชษฐ์ นวลเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๒๘๐๕๘๐

๓๕. ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว พื้นที่ ๓๐ ไร่สถานที่ตั้ง ๒๕๕/๑๑ ถนนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว กรรมสิทธิ์ที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทยประธานชุมชน นายละออ เมืองเกษม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒๖๗๖๖

๓๖. ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา พื้นที่ ๒๐ ไร่สถานที่ตั้ง ๒๘๙/๒๑ ถนนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว กรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมธนารักษ์ประธานชุมชน นายสมโภชน์ คุณาวุฒิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๒๘๐๒๙๕

๑๗. ชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก พื้นที่ ๒๕ ไร่สถานที่ตั้ง ๔๒๘/๒๒๘ ถนนพิษณุโลก กรรมสิทธิ์ที่ดิน บุกรุกประธานชุมชน นายสมภพ พ่วงประทุม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๑-๔๒๗๕๑๗๐

๓๘. ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม พื้นที่ ๑๕ ไร่สถานที่ตั้ง ๗๓/๗๔ ถนนสุคันธาราม กรรมสิทธิ์ที่ดิน วัดประธานชุมชน นายเฉลียว โมฬี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๔๖๐๑

 

 

ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

ภูมิปัญญาการทำบ้านกงเต๊ก

ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา คือ นายฟื้น หิรัญชัย อายุ ๕๕ ปี

ที่อยู่ ๔๒๘/๑๔๘ พิษณุโลก ซ.๑ ถ. พิษณุโลก แขวงมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐

โทร ๐๒-๒๘๒๐๑๐๖

ประวัติ

คุณฟื้นเริ่มทำกงเต๊กมาตั้งแต่อายุ ๑๒-๑๓ ปี (จบป.๔) โดยเริ่มเป็นลูกจ้างมาก่อนจนอายุได้ประมาณ ๒๕-๒๖ ปี จึงได้มาทำเป็นของตนเอง โดยปัจจุปันทำกันเองกับลูกๆซึ่งคุณฟื้นเองก็บอกว่าไม่ค่อยสนใจเท่าไรนัก วิธีการทำเริ่มจากศึกษาแบบก่อนซึ่งจะมีทั้งแบบก่อน ซึ่งจะมีทั้งแบบที่ลูกค้าต้องการคือ จากภาพจริง และแบบที่ คุณฟื้นทำขึ้นมาเองแล้วจึงขึ้นโครงๆ นี้ทำมาจากไม้ระกำๆ นี้จะสั่งซื้อมาจากทาง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ในราคาเส้นละ ๒๐ บาท ในการทำบ้านกงเต๊กแต่ละหลังจะใช้ไม้ระกำจำนวน ๒๐๐-๓๐๐ เส้น เมื่อได้มาแล้ว คุณฟื้นจะเหลาด้วยมีดแล้วแยกส่วนที่เป็นเปลือกเอาไว้นำไปเหลาเป็นเส้นเล็กๆ เพื่อจะนำไปใช้แทนตะปูในการตอกเสาสร้างโครงบ้าน เมื่อสร้างโครงเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วต่อไปจะนำกระดาษสีมาปิดตามโครงสร้างของบ้านจนเสร็จเรียบร้อย บ้านกงเต๊กของคุณฟื้นนั้น ประตู หน้าต่างจะ เปิด-ปิด ได้เหมือนของจริงทำให้เบาและทนทานและสร้างได้เหมือนธรรมชาติ ซึ่งไม่เหมือนของเจ้าอื่นซึ่งเอารูปมาปิดไว้เท่านั้น ฝีมือการทำบ้านกงเต๊กของคุณฟื้นนั้น เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป คุณฟื้นนั้นเคยทำบ้านกงเต๊กในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และเป็นที่ภาคภูมิใจแก่คุณฟื้นและครอบครัว คือ เมื่อครั้งงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จย่านั้น คุณฟื้นได้สร้างพระตำหนักดอยตุงและวังสระปทุม เพื่อใช้ในพิธีพระราชพิธีแบบจีนซึ่งเจ้าในงานนี้คือ คุณอุเทน เตชะไพบูลย์ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นลูกค้าประจำของคุณฟื้นนั้นเอง คุณฟื้นบอกวิธีการทำบ้านกงเต๊ก วิธีนี้ มีคุณฟื้นคนเดียวเท่านั้นที่ทำ เกรงว่าความรู้จะตายไปพร้อมตนเอง อยากถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป แต่หาคนมาเรียนด้วยยากมากเนื่องจากเป็นงานฝีมือ คนที่จะทำงานนี้ได้ต้องเป็นคนมีความละเอียดละอ่อน ใจเย็น และมีความมานะพยายามพอสมควร

สรุป

งานศิลปการทำบ้านกงเต๊กของคุณฟื้น หิรัญชัย ต้องออกแบบตามรูปตัวอย่าง ขนาดสัดส่วนแล้วแต่ผู้สั่งทำ การทำกงเต๊กต้องอดหลับอดนอน เพราะความต้องการถ้าเลยวันไปกงเต๊กจะหาค่าไม่ได้ การถ่ายทอดได้เข้าไปสอนในโรงเรียน แต่หาคนสืบทอดยากการกระจายรายได้มีเฉพาะในครอบครัวคนภายนอกไม่สนใจงานศิลป เพราะรายได้ไม่ค่อยดี

 

ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

ภูมิปัญญาการทำรูปภาพประดับพลอย

เจ้าของภูมิปัญญา นายเรืองสวัสดิ์ เจียรวัฒนะ อายุ ๕๒ ปีที่อยู่ ๖๖ ซอยคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๔๓๔๘ประวัติคุณเรืองสวัสดิ์ เจียรวัฒนะ เรียนจบด้านการเดินเรือจากต่างประเทศ ทำงานการเดินเรือต่างประเทศมานานเกือบ ๒๐ ปี แล้วลาออกมาทำงานด้านการค้าเพชรพลอยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระหว่างนั้นก็ได้ทำงานอดิเรก คือ การประดิษฐ์รูปภาพจากพลอย เกิดจากใจรักโดยไม่ได้เรียนมาจากแหล่งใด เพียงแต่ค้นคว้าความรู้จากหนังสือต่างประเทศ เมื่อผลิตออกมาเพื่อนฝูงเห็นก็อยากได้ขอซื้อ และมีการบอกต่อไปเรื่อยๆจนถึงมีออเดอร์จากต่างประเทศ ภายหลังเศรษฐกิจตกต่ำ การสั่งทำมีน้อยก็หันไปยึดอาชีพจัดสรรบ้านแทนในปัจจุบัน

ลักษณะเด่น

๑) การสกรีนลายภาพเหมือนลงบนกระจก

๒) การประดับพลอยโดยใส่เฉดสีพลอยเหมือนสีจริง

สิ่งที่น่าเรียนรู้

๑) การเลือกพลอย

๒) ขั้นตอนการเจียรนัยพลอย

๓) การประดับพลอยตามภาพสกรีน

วิธีการทำภาพประดับพลอย

นำรูปภาพที่ต้องการไปขยายแล้วนำไปสกรีนลายบนกระจก นำพลอยที่เจียรนัยแล้วมาติดตามแบบไล่ตามเฉดสีให้เหมือนสีใยภาพจริง แล้วนำไปใส่กรอบให้สวยงาม พลอยที่นำมาใช้ประดับรูปพลอยเป็นเนื้ออ่อน สั่งซื้อจากตลาดพลอยฮ่องกง ในราคากิโลกรัมละ ๑,๐๐๐ กว่าบาท

สรุป

การประดับพลอยบนภาพเป็นศิลปะ ผู้รักในงานจะเลือกเฉดสีพลอยตามธรรมชาติ นำมาติดภาพตามที่ได้วาดไว้บนกระจก ได้ภาพเฉดสีเหมือนต้นแบบสวยงามมาก

 

ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า

ที่ตั้ง ๗๒/๖๓ ถนนทหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร ๐๑-๒๕๙๐๒๗๒ ๐๒-๖๖๙๓๑๖๕

๐๒-๖๖๙๐๕๗๑

ความเป็นมา

เดิมเป็นที่พักพนักงานทอผ้ากรุงเทพฯ เมื่อโรงงานเลิกดำเนินการพนักงานจึงออกมารับจ้างทั่วไปเป็นจำนวนมากและรับราชการ เริ่มดำเนินการก่อตั้งชุมชนเมื่อปี ๒๕๒๖ เป็นชุมชนไม่จดทะเบียนได้ดำเนินร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและการเคหะแห่งชาติ ในการสร้างทางเดินเท้า เขตได้เห็นความสำคัญ ในการพัฒนา ชุมชนจึงได้นำการจดทะเบียนขึ้นเป็นชุมชนที่ถูกต้องในปี ๓๗ ตามระเบียบชุมชนความเป็นชุมชนบ้านพักองค์การ ทอผ้า

การดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษและแปรรูปอาหาร

โดยแบ่งเป็นกลุ่มการปลูกผักที่ไม่เหมือนกัน และ มาแลกเปลี่ยนกัน ส่วนที่เหลือก็มีรถขายกับข้าวมารับไปจำหน่ายและส่งให้โครงการผักปลอดสารพิษของ พลตรีจำลอง ศรีเมือง ทุกปีจะมีกิจกรรม อปพร. ดีเด่น ถ่ายทอดการเลี้ยงปลาดุกที่มาจาก สน.เตาปูน มีการทำกิจกรรมพึ่งตนเอง จึงมีหน่วยงานมาสนับสนุน มี กิจกรรมทุกวันพระใหญ่จะนิมนต์พระมาเทศน์ให้ชุมชน มีการระดมการพัฒนาศักยภาพคน มีการวางแผนเรื่องที่อยู่อาศัยโดยเข้าร่วมโครงการแฟลตข้าวโพค มีกฏกติการ่วมกันในการรักษาความสงบในชุมชนร่วมกันในเวลา ๒๒.๐๐ น.ไปแล้ว ห้ามดื่มเหล้ากันเป็นกลุ่มโดยใช้กฎสังคมลงโทษประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ทั้งชุมชน การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายดุสิต พระนคร ราชเทวี โดยได้เงินจากกองทุน SIF มิยาซาวา มีกิจกรรมร่วมกัน

งานประเพณี และมีกิจกรรม

ได้กิจกรรมวันสำคัญโดยชาวบ้านร่วมทั้งทุนทรัพย์และกำลังแรงงานเพราะเป็นชุมชนพึ่งตนเอง

กิจกรรมดีเด่น

มีผู้นำที่เข้มแข็ง จัดการดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาทำประโยชน์ มีการพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชน

 

ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

ชุมชนซอยโซดา

ที่ตั้ง เลขที่ ๒ ซอยโซดา ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๑๖๑๕

และ ๐๒-๓๑๗๓๗ กด ๑

ความเป็นมา

พื้นที่ของซอยโซดาเป็นที่ทรัพย์สินเดิม มีลักษณะเป็นสวนผลไม้ ท้องร่อง ต่อมาทางเขตดุสิตได้เข้ามาปรับปรุงเป็นชุมชน แต่ก็ยังไม่มีประธาน ไม่มีคณะกรรมการ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มี พ.ร.บ. ชุมชนจำนวนผู้อยู่อาศัยมีจำนวน ๑๕๕ หลังคาเรือน มีประชากรจำนวน ๓๐๐ กว่าคน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ค้าขาย สถานที่ๆเป็นจุดศูนย์รวมเวลามีกิจกรรมต่างๆ ก็คือ ที่ศูนย์สุขภาพ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบทั่วไป มีระบบสาธารณูปโภคในชุมชน

วิถีชีวิตในชุมชน

มีกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้านทำเปเปอร์มาเช่ย์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นผลผลิตแต่ไม่เผยแพร่ความรู้กับบุคคลภายนอกเท่าใดนัก กิจกรรมที่ชาวชุมชนร่วมกันทำก็จะเป็นการทำความสะอาดตามตรอกซอกซอย ส่วนการขุดลอกท่อระบายน้ำนั้น จะใช้แรงงานนักโทษ โดยทางเขตดุสิตเป็นผู้ดำเนินการชาวชุมชนที่มีประเพณีที่ทำต่อเนื่องคือการจัดงานลอยกระทง ทำบุญเลี้ยงพระในวันขึ้นปีใหม่ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ทำบุญเลี้ยงพระที่วัดเบญจบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ในด้านการให้ความรู้ การพัฒนาคนในชุมชนก็จะมีการจัดคณะกรรมการเข้าไปรับข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ จากทางเขตเครือข่ายและที่อื่นๆมีการนำเอาเยาวชนเข้า ไปรับการอบรมต่อต้านยาเสพติด ที่ศูนย์รุ่งอรุณของผู้กองพรทิพย์ การประชุมคณะกรรมการ ๓ เดือนต่อครั้ง ประชุมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ ๖ เดือน/ครั้ง ความยั่งยืนของกลุ่มก็พอที่จะขจัดปัญหาของตนเองได้มีการเพิ่มจำนวนสมาชิกเล็กน้อย เคยได้รับรางวัลของผลงานเปเปอร์มาเช่ย์ ออก TV. ยินดีให้ความรู้กับบุคคลภายนอก แต่ต้องเข้ามาเรียนที่ชุมชน

สรุป

ชุมชนซอยโซดา เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพอประมาณ มีการรวมตัวโดยการตั้งชุมชนและมีคณะกรรมการบริหาร

ชุมชน และได้ร่วมกันตั้งกลุ่มต่างๆ ขึ้นแต่การบริหารกลุ่มไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรประเพณีต่างๆทำกันตามปกติของชาวบ้านทั่วไป

 

ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

ศูนย์บริการครอบครัวชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๑-๔

ที่ตั้ง

ซอยวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๙๒๔๙๑

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์บริการครอบครัวตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โดยมีคุณมณฑาทิพย์ เทพวารินทรามาศ เป็นประธาน และคณะกรรมการทั้ง ๔ ชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับคนภายในชุมชน

กิจกรรม

ศูนย์บริการครอบครัวให้ความรู้ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต โดยมี

หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุน ซึ่งมีฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตดุสิต เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ศูนย์ ๓๘ และศูนย์ ๓ (บางซื่อ) และสภาสตรีกฎหมาย คุณหมอพันพิมล หล่อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญ ด้านจิตเวชเด็กจากโรงพยาบาลวชิระ ได้เงินสนับสนุนเป็นค่าวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ประธานชุมชนทั้ง ๔ ชุมชน คุณมณทิพย์ เทพวานินทราวาศ และสโมสรไลออนส์จอมทอง บริษัทเอกชนต่างๆการให้ความรู้มีทั้งแผ่นพับ ฝีกอบรม บรรยาย การฝึกปฏิบัติฉาย VDO โดยวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆทำกิจกรรมทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างความรักความเข้าใจระหว่างคนในครอบครัวและชุมชน มีการเข้ากลุ่มครอบครัวสัมพันธ์ นำสมาชิกทุกคนในครอบครัวมาเปิดเผยใจในปัญหาที่ดีและไม่ดี มาเล่าสู่กันฟัง พร้อมทั้งแก้ปัญหาร่วมกัน ทำให้ครอบครัวมีความเข้าใจกัน ชุมชนก็มีความสนิทสนมเชื่อมร้อยกันระหว่างครอบครัว ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีขึ้น แก้ปัญหายาเสพติดลงได้

สรุป

ศูนย์บริการครอบครัวนี้จัดตั้งและดำเนินการภายใต้การช่วยเหลือของหลายๆหน่วยงาน เพื่อมุ่งหวังให้ชาวชุมชนเกิดความรู้เข้าใจปัญหา และแก้ไขปัญหาถูกทาง ทั้งมีสุขภาพจิต สุขภาพกายดีขึ้น และได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันทั้ง ๔ ชุมชนเกิดความเชื่อมร้อยความรัก ความสามัคคีของตนในชุมชนดีขึ้น

 

ลำดับที่

ชื่อชุมชน

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ค้า

หมายเลขโทรศัพท์

๑.

ชุมชนซอยโซดา

๑.เปเปอร์มาเช่ย์

๒.กล่องทิชชู่

๓.ที่แขวนอเนกประสงค์

ทำด้วยไม้

๔.นาฬิกาทำด้วยวัสดุเหลือใช้ จากกระป๋องยาดม

นางเอมอร เล็กแหลมหลัก

๐๒-๒๘๓๑๗๓๗ กด ๑

๒.

ชุมชนวัดราชา

๑.ปลาแฟนซีทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิล

๒.ห่อหมกปลาช่อน

๓.ปลาแดดเดียว

๔.ตุ๊กตาดินญี่ปุ่น

นางละมูล อุดมธนะชัย

 

 

 

นางสาวน้ำทิพย์ พื้นผา

๐๒-๒๔๓๒๒๙๔

 

 

 

๐๒-๖๖๘๗๔๗๗

๓.

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม๑

 

 

 

 

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม๑-๔

๑.ดอกไม้สบู่

๒.เทียนหอม

 

 

 

๑.ศูนย์บริการครอบครัว

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๑-๔

นางวันเพ็ญ ธรรมธร

นางอุทัยวรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

นางศรีวิไล อุทบูรณ์

นายมาโนช สุวรรณชนะ

 

 

๐๒-๖๖๙๕๐๖๔

๐๒-๒๔๑๒๘๒๒

 

 

 

๐๒-๖๖๙๒๔๙๑

๔.

ชุมชนเทวราชกุญชร

๑.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก

สมุนไพร

๒.นวดแผนโบราณ

นายสมบัติ นามอุตวงษ์

๐๒-๖๒๘๗๕๖๖

๕.

ชุมชนศรีย่านซอย ๓

๑.ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมจากดินไทย งานปั้นขนมจิ๋ว

น.ส.อำไพ กิจบำรุงศิลป์

๐๒-๖๖๙๐๑๙๘

๖.

 

 

ชุมชนสวนอ้อย

๑.รับจัดดอกไม้ในพิธี

๒.ทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์

นางน้ำทิพย์ ต้องสู้

๐๒-๒๔๓๕๘๑๖

๐๒-๖๖๘๗๔๗๗

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อชุมชน

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ค้า

หมายเลขโทรศัพท์

๗.

ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า

๑.ผักปลอดสารพิษ

๒.ทำน้ำลูกยอ

๓.เลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์

นายอุบล ม่วงทิม

 

นางประทุม นามสมมุติ

๐๒-๖๖๙๓๑๖๕

 

๐๒-๖๖๙๐๕๗๑

๘.

อยู่ในพื้นที่เขตดุสิต

๑.ทำว่าว

น.ส.จุรีรัตน์ เกตุนาค

๐๒-๖๖๘๕๑๐๐

๙.

ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย

๑.ให้ความรู้แก่เยาวชนใน

ด้านหัตถกรรม

๒.นาฏศิลป์

๓.เกษตรกรรม

   

๑๐.

ชุมชนวัดราชา

๑.ปลาแฟนซี จากขวดพลาสติก

รีไซเคิล

นางละมูล อุดมธนะชัย

๐๒-๒๔๓๒๒๙๔

๑๑.

ชุมชนศรีย่าน ซอย ๓

๑.ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจาก

ดินไทย

น.ส.อำไพ

กิจบำรุงศิลป์

๐๒-๖๖๙๐๑๙๘

ฐานข้อมูลพรรณไม้ท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รณไม้ในเขตดุสิตทั้งหมด

ลำดับที่

ชื่อพรรณไม้

จำนวน(ต้น)

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.

 

๑๗.

๑๘.

๑๙.

๒๐.

๒๑.

 

ต้นประดู่

ต้นตะแบก

ต้นจามจุรี

ต้นมะฮอกกานี

ต้นสนประดิพัทธ์

ต้นโสถน้ำ

ต้นมะขาม

ต้นกระถินณรงค์

ต้นปาล์มน้ำมัน

ต้นหางนกยูงฝรั่ง

ต้นชมพูพันธ์ทิพย์

ต้นนนทรี

ต้นโพธิ์

ต้นชมพู่

ต้นหูกวาง

ต้นมะม่วง

ต้นพญาสัตบรรณ

ต้นการเวก

ต้นพิกุล

ต้นราชพฤกษ์

ต้นพังพวย

รวม

๒,๒๗๕

๖๙๔

๓๔

๑๔๗

๔๔

๒๕๙

๑๗๓

๖๒

๒๔๐

๑,๑๔๗

๓๒

๓๒

๑๓๖

๑๐๔

๒๕๐

๘๙

๘๕

๖๕๓

๓๖๓

๒๑๘

๖,๘๗๐

 

ฐานข้อมูลพรรณไม้ท้องถิ่น

 

ไม้ยืนต้น

ลำดับที่

ชื่อพรรณไม้

จำนวน(ต้น)

ประโยชน์และคุณค่า

ต้นประดู่

๒,๒๗๕

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

ต้นตะแบก

๖๙๔

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

ต้นจามจุรี

๓๔

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

ต้นมะฮอกกานี

๑๔๓

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

ต้นสนประดิพัทธ์

๔๔

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

ต้นโสกน้ำ

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

ต้นมะขาม

๒๕๙

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

ต้นกระถินณรงค์

๑๗๓

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

ต้นปาล์มน้ำมัน

๖๒

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

๑๐

ต้นหางนกยูง

๒๔๐

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

๑๑

ต้นชมพันธ์ทิพย์

๑,๑๔๗

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

๑๒

ต้นนนทรี

๓๒

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

๑๓

ต้นโพธิ์

๓๒

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

๑๔

ต้นชมพู่

๑๓๖

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

๑๕

ต้นหูกวาง

๑๐๕

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

๑๖

ต้นมะม่วง

๒๕๐

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

๑๗

ต้นพิกุล

๖๕๓

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

๑๘

ต้นราชพฤกษ์

๓๖๓

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

๑๙

ต้นพังพวย

๒๑๘

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

 

ไม้ล้มลุก

ลำดับที่

ชื่อพรรณไม้

จำนวน(ต้น)

ประโยชน์และคุณค่า

๑.

ต้นพญาสัตบรรณ

๘๙

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

๒.

ต้นการเวก

๘๕

ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ช่วยยึดหน้าดิน ช่วยลดอากาศเสีย

 

 

พรรณไม้โบราณในชุมชน

ประโยชน์

อาหาร เครื่องใช้ สมุนไพร

 

เชื้อเพลิง เครื่องตกแต่ง ü อื่นๆ

คุณค่า

๑. เสริมสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม

๒. ให้ร่มเงา

๓. ลดภาวะทางอากาศ

ความสำคัญ

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านอื่นๆ ส่งเสริมภูมิทัศน์ให้สวยงาม ให้ร่มเงาและลดมลพิษทางอากาศ

อายุของพืช

อายุที่ให้ผลผลิต ๓ ปี

อายุที่ดำรงอยู่ได้ ๕ ปี

การขยาย

ü ตอนกิ่ง

ต่อกิ่ง

ü ปักกิ่ง

ติดตา

เพาะเมล็ด

อื่น ๆ

หมายเหตุ อยู่ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เป็นไม้ประจำถิ่น

ü อื่นๆ ชุมชนนี้ไม่อยู่ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามพรมราชกุมารี

กระบวนการจัดการ การนำไปใช้และก่อประโยชน์ มีการดัดแปลงปรับปรุงสภาพการและสถานการณ์แต่ละสถานที่ตามที่ตามความพร้อม

ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม

 

ธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ลำดับที่

ชื่อแหล่งน้ำ

กว้าง

ยาว

๑.

คลองผดุงกรุงเกษม

๑๒.๐๐ ม.

๑๑,๗๕๐ ม.

๒.

คลองสามเสน

๑๐.๐๐ ม.

๑๒,๗๕๐ ม.

๓.

คลองบางซื่อ

๑๒.๐๐ ม.

๒,๗๐๐ ม.

๔.

คลองเปรมประชากร

๑๒.๐๐ ม.

๒,๑๒๘ ม.

๕.

คลองบางกระบือ

๕.๐๐ ม.

๑,๕๗๐ ม

๖.

คลองท่าวาสุกรี

๘.๐๐ ม.

๕๔๐ ม.

๗.

คลองบ้านญวนสามเสน

๘.๐๐ ม.

๙๐ ม.

๘.

คลองลำปัก

๔.๐๐ ม.

๒๕๐ ม.

๙.

คลองวัดญวนสะพานขาว

๔.๐๐ ม.

๓๕๐ ม.

๑๐.

คลองวัดราชา

๕.๐๐ ม.

๔๔๐ ม.

๑๑.

คลองวัดเบญจ

๑๐.๐๐ม.

๒๕๐ ม.

๑๒.

คลองสัมป่อยบน

๔.๐๐ ม.

๕๙๐ ม.

๑๓.

คลองเงิน

๕.๐๐ ม.

๑,๘๑๔ ม.

๑๔.

คลองหน้าวิทยาลัยเกื้อการุญ

๖.๐๐ ม.

๒๑๕ ม.

๑๕.

คลองข้างสโมสรทหารอากาศ

๖.๐๐ ม.

๓๐๐ ม.

๑๖.

คลองซอยองค์รักษ์

๔.๐๐ ม.

๑,๒๐๐ ม.

๑๗.

ท่าวาสุกรี

๔.๐๐ ม.

๓,๐๐๐ ม.

๑๘.

คูน้ำหน้ากรมทหารปืนใหญ่

๘.๐๐ ม.

๕๕๐ ม.

๑๙.

คูซอยระนองหนึ่ง

๔.๐๐ ม.

๒๕๐ ม.

๒๐.

คูหลังกรมสื่อสารทหารบก

๖.๐๐ ม.

๖๐๐ ม.

สวน

สวนเอกชน ไม่มี

สวนสาธารณะ จำนวน ๔๑ แห่ง

สวนสาธารณะ

ขนาดพื้นที่

ไร่

งาน

ตารางวา

๑. สวนหย่อมหน้า ก.ร.ป.กลาง

๕.๐๐

๒. สวนหย่อม ป.ต.อ. ฝั่งข้างรั้ว ป.ต.อ.

๕๐.๐๐

๓. สวนหย่อมสวนสุนันทา

๙๕.๐๐

๔. สวนหย่อมริมรั้วกรมช่างอากาศ

๗๕.๐๐

๕ สวนหย่อมราชวิถี ๒๖

๖๒.๐๐

๖. สวนหย่อม ป.ต.อ. ฝั่งข้างรั้วองค์การ

แบตตารี่

๐.๐๐

๗. สวนหย่อมริมถนนราชวิถี

๙๙.๐๐

๘. สวนหย่อมวัดแก้วฟ้าจุฬามณี

๑๒.๐๐

๙. สวนหย่อมริมคลองเปรมประชากร

๖๒.๐๐

๑๐.สวนหย่อมริมทางรถไฟ

๘๐.๐๐

๑๑.สวนหย่อมถนนอู่ทองใน

๕๐.๐๐

๑๒.สวนหย่อมคลองเปรมปรีย์

ถนนเทอดดำริ

๙๕.๐๐

๑๓.สวนหย่อมเกาะกลาง ถนนพิษณุโลก

๘๑.๐๐

๑๔.สวนหย่อมใต้สะพานยมราช ถนนพิษณุโลก

๖๒.๐๐

๑๕.สวนหย่อมวัดน้อยนพคุณ

๕๐.๐๐

๑๖.สวนหย่อมมหานาค ถนนลูกหลวง

แขวงสี่แยกมหานาค

๕๐.๐๐

๑๗.สวนหย่อมสามเสน๓๒ ปากซอยสามเสน

ถนนสามเสน

๔๘.๐๐

 

๑๘.สวนหย่อมคลองส้มป่อย

๕๐.๐๐

๑๙.สวนถนนพิษณุโลก

๐.๐๐

๒๐.สวนหย่อมแยกสามเสน บริเวณสี่แยก

สามเสน ถนนสวรรคโลก

๕๐.๐๐

๒๑.สวนหย่อมข้างรั้ววังแดง ถนนราชสีมา

๙๕.๐๐

 

สวนสาธารณะ

ขนาดพื้นที่

ไร่

งาน

ตารางวา

๒๒.สวนหย่อมริมคลองผดุงกรุงเกษม

๙๐.๐๐

๒๓.สวนหย่อมสวนถนนสุโขทัย

๖๕.๐๐

๒๔.สวนหย่อมสวนถนนพิชัย

๘๘.๐๐

๒๕.สวนหย่อมสวนถนนสุโขทัย

๐.๐๐

๒๖.สวนหย่อมสวนถนนพิษณุโลก

๘๐.๐๐

๒๗.สวนถนนสามเสน ข้างวังสุโขทัย

๒๕.๐๐

๒๘.สวนหย่อมริมทางรถไฟ ถนนสวรรคโลก

๑๗.๐๐

๒๙.สวนถนนประดิพัทธ์

๕๐.๐๐

๓๐.ลานพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่๕

๒๐.๐๐

๓๑.สวนหย่อมสวนถนนศรีอยุธยา

๒๐

๐.๐๐

๓๒.สวนหย่อมถนนพิษณุโลก

๗๕.๐๐

๓๓.สวนหย่อมรอบสวนจิตรลดา ถนนราชวิถี

ถนนพระราม๕ ถนนสวรรคโลก

ถนนศรีอยุธยา

๑๐

๒๒.๐๐

๓๔.สวนหย่อมรอบทำเนียบรัฐบาล

๖๐.๐๐

๓๕.สวนหย่อมสถานีรถไฟหลวงจิตรลดา

๖๘.๐๐

๓๖.สวนหย่อมรอบพระราชวังสุโขทัย

๖๐.๐๐

๓๗.อุทยานขวัญพระราชทานจังหวัด๑๙๓

ถนนราชวิถี

๕๐.๐๐

๓๘.เกาะกลางถนนพระราม๕ หน้าทำเนียบรัฐบาล

๔๐.๐๐

๓๙.ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย ถนนสุโขทัย

๒.๕๐

๔๐.โรงเรียนเศรษฐเสถียร

๐.๐๐

๔๑.โรงเรียนราชินีบน ถนนสามเสน

๕๐.๐๐

อากาศ

ไม่มีมลพิษ จำนวน ๒๙ ชุมชน

มีมลพิษ จำนวน ๘ ชุมชน สภาพโดยรวมของอากาศในเขตดุสิต ชุมชนที่มีปัญหาทางสภาพอากาศ เช่น

ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ เนื่องจากมีท่าทรายตั้งอยู่ในชุมชน ทำให้มีฝุ่นทรายฟุ้งกระจายไปในอากาศเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อชาวชุมชน

ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับริมทางรถไฟ จึงมีปัญหาเรื่องเสียงดังจากรถไฟ

ชุมชนสวนอ้อย มีปัญหาเกี่ยวกับด้านการจราจรที่แออัดเพราะเป็นแหล่งย่านธุรกิจ มีร้านขายอาหารเป็นจำนวนมากและผู้คนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทิ้งขยะที่เกิดจากการขายอาหารซึ่งยังไม่มีระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ส่งกลิ่นเหม็นสร้างปัญหาให้กับชาวชุมชน และร้านค้าที่เปิดในเวลากลางคืน ซึ่งเสียงดังรบกวนคนในชุมชนเป็นอย่างมาก

ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน มีควันพิษจากท่อไอเสียรถ เพราะอยู่ติดถนนที่มีการจราจรติดขัด และมีเสียงรบกวนจากรถยนต์ที่วิ่งผ่าน

ชุมชนตรอกตระกูลดิษฐ์ เป็นชุมชนที่อยู่ติดถนน มีการจราจรหนาแน่นและมีควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ ในหมู่บ้านมีตรอกซอยคับแคบอยู่กันอย่างแออัด และไฟทางไม่สว่างเท่าที่ควร

ชุมชนบางกระบือ ๑๔ มีกลิ่นเหม็นจากขยะที่ชาวชุมชนเททิ้งอย่างไม่เป็นระเบียบ

ชุมชนซอยราชพัสดุ มีปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค

ชุมชนวัดเทวราชกุญชร เป็นชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำ มีน้ำเสียจากลำคลองที่ชาวบ้านทิ้งขยะ

ศิลปวัฒนธรรม

ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี

ความเชื่อ

ชาวชุมชนส่วนใหญ่ในเขตดุสิตนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาขงจื้อ และศาสนา

อิสลาม และคริสต์

ประเพณี ชาวชุมชนยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆของไทย เช่น ประเพณี

วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ วันเด็ก

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันครู วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา

ภาษาและวรรณกรรม

ภาษา พูดภาษาไทยเป็นส่วนมาก รองลงมาเป็นภาษาจีน

วรรณกรรม ไม่มี

ศิลปกรรมและโบราณคดี

ศิลปกรรม

จิตรกรรม

 

ประติมากรรม

 

ü สถาปัตยกรรม โบสถ์โรมันคาทอลิกคือ โบสถ์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์,

โบสถ์คอนเซ็ปชัญ

 ü หัตถกรรม

ชุมชนซอยโซดา ทำเปเปอร์มาเช่ย์ กล่องทิชชู ที่แขวนอเนกประสงค์ทำด้วยไม้ นาฬิกาทำด้วยวัสดุเหลือใช้และกระป๋องยาดม

ชุมชนวัดราชา ทำปลาแฟนซีทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิล ห่อหมกปลาช่อน ปลาแดดเดียว ตุ๊กตาญี่ปุ่น

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๑ ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ เทียนหอม

ชุมชนวัดเทวราชกุญชร ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร นวดแผนโบราณ

ชุมชนศรีย่านซอย ๓ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากดินไทย

ชุมชนสวนอ้อย รับจัดดอกไม้ในพิธีต่างๆ และบายศรี

โบราณคดี

ü  โบราณสถาน วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วังกรมหลวงลพบุรีราเมศร์ วังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระที่นั่งวิมานเมฆ วังจันทร์เกษม วังปารุสกวัน พระราชวังสวนสุนันทา พระที่นั่งอภิเษกดุสิต พระตำหนักสวนกุหลาบ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่าวาสุกรี พระที่นั่งนงคราญวังสวนสุนันทา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ศาลเจ้าแม่ปึงเถ้ากง ศาลเจ้าแม่ทับทิม

โบราณวัตถุ พระบรมรูปทรงม้า ตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสิน

หลวงพ่อสามเสน หลวงพ่อนาค หลวงปู่ทวด หลวงพ่อเณร หลวงพ่อโพธิ์ เจ้าแม่ทับทิม

ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น และกีฬา

ดนตรี

๑.ไทย

ระนาด

ชุมชนซอยสันติสุข

๒.จีน

มีการแสดงงิ้ว

ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ

๓.สากล

ไม่มี

ไม่มี

๔. อื่นๆ

ไม่มี

ไม่มี

 

นาฏศิลป์ ไม่มี

ละคร ไม่มี

หมอลำ ไม่มี

ละครชาตรี ชุมชนมิตรอนันต์

การละเล่น

การละเล่นของเด็ก วิ่งเปี้ยว ชักเย่อ วิ่งแข่ง เป่ากบ

การละเล่นของผู้ใหญ่ ตีไก่ ปิดตาตีหม้อ

อื่นๆ -

กีฬา

กีฬาไทย หมากรุก เซปักตะกร้อ กระบี่กระบอง

กีฬาสากล ฟุตบอล บาสเกตบอล สนุกเกอร์ ปิงปอง

อื่นๆ -

 

ชีวิตความเป็นอยู่

ที่อยู่อาศัย ü บ้านตนเอง ü บ้านเช่า ü อื่นๆ 

อาหารการกิน ü ถูกสุขลักษณะ ไม่ถูกสุขลักษณะ อื่นๆ 

ยารักษาโรค ยาแผนโบราณ ü ยาแผนปัจจุบัน 

เครื่องนุ่งห่ม ü มีใช้เพียงพอ ขาดแคลน

ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

 

วิทยาการต่างๆ

วัด

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานที่ตั้ง

๑.

วัดโบสถ์สามเสน

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.

( ใกล้ห้างสรรพสินค้าฟู้ดไลออน ศรีย่าน )

๒.

วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

ถนนทหาร เขตดุสิต กทม.

( สี่แยกเกียกกาย )

๓.

วัดจันทร์สโมสร

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.

( อยู่ตรงข้ามตลาดวัดจันทรสโมสร )

๔.

วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

( ซอยวัดแคใต้ )

๕.

วัดประชาระบือธรรม

ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กทม.

( ซอยวัดประชาระบือธรรม ๑ )

๖.

วัดน้อยนพคุณ

ตรอกวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต กทม.

๗.

วัดราชา

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.

( ซอยวัดราชาธิวาส )

๘.

วัดสุคันธาราม

ถนนสุคันธาราม เขตดุสิต กทม.

๙.

วัดปราสาทบุญญาวาท

ถนนดาวข่าง เขตดุสิต กทม.

๑๐.

วัดญวนคลองลำปัก

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.

๑๑.

วัดเทวราชกุญชร

ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กทม.

( ซอยวัดเทวราชกุญชร )

๑๒.

วัดเบญจมบพิตร

ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กทม.

๑๓.

วัดราชผาติการาม

ถนนราชวิถี เขตดุสิต กทม.

โบสถ์

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานที่ตั้ง

๑.

โบสถ์เซนต์ฟรังซีสซาเวียคอนแวนต์

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.( ซอยสามเสน ๑๓ )

๒.

โบสถ์คอนเซ็ปชัญ

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.( ซอยสามเสน๑๓ )

โรงพยาบาล

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานที่ตั้ง

๑.

โรงพยาบาลวชิระพยาบาล

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ตรงข้ามสถานีตำรวจสามเสน

๒.

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ตรงข้ามตลาดวัดจันทร์สโมสร

โรงเรียน

ประถมศึกษา ๒๓ แห่งคือ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ๒ แห่ง

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานที่ตั้ง

หมายเลขโทรศัพท์

๑.

โรงเรียนราชวินิต

๒๙๑/๑ ถนนราชสีมา แขวงดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๘๑๒๑๕๖

๒.

โรงเรียนวัดโบสถ์

ถนนสามเสน แขวงดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๑๑๕๘๑

สังกัดกรุงเทพมหานคร ๗ แห่งคือ

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานที่ตั้ง

หมายเลขโทรศัพท์

๑.

โรงเรียนสุโขทัย

๓๖๑ ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๑๓๖๗๓

๒.

โรงเรียนเบญจมบพิตร

๖๙ ถนนนครปฐม แขวงดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๕๘๗๐๘๒๗

๓.

โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร

๙๐/๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๑๐๒๖๘

๔.

โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

๑๖ ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๘๒๒๗๐๓

๕.

โรงเรียนสมณานัมบริหาร

๕๐/๓ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๑๒๖๕๕

๖.

โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร

๑๒๔ ถนนสามเสน แขวงบางกระบือ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๑๐๔๙๕

๗.

โรงเรียนวัดราชผาติการราม

 

๑๐/๓ ถนนสุโขทัย แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๑๐๔๓๗

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ๑๔ แห่งคือ

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานที่ตั้ง

หมายเลขโทรศัพท์

๑.

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสาร

๔๒/๑ ถนนทหาร สี่แยกเกียรกาย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๙๗๕๓๓๔

๒.

โรงเรียนกันตะบุตร

๘๙ ถนนสามเสน แขวงบางกระบือ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๑๕๒๑๔

๓.

โรงเรียนช่างอากาศบำรุง

๑ ถนนเตชะวณิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๓๘๙๕๕

๔.

โรงเรียนนันทศึกษา

๓๕ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๑๓๔๕๒

๕.

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

๕๖๕ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๓๐๐๖๕

๖.

โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์

๒๘๑/๒ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒--๒๔๓๒๖๑๗

๗.

โรงเรียนจิตรลดา

๑๖ ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๘๐๔๘๓๐

๘.

โรงเรียนพันธะศึกษา

ซอย ๑๓ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๓๒๑๖๕

๑๐.

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

๑๓ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๓๐๐๕๗

๑๑.

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

๓๑๗ ถนนสุโขทัย ริมคลองเปรมประชากร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๓๒๗๘๐

๑๒.

โรงเรียนราชวัตรวิทยา

๖๒๙/๑ ถนนนครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๑๔๕๗๙

๑๓.

โรงเรียนโยธินบูรณะ

๑๑๖๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๑๒๖๐๓

๑๔.

โรงเรียนราชินีบน

๘๘๕ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๖๖๙๑๘๔๒

อนุบาล ๑๑ แห่งคือ

 

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

หมายเลขโทรศัพท์

๑.

โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว

๐๒-๒๔๑๑๕๑๖

๒.

โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์

๐๒-๒๘๑๔๐๖๔

๓.

โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์

๐๒-๖๖๘๘๘๕๘

๔.

โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์

๐๒-๒๔๓๓๘๓๖

๕.

โรงเรียนอนุบาลสาริน

๐๒-๒๔๑๑๘๘๒

๖.

โรงเรียนอนุบาลธำรงวิทย์

ไม่ได้ระบุ

๗.

โรงเรียนอนุบาลทินภัทร

๐๒-๒๔๓๑๗๙๗

๘.

โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์

๐๒-๒๔๓๓๐๙๗

๙.

โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์

๐๒-๒๔๑๑๙๕๑-๒

๑๐.

 

โรงเรียนอนุบาลจิตรลดา

๐๒-๒๘๐๔๘๓๐

สังกัดสถาบันราชภัฏ ๑ แห่ง

๑. โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๔๖๕๖

มัธยมศึกษา ๑๖ แห่ง

สังกัดกรมสามัญศึกษา ๖ แห่งคือ 

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

หมายเลขโทรศัพท์

๑.

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

๐๒-๒๘๑๔๐๕๐

๒.

โรงเรียนราชวินิตมัธยม

๐๒-๒๘๒๗๘๙๗ต่อ๑๐๕

๓.

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

๐๒-๒๔๓๒๑๕๙

๔.

โรงเรียนโยธินบูรณะ

๐๒-๒๔๑๒๘๔๘

๕.

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

๐๒-๒๔๓๓๒๑๙ ต่อ ๑๒๓

๖.

โรงเรียนเศรษฐเสถียร

๐๒-๒๔๑๔๗๓๘

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ๙ แห่งคือ 

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

หมายเลขโทรศัพท์

๑.

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

๐๒-๒๔๓๐๐๖๕

๒.

โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์

๐๒-๒๔๑๒๖๐๔-๕

๓.

โรงเรียนคอนเซ็ปซัญ

๐๒-๒๔๓๒๖๑๗

๔.

โรงเรียนกันตะบุตร

๐๒-๒๔๑๕๒๑๔

๕.

โรงเรียนจิตรลดา

๐๒-๒๘๐๔๘๓๐

๖.

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

๐๒-๖๖๙๔๕๒๖-๙

๗.

โรงเรียนราชินีบน

๐๒-๒๔๑๑๗๕๘

๘.

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

๐๒-๒๔๓๐๐๕๗-๘

๙.

 

โรงเรียนสรรพวุธบำรุง

๐๒-๒๔๑๓๒๔๐

สังกัดสถาบันราชภัฎ ๑ แห่ง

 

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

หมายเลขโทรศัพท์

๑.

โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

๐๒-๒๔๓๐๐๒๖ ต่อ ๑๒๔

อาชีวศึกษา ๗ แห่ง

สังกัดกรมอาชีวศึกษา ๑ แห่งคือ

 

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

หมายเลขโทรศัพท์

๑.

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

๐๒-๒๔๑๑๓๑๗

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ๖ แห่งคือ

 

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

หมายเลขโทรศัพท์

๑.

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

๐๒-๒๔๑๓๐๑๔

๒.

โรงเรียนวิมลพณิชยการ

๐๒-๒๔๑๔๒๗๘

๓.

โรงเรียนพณิชยการสามเสน

๐๒-๒๔๑๒๒๕๖

๔.

โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา

๐๒-๒๔๑๓๗๙๘

๕.

โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

๐๒-๖๖๘๙๐๖๕-๖

๖.

โรงเรียนโยนออฟอาร์คเทคโนโลยี

๐๒-๒๔๓๐๐๕๗-๘

อุดมศึกษา ๖ แห่ง

สังกัดสถาบันราชภัฏ ๒ แห่งคือ 

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานที่ตั้ง

หมายเลขโทรศัพท์

๑.

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม.

๐๒-๒๔๓๒๒๔๖ ต่อ ๑๐๒

๒.

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

 

๒๙๕ ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม.

๐๒-๒๔๓๙๐๕๑-๙ ต่อ ๑๑๐๔

สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ๔ แห่งคือ

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

หมายเลขโทรศัพท์

๑.

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์

๐๒-๒๘๒๙๐๐๙ ถึง ๑๕

๒.

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์

๐๒- ๖๒๙๙๑๕๓ ต่อ ๑๑๘

๓.

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวช

๐๒- ๒๘๑๐๕๐๕

๔.

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพณิชยการพระนคร

๐๒-๒๘๑๐๐๙๓

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

หมายเลขโทรศัพท์

๑.

 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน วัดญวนคลองลำปัก

๐๒-๖๒๘๐๙๔๘

๒.

 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน ข้างวัดสุคันธาราม

๐๒-๒๔๓๗๓๖๔ กด ๑

๓.

 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

๐๒-๒๔๑๓๘๖๐

 

๔.

 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน สะพานเกษะโกศล

๐๒-๖๖๙๔๒๔๔

 

๕.

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว

 

๐๙-๕๓๐๒๗๐๙

 

ลานกีฬา

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานที่ตั้ง

๑.

ลานกีฬาชุมชนบางกระบือ ๑๔

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.

( ซอยองครักษ์ )

๒.

ลานกีฬาโรงเรียนนครไชยศรี

ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

( ซอยวัดแคใต้ )

๓.

ลานกีฬาโรงเรียนวัดราชา

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.

( ซอยวัดราชาธิวาส )

๔.

ลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด

ถนนสามเสน แขวงบางกระบือ เขตดุสิต กทม.

๕.

ลานกีฬาอเนกประสงค์

ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

๖.

ลานกีฬาชาวชุมชนร่วมจิตต์

ตรอกร่วมจิตต์ เขตดุสิต กทม.

๗.

ลานกีฬาพณิชการสุโขทัย

 

ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.

๘.

ลานกีฬาท่าน้ำสามเสน

ถนนดาวข่าง เขตดุสิต กทม.

สถานที่ราชการ

 

ลำดับที่

 

ชื่อสถานที่

 

สถานที่ตั้ง

 

หมายเลขโทรศัพท์

๑.

ทำเนียบรัฐบาล

เลขที่๑ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๘๐๓๐๐๐

๒.

รัฐสภา

๒๙๙ ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๖๖๙๗๑๒๘

๓.

หอสมุดแห่งชาติ

ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๘๑๕๒๑๒

๔.

ท่าวาสุกรี

อยู่ภายในหอสมุดแห่งชาติ

ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒- ๒๘๑๕๒๓๗

๕.

สถานีตำรวจนครบาลสามเสน

ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๑๕๓๖๔

๖.

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๘๐๕๐๔๐-๙ ต่อ๔๑๐

๗.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน (ก.พ)

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๘๒๙๖๖๙

๘.

บ้านมนังคศิลา

ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๖๒๘๐๓๓๔-๗

๙.

บ้านพิษณุโลก

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๘๑๙๒๘๐

๑๐.

กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๘๑๙๘๐๙

๑๑.

กรมสรรพสามิต

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๑๕๖๐๐-๔๙

๑๒.

กรมชลประทาน

ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๑๓๓๕๓

๑๓.

องค์การสวนสัตว์ดุสิต

ถนนพระรามที่๕ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๘๑๑๐๓๙

๑๔.

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๘๐๓๕๓๗

๑๕.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒๒๘๐๒๔๔๙

๑๖.

โรงพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี

ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๑๓๓๙๘

๑๗.

ทหารม้ารักษาพระองค์

ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๑๖๖๘๙

๑๘.

กรมการขนส่งทหารบก

ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒๒๔๑๐๔๑๗

๑๙.

กรมการทหารสื่อสาร

ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๘๒๖๙๑๗

๒๐.

วังสุโขทัย

ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒-๒๔๑๕๓๖๔

๒๑

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๐๒๒๘๑๒๑๒๐ต่อ ๒๕๐

ตลาด

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานที่ตั้ง

๑.

ตลาดศรีย่าน

ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

๒.

ตลาดกรมชลประทาน

ถนนสามเสน แขวงบางกระบือ เขตดุสิต กทม.

๓.

ตลาดวัดจันทร์สโมสร

ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

๔.

ตลาดเทเวศร์

ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.

ปั๊มน้ำมัน 

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานที่ตั้ง

๑.

ปั๊มน้ำมัน Esso ศรีย่าน

ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

๒.

ปั๊มน้ำมันบางกระบือ

ถนนสามเสน แขวงบางกระบือ เขตดุสิต กทม.

ธนาคาร 

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานที่ตั้ง

๑.

ธนาคารกรุงเทพฯ

ถนนราชวิถี เขตดุสิต กทม.( เชิงสะพานกรุงธน )

๒.

ธนาคารกรุงเทพฯ

ถนนราชวิถี ๓๘ เขตดุสิต กทม.( ตรงข้ามสถาบันราชภัฏสวดุสิต )

๓.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ถนนราชวิถี เขตดุสิต กทม.( สาขาย่อยสถาบันราชภัฏสวนดุสิต )

๔.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ( ใกล้ตลาดกรมชลประทาน )

๕.

ธนาคารออมสิน

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.( ตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทย )

๖.

ธนาคารไทยธนาคาร

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.( ตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทย )

๗.

ธนาคารนครหลวงไทย

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.( ตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทย )

๘.

ธนาคารกรุงไทย

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.( ตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทย )

๙.

ธนาคารออมสิน

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.( ใกล้ตลาดกรมชลประทาน )

๑๐.

ธนาคารกรุงเทพ

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. .( ใกล้ตลาดกรมชลประทาน )

๑๑.

ธนาคารกรุงไทย

ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

๑๒.

ธนาคารกสิกรไทย

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.( ใกล้ตลาดกรมชลประทาน )

๑๓.

ธนาคารไทยพาณิชย์

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.( ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ )

สถานธนานุเคราะห์

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานที่ตั้ง

๑.

สถานธนานุเคราะห์ (เทเวศร์)

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.( ใกล้ตลาดเทเวศร์ )

๒.

โรงรับจำนำ บางกระบือ

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. (ใกล้วัดจันทร์สโมสร)

๓.

โรงรับจำนำยงฮวด ศรีย่าน

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.( ใกล้ตลาดศรีย่าน )

 ร้านขายยา

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานที่ตั้ง

๑.

ร้านหมอมวลชน

ถนนสามเสน แขวงบางกระบือ เขตดุสิต กทม.

๒.

ร้านเจริญโอสถ

ถนนสามเสน เขตดุสิต แขวงถนนนครไชยศรี กทม.

๓.

ห้างขายยาตราแม่เลื่อน

ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

สวนอาหาร/ร้านอาหาร

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานที่ตั้ง

๑.

สวนอาหารบ้านคุณหลวง

หลังโรงพยาบาลวชิระ เขตดุสิต กทม.

๒.

ไดโดมอน (หลังโรงพยาบาลวชิระ)

หลังโรงพยาบาลวชิระ เขตดุสิต กทม.

๓.

แมคโดนัล สาขาถนนสามเสน ๑๓

ถนนสามเสน ๑๓ เขตดุสิต กทม.

๔.

เชสเตอร์กริล สาขาถนนสามเสน ๑๓

ถนนสามเสน ๑๓ เขตดุสิต กทม.

๕.

KFC สาขาถนนสามเสน ๑๓

ถนนสามเสน ๑๓ เขตดุสิต กทม.

๖.

แมคโดนัล สาขาศรีย่าน

ถนนสามเสน แขวงบางกระบือ เขตดุสิต กทม.

๗.

ร้านลูกชิ้นนายฮั่ง สาขาสามเสน ๒๓

ถนนสามเสน ๒๓ เขตดุสิต กทม.

๘.

ร้านลูกชิ้นศรีย่าน สาขาศรีย่าน

ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

 

โรงแรม/เกสเฮ้า

 

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานที่ตั้ง

๑.

หอพักพนิสา

ถนนราชวิถี เขตดุสิต กทม.

๒.

หอพักวราวิทย์ แมนชั่น

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.

๓.

หอพักดุสิต Avenue คอนโด

ถนนราชวิถี เขตดุสิต กทม.

ศูนย์การค้า / ห้างร้าน

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานที่ตั้ง

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.

๑๗.

๑๘.

๑๙

๒๐.

๒๑.

๒๒.

๒๓.

๒๔.

๒๕.

 

ห้างสรรพสินค้า แม๊คโคร (บางกระบือ)

ห้างสรรพสินค้า เอดิสัน (ศรีย่าน)

ร้านเซเว่น อีเลเว่น (ซังฮี้)

ร้านเซเว่น อีเลเว่น (เทเวศร์)

ร้านเซเว่น อีเลเว่น (ราชวิถี)

ร้านเซเว่น อีเลเว่น (สวนอ้อย)

ร้านเซเว่น อีเลเว่น (สามเสน 19)

ร้านเซเว่น อีเลเว่น (บางกระบือ)

ร้านแฟมิลี่ มาร์ท (ถนนสามเสน ๑๓)

ร้านแฟมิลี่ มาร์ท (สาขาย่อยราชภัฏสวนดุสิต)

ร้านสมใจนึก (เทเวศร์)

ร้านสมใจนึก (บางกระบือ)

ร้านเคี่ยนเซ่งหลี (ซังฮี้)

ร้าน Best สูทกางเกงชาย (ซังอี้)

ห้างทองธนะกิจ (ศรีย่าน)

ห้างทองสุวรรณหงส์ (ตลาดเทเวศร์)

ห้างทองรัตนกิจ (ศรีย่าน)

ห้างทองเจริญชัย (ศรีย่าน)

ร้านถ่ายรูปไทเก้อโฟโต้ (ถนนราชวิถี)

ร้านถ่ายรูปจัมโบ้คัลเลอร์ (เทเวศร์)

ร้านถ่ายรูปวัชรโฟโต้ (วชิระ)

ร้านถ่ายรูปบัณฑิตสยาม (วชิระ)

ร้านแว่นตา ท๊อปเจริญ (เทเวศร์)

ร้านแว่นตา ท๊อปเจริญ (ศรีย่าน)

ร้านแว่นตา ท๊อปเจริญ (ถนนสามเสน ๑๓)

ถนนสามเสน แขวงบางกระบือ เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงบางกระบือ เขตดุสิต กทม.

ถนนราชวิถี แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม.

ถนนราชวิถี แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน ๑๙ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงบางกระบือ เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน ๑๓ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนราชวิถี แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงบางกระบือ เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม.

ถนนราชวิถี แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนราชวิถี แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน ๑๓ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

 

 

 

บริษัท/โรงงาน/ห้างหุ้นส่วน

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

 

สถานที่ตั้ง

๒๖.

๒๗.

๒๘.

๒๙.

๓๐.

๓๑.

๓๒.

๓๓.

๓๔.

๓๕.

๓๖.

๓๗.

๓๘.

 

๓๙.

 

๔๐.

 

๔๑.

๔๒.

๔๓.

๔๔.

 ๔๕.

 ๔๖.

 ๔๗.

๔๘.

 ๔๙.

 ๕๐.

 ๕๑.

 ๕๒.

 ๕๓.

 ๕๔.

 ๕๕.

 ๕๖.

 

บริษัทอรุณอัมรินทร์ สำนักทนายความ

บริษัทสหมิตรเซนต์เตอร์ จำกัด

บริษัทชัยยนต์การไฟฟ้าจำกัด

บริษัทดีพร้อมการไฟฟ้า จำกัด

บริษัทบุญรอดบริวเวอรี จำกัด

บริษัทน้อมจิตร แมนนูชเพคเตอรี่ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงเลื่อยจักรยังน้อย จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยพาราอุตสาหกรรม จำกัด

ห้างหุ้นส่วนนำเฮงพัฒนา จำกัด

โรงงานประดิษฐ์พลาสติกเป็นของใช้ จำกัด

บริษัทเจริญการช่าง จำกัด

โรงงานประกอบการพิมพ์ จำกัด

โรงงานประกอบการเย็บผ้า จำกัด

 

โรงงานประดิษฐ์ของใช้ด้วยกระดาษ จำกัด

 

 โรงงานศิริศิลป์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง จำกัด

 

 ห้างหุ้นส่วนโรงไม้ย่งฮวดเส็ง จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.เกียรติ จำกัด

บริษัทมิตรเจริญมอเตอร์ จำกัด

บริษัทประเสริฐการช่าง จำกัด

 โรงงานประกอบการเย็บผ้า จำกัด

โรงงานหล่อตัวพิมพ์ จำกัด

 บริษัทฉวีวรรณ จำกัด

 บริษัทเจนการช่าง จำกัด

 โรงงานทำขนมปัง จำกัด

 โรงงานพิมพ์หนังสือ จำกัด

 บริษัท ร.มิตรเจริญ จำกัด

 บริษัทกิจถาวร จำกัด

 บริษัทจำนงค์ ท่อพัก จำกัด

 โรงงาน ต.เจริญการเบาะ จำกัด

 โรงงานประกอบการประดิษฐ์หนังเป็นของใช้

 บริษัทกิจเจริญชัยการช่าง จำกัด

 

ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงบางกระบือ เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน บางกระบือ เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน บางกระบือ เขตดุสิต กทม

ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน บางกระบือ เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ซอยวัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ซอยวัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ซอยศรีย่าน ๒ ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนคลองลำปัก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม.

  ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม.

 ซอยองค์รักษ์ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ซอยองค์รักษ์ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม

ซอยองค์รักษ์ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม

ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กทม

ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กทม.

ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กทม.

ชื่อถนนในเขตดุสิต

 

ชื่อถนน

กว้าง

ยาว

๑. ถนนพระรามที่ ๕

๒. ถนนสามเสน

๓. ถนนสุโขทัย

๔. ถนนศรีอยุธยา

๕. ถนนพิษณุโลก

๖. ถนนนครสวรรค์

๗. ถนนเศรษฐศิริ

๘. ถนนทหาร

๙. ถนนประดิพัทธ์

๑๐. ถนนสวรรคโลก

๑๑. ถนนสังคโลก

๑๒. ถนนเทอดดำริห์

๑๓. ถนนราชดำเนินนอก

๑๔. ถนนอู่ทองใน

๑๕. ถนนอู่ทองนอก

๑๖. ถนนราชสีมา

๑๗. ถนนพิชัย

๑๘. ถนนราชวิถี

๑๙. ถนนนครไชยศรี

๒๐. ถนนอำนวยสงคราม

๒๑. ถนนหลานหลวง

๒๒. ถนนเตชะวณิชย์

๒๓. ถนนขาว

๒๔. ถนนดาวข่าง

๒๕. ถนนลิขิต

๒๖. ถนนนครปฐม

๒๗. ถนนลูกหลวง

๒๘. ถนนระนอง

๒๐ เมตร

๓๐ เมตร

๒๖.๕๐ เมตร

๒๖.๕๐ เมตร

๒๔ เมตร

๒๑ เมตร

๘ เมตร

๒๐ เมตร

๒๐ เมตร

๒๐ เมตร

๑๑ เมตร

๑๐ เมตร

๓๑ เมตร

๑๑ เมตร

๘ เมตร

๑๙ เมตร

๑๘ เมตร

๒๐ เมตร

๒๐ เมตร

๒๐ เมตร

๒๕ เมตร

๒๐ เมตร

๑๑ เมตร

๘ เมตร

๖.๕๐ เมตร

๒๓ เมตร

๒๐ เมตร

๑๐ เมตร

๔๑๕๐ เมตร

๓.๕๘๙ เมตร

๒.๕๑๕ เมตร

๒.๒๕๐ เมตร

๑.๘๐๐ เมตร

๖๗๐ เมตร

๗๕๐ เมตร

๑.๓๕๐ เมตร

๔๘๐ เมตร

๒,๐๐๐ เมตร

๓๑๔ เมตร

๑.๓๐๐ เมตร

๔๐๐ เมตร

๘๒๐ เมตร

๗๗๐ เมตร

๘๓๔ เมตร

๘๕๓ เมตร

๒,๔๓๒ เมตร

๓,๑๘๕ เมตร

๑,๒๓๔ เมตร

๕๕๐ เมตร

๑,๗๐๐ เมตร

๑,๗๐๐ เมตร

๑๐๐ เมตร

๓๕๐ เมตร

๓๖๔ เมตร

๑,๓๗๘ เมตร

๗๓๗ เมตร

บุคคลสำคัญในชุมชน

ลำดับที่

ชื่อบุคคลสำคัญ

ชื่อชุมชน

หมายเลขโทรศัพท์

๑.

นายสมทรง สารสุวรรณกุล

ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน

๐๙ - ๗๗๘๕๓๖๔

๒.

นายเสรีภาพ สุขศิริ

ชุมชนซอยโซดา

๐๒ - ๒๔๓๑๖๑๕

๓.

นายวิชาญ หงส์นฤชัย

ชุมชนสวนอ้อย

๐๑ - ๒๘๕๓๖๐๑

๔.

นายวิชัย สมบูรณ์

ชุมชนเขียวไข่กา

๐๒ - ๒๔๑๔๓๓๐

๕.

นายยงยุทธ์ แซ่อึ้ง

ชุมชนซอยสีคาม

๐๒ - ๒๔๑๔๑๗๓

๖.

นายเริงชัย สังข์อินทรรัตน์

ชุมชนพระยาประสิทธิ์

๐๒ - ๒๔๓๕๕๙๓

๗.

นายธรรมนูญ พรหมลัมพัท

ชุมชนซอยราชพัสดุ

๐๒ - ๒๔๓๘๖๙๙

๘.

นายอุบล ม่วงทิม

ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า

๐๒ - ๖๖๙๓๑๖๕

๙.

พ.อ.อ.อำนวย สาตราคม

ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

๐๒ - ๖๖๙๒๑๒๕

๑๐.

นายมาโนช สุวรรณชนะ

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๑

๐๒ - ๒๔๑๑๔๕๗

๑๑.

จ.ส.อ.มนัส สุวรรณพานิชย์

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๒

๐๒ - ๖๖๙๓๖๔๐

๑๒.

นายสุทิน ขจรล่า

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๓

๐๒ - ๖๖๙๔๕๘๗ กด ๑

๑๓.

นายสถิตย์ ปานสังข์

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๔

๐๒ - ๒๔๓๑๐๒๖

๑๔.

นายดิเรก สิริโสมะ

ชุมชนซอยมิตรอนันต์

๐๒ - ๖๖๘๓๘๕๕ กด ๑

๑๕

ร.ต.ประเทือง รอดศาตรา

ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์

๐๒ - ๒๔๑๐๓๖๓

๑๖.

นางสุขสถาพร บุนนาค

ชุมชนวัดน้อยนพคุณ

๐๑ - ๕๑๓๖๗๒๕

๑๗.

นายธันยา ปรางค์มณี

ชุมชนซอยสันติสุข

๐๖ - ๘๓๕๐๔๑๙

๑๘.

นายยินยล พรหมสุภา

ชุมชนเสริมสุข(ฟักไข่)

๐๒ - ๖๖๘๕๐๕๕๖

๑๙.

ร.ท.สมศักดิ์ บุญวรรณ

ชุมชนสะพานเกษะโกศล

๐๑ - ๗๗๖๐๕๕๖

๒๐.

นายสมชาติ สนธิสมบัติ

ชุมชนถนนนครไชยศรี

๐๒ - ๖๖๙๖๒๘๙

๒๑.

น.ส.ดรุณี แซ่เจ๊ง

ชุมชนศรีย่านซอย ๓

๐๒ - ๒๔๓๗๗๖๖

๒๒.

นางจำรัส รักท้วม

ชุมชนตรอกตระกูลดิษฐ์

๐๒ - ๖๖๙๔๕๓๑

๒๓.

นายวิจิต วรสานนท์

ชุมชนบางกระบือ ๑๔

๐๒ - ๒๔๑๒๓๔๗

๒๔.

นายสุชาติ ทัพใหญ่

ชุมชนซอยร่วมจิตต์ ๓

๐๒ - ๖๖๙๓๒๑๑

๒๕.

ส.อ.วิมล วงษ์แสงจันทร์

ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง

๐๒ - ๒๔๑๑๑๓๒

๒๖.

น.ท.ฉลาด ทองนะโก

ชุมชนท่าวาสุกรี

๐๒ - ๒๘๑๔๖๙๖

๒๗.

นายสายัณห์ ใช้สงวน

ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ

๐๒ - ๒๔๑๓๒๔๓

๒๘.

น.ส.สันสินี แซ่หลี

ชุมชนท่าน้ำสามเสน

๐๒ - ๖๖๘๙๔๖๘

๒๙.

นางทองเยาว์ โทณานนท์

ชุมชนวัดราชา

๐๒ - ๒๔๓๑๓๗๕

๓๐.

นายอุทิศ บูรณะเสน

ชุมชนวัดเทวราชกุญชร

๐๒ - ๒๘๒๖๒๖๘

๓๑.

นายนิล ธิดี

ชุมชนหลังอาคารสงเคราะห์ยมราช

๐๖ - ๐๒๔๘๙๒๐

๓๒

นายสมเดช กิติมาลัยวรรณ

ชุมชนถนนสุคันธาราม

๐๒ - ๒๔๓๔๑๐๗

๓๓.

นายเฉลียว โมฬี

ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม

๐๒ - ๒๔๓๔๖๐๑

๓๔.

นายอรรถนพ ดุริยชีวิน

ชุมชนสุโขทัยซอย ๑

๐๒ - ๒๔๑๗๓๒๗

๓๕.

นายสุรเชษฐ์ นวลเกิด

ชุมชนป้าย ๗

๐๒ - ๖๒๘๐๕๘๐

๓๖.

นายละออ เมืองเกษม

ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว

๐๒ - ๒๘๒๖๗๖๖

๓๗.

นายสมโภชน์ คุณวุฒิ

ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา

๐๒ - ๖๒๘๐๒๙๕

๓๘.

นายสมภพ พ่วงประทุม

ชุมชนวัดญวน - คลองลำปัก

๐๑ - ๔๒๗๕๑๗๐

ฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน

รายละเอียดชุมชนที่จัดตั้งกองทุน (ปล่อยกู้แล้ว)

ลำดับที่

ชื่อชุมชน

จำนวนสมาชิก (คน)

ยอดเงินทีปล่อยกู้ (บาท)

๑.

วัดประชาระบือธรรม ๑

๕๕

๖๒๐,๐๐๐

๒.

วัดประชาระบือธรรม ๒

๖๑

๗๐๘,๐๐๐

๓.

วัดประชาระบือธรรม ๓

๕๗

๒๘๐,๐๐๐

๔.

วัดประชาระบือธรรม ๔

๔๑

๒๐๐,๐๐๐

๕.

ชุมชนบางกระบือ ๑๔

๖๔

๔๐๐,๐๐๐

๖.

ชุมชนสวนอ้อย

๓๕

๕๐๐,๐๐๐

๗.

ชุมชนท่าน้ำสามเสน

๔๐

๘๐๐,๐๐๐

๘.

ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์

๔๓

๕๔๐,๐๐๐

รายละเอียดชุมชนที่จัดตั้งกองทุน (ยังไม่ได้เงินกองทุน)

ลำดับที่

ชื่อชุมชน

จำนวนสมาชิก(คน)

ยอดเงินที่ปล่อยกู้ (บาท)

 

๑.

๒.

๓.

 

ชุมชนตรอกตระกูลดิษฐ์ ร่วมกับชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า

ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน ร่วมกับชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ

ชุมชนบ้านมนังคศิลา

 

 

-

-

-

 

-

-

-

รายชื่อประธานกองทุนชุมชนที่สามารถจัดตั้งกองทุนได้แล้ว

เขตดุสิต

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล.

ชุมชน/เขต

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นางสำรวจ ฤาไชคาม

ชุมชนชาวบางกระบือ ๑๔

๐๒-๒๔๑๒๓๔๗

๒.

นางสาวสันสินี แซ่หลี

ชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต

๐๒-๖๖๘๙๔๖๘

๓.

นายอุบล ม่วงทิม

ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า

และชุมชนตรองตระกูลดิษฐ์ เขตดุสิต

๐๒-๖๖๙๓๑๖๕

๔.

ร.ต.ประเทือง รอดศาตรา

ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์ เขตดุสิต

๐๒-๒๔๑๐๓๖๓

๕.

นายสายัณห์ ใช้สงวน

ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ

และชุมชนวัดโบสถ์สามเสน เขตดุสิต

๐๙-๗๗๘๕๓๖๔

๖.

นายมาโนช สุวรรณชนะ

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๑ เขตดุสิต

๐๒-๒๔๑๑๔๕๗

๗.

จ.ส.อ.มนัส สุวรรณพานิช

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๒ เขตดุสิต

๐๒-๖๖๙๓๖๔๐

๘.

นายสุชิน ขจรล่า

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๓ เขตดุสิต

๐๒-๖๖๙๔๕๘๗กด๑

๙.

คุณมณทิพย์ เทพวารินทรามาศ

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๔ เขตดุสิต

๐๒-๒๔๓๑๐๒๖

๑๐.

นายธีรพล ธนะวัฒน์นิรันดร์

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๔ เขตดุสิต

๐๑-๒๘๕๓๖๐๑

๑๑.

นายสมโภชน์ คุณาวุฒิ

ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา เขตดุสิต

๐๒-๖๒๘๐๒๙๕

รายชื่อประธานกองทุนชุมชนที่ไม่สามารถจัดตั้งกองทุน

เขตดุสิต

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล.

ชุมชน/เขต

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นายเสรีภาพ สุขศิริ

ชุมชนซอยโซดา

๐๒-๒๔๓๑๖๑๕

๒.

นายวิชัย สมบูรณ์

ชุมชนเขียวไข่กา

๐๒-๒๔๑๔๓๓๐

๓.

นายยงยุทธ์ แซ่อึ้ง

ชุมชนซอยสีคาม

๐๒-๒๔๑๔๑๗๓

๔.

นายเริงชัย สังข์อินทรรัตน์

ชุมชนพระยาประสิทธิ์

๐๒-๒๔๓๕๕๙๓

๕.

นายธรรมนูญ พรหมลัมพัท

ชุมชนซอยราชพัสดุ

๐๒-๒๔๓๘๖๙๙

๖.

พ.อ.อ.อำนวย สาตราคม

ชุมชนวัดสวัสวารีสีมาราม

๐๒-๖๖๙๒๑๒๕

๗.

นายดิเรก สิริโสมะ

ชุมชนซอยมิตรอนันต์

๐๒-๖๖๘๓๘๕๕ กด๑

๘.

นางสุขสถาพร บุนนาค

ชุมชนวัดน้อยนพคุณ

๐๑-๕๑๓๖๗๒๕

๙.

นายธันยา ปรางค์มณี

ชุมชนซอยสันติสุข

๐๖-๘๓๕๐๔๑๙

๑๐.

นายยินยล พรหมสุภา

ชุมชนเสริมฟักไข่

๐๒-๖๖๘๕๐๔๒

๑๑.

ร.ท.สมศักดิ์ บุญวรรณ

ชุมชนสะพานเกษะโกศล

๐๑-๗๗๖๐๕๕๖, ๐๒-๒๔๓๘๗๗๙

๑๒.

นายสมชาติ สนธิสมบัติ

ชุมชนนครไชยศรี

๐๒-๖๖๙๖๒๘๙

๑๓.

น.ส.ดรุณี แซ่เจ็ง

ชุมชนศรีย่านซอย ๓

๐๒-๒๔๓๗๗๖๖

๑๔.

นางจำรัส รักท้วม

ชุมชนตรองตระกูลดิษฐ์

๐๒-๖๖๙๔๕๓๑

๑๕.

นายสุชาติ ทัพใหญ่

ชุมชนซอยร่วมจิตต์๓

๐๒-๖๖๙๓๒๑๑

๑๖.

ส.อ.วิมล วงษ์แสงจันทร์

ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง

๐๒-๒๔๑๑๑๓๒

๑๗.

นท.ฉลาด ทองตะโก

ชุมชนท่าวาสุกรี

๐๒-๒๘๑๔๖๙๖

๑๘.

นายสายัณห์ ใช้สงวน

ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ

๐๒-๒๔๑๓๒๔๓

๑๙.

นางทองเยาว์ โทณานนท์

ชุมชนวัดราชา

๐๒-๒๔๓๑๓๗๙

๒๐.

นายอุทิศ บูรณะเสน

ชุมชนวัดเทวราชกุญชร

๐๒-๒๘๒๖๒๖๙ , ๗๔๑๖๕๙๗

๒๑.

นายนิล ธิดี

ชุมชนหลังอาคารสงเคราะห์ยมราช

๐๒-๖๒๘๐๐๑๘,

๐๖-๐๒๔๘๙๒๐

๒๒.

นายสมเดช กิติมาลัยวรรณ

ชุมชนถนนสุคันธาราม

๐๒-๒๔๓๔๖๐๑

๒๓.

นายเฉลียว โมฬี

ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม

๐๒-๒๔๓๐๖๐๑

๒๔.

นายอรรถนพ ดุริยชีวิน

ชุมชนสุโขทัยซอย๑

๐๒-๒๔๑๗๓๒๗

๒๕.

นายสุรเชษฐ์ นวนเกิด

ชุมชนป้าย๗

๐๒-๖๒๘๐๕๘๐

๒๖.

นายละออ เมืองเกษม

ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว

๐๒-๒๘๒๖๗๖๖

๒๗.

นายสมภพ พ่วงประทุม

ชุมชนวัดญวน - คลองลำปัก

๐๑-๔๒๗๕๑๗๐ ๐๒-๖๒๘๐๒๙๕

UP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

๑) การ

ฐานข้อมูลพรรณไม้ท้องถิ่น

 

พรรณไม้ในเขตดุสิตทั้งหมด

 

ไม้ยืนต้น

 

วนเอกชน ไม่มี

สวนสาธารณะ จำนวน ๔๑ แห่ง

 

ชาวชุมชนส่วนใหญ่ในเขตดุสิตนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาขงจื้อ และศาสนา

อิสลาม และคริสต์

ประเพณี     ชาวชุมชนยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆของไทย เช่น ประเพณี

วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ วันเด็ก

นาฏศิลป์     ไม่มี

ละคร             ไม่มี

 ยารัก

 

๑. โ

 

 

 

 

สถานที่ราชการ