เขตปทุมวัน

                                           บูชาท้าวมหาพรหม   ชื่นชมวังสมเด็จย่า   ศูนย์การค้ามากมี   ลุมพินีสวนสาธารณะ  ศิลปมวยไทย   สถานีรถไฟหัวลำโพง   เชื่อมโยงรถไฟฟ้า   สถานศึกษาเลื่องลือ   นามระบือจุฬาลงกรณ์

 

ประวัติเขต

                                                ย้อนหลังไปประมาณสองร้อยปีก่อน ท้องที่เขตปทุมวันมีลักษณะเป็นทุ่ง มีสภาพเป็นชนบทชานเมืองการไปมาหาสู่ใช้เส้นทางเดียว คือ ทางเรือ โดยมีคลองแสนแสบเป็นเส้นทางคมนาคม  เชื่อมกับคลองผดุงกรุงเกษม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ได้เสด็จทอดพระเนตรบริเวณนี้  พระองค์ทรงเห็นว่าบริเวณคอลงแสนแสบด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นเขตนาหลวง  มีบัวพันธุ์ไทยขึ้นตามหนองคลองบึงอยู่มาก  จึงมีพระราชประสงค์จัดทำเป็นสระบัวชานกรุงขึ้นไว้สำหรับเป็นที่ประทับพักผ่อนได้ทรงนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณทบาตโดยสม่ำเสมอ ต่อมาได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามหลวงขึ้นและพระราชทานนามพระอารามหลวงนั้นว่า“วัดปทุมวนาราม”    ซึ่งมีความหมายว่า  “ตำบลปทุมวัน”  ซึ่งได้วัดปทุมวนารามและบริเวณใกล้เคียงในปัจจุบัน

                                                ครั้งนั้น พ.. ๒๔๕๓ กรมพระนครบาลได้ประกาศจัดตั้งอำเภอปทุมวันขึ้นโดยในระยะแรกได้ใช้ที่ว่าการอำเภอสามแยก  (ซึ่งตั้งอยู่มุมถนนทรงวาด)  เป็นที่ทำการเมื่อ  .. ๒๔๕๙ จึงได้จัดตั้งที่ว่าการอำเภอปทุมวันขึ้น และมีที่ทำการอยู่มุมสี่แยกปทุมวัน เนื่องจากระดับชั้นของความเจริญ เติบโตของอำเภอปทุมวันอยู่ระดับสูง  ประชาชนหลั่งไหลอพยพเข้ามาประกอบการค้า  และทำมาหากินในท้องที่ปทุมวันมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการจราจร  ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบกับอาคารของที่ว่าการอำเภอปทุมวันเดิมนั้นชำรุดทรุดโทรมและคับแคบ  ประชาชนมาติดต่อราชการไม่สะดวก ในปี พ.. ๒๕๐๖ จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ในที่ดินของจุฬา  ลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งปัจจุบันคือสำนักงานเขตปทุมวัน  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๑๖/  . จุฬาลงกรณ์ ๖ ถ.พระราม ๔ แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

                                                 เขตปทุมวัน มีพื้นที่ ๘,๓๖๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ,๒๐๐  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับท้องที่อื่น ๆ ดังนี้

                                                ทิศเหนือ                     ติดต่อกับท้องที่เขตราชเทวีมีครองแสนแสบเป็นแนวเขต

                                                 ทิศใต้                          ติดต่อกับท้องที่เขตบางรักและเขตสาธร มีถนนพระราม ๓ เป็นแนวเขต 

                                                ทิศตะวันออก              ติดต่อกับท้องที่เขตคลองเตย มีทางรถไฟช่องนนทรี เป็นแนวเขต 

                                ทิศตะวันตก                  ติดต่อกับท้องที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีคลองผดุงกรุงเกษม เป็นแนวเขต

                    การปกครองแบ่งออกเป็น    แขวง  ดังนี้

                                                (๑)      แขวงรองเมือง  มีพื้นที่ประมาณ  ,๔๒๓  ตารางกิโลเมตร

                                                (๒)      แขวงวังใหม่    มีพื้นที่ประมาณ  ,๔๒๓  ตารางกิโลเมตร

                                                (๓)      แขวงปทุมวัน   มีพื้นที่ประมาณ  ,๒๗๖  ตารางกิโลเมตร

                                                (๔)      แขวงลุมลุมพินี  มีพื้นที่ประมาณ  ,๒๔๗  ตารางกิโลเมตร

 จำนวนประชากรทั้งหมด

ชาย หญิง รวม
๔๘,๙๖๒ ๕๐,๑๙๖ ๙๙,๑๕๘

 จำนวนประชากรที่เขตขึ้นทะเบียนเป็นชุมชน ๑๓  ชุมชน

ชาย หญิง รวม
๑๕,๖๖๙ ๑๖,๐๗๓ ๓๑,๗๔๒

                                                 ชุมชนในเขตปทุมวัน มีลักษณะเป็นชุมชนแออัด และเป็นแฟลต การเพิ่มขึ้นลดลงของจำนวนประชากรในชุมชนมีการคลาดเคลื่อนตลอด สาเหตุมาจากการอพยพของคนต่างถิ่นเข้ามาหางานทำในกรุงเทพ จึงทำให้มีการบุกรุกที่ดินสาธารณะเป็นที่อยู่อาศัยจนกลายเป็นชุมชนเกิดขึ้นในเขตปทุมวันได้ขึ้นทะเบียนเป็นชุมชน  ๑๓  ชุมชน  ดังนี้

 ๑.  ชุมชนซอยพระเจน

                        ที่ตั้งชุมชน                                    ถ.วิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุเงทพ

                        มีพื้นที่ประมาณ                         ๒๒ ไร่  เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

                        ประธานชุมชนชื่อ                       นางอรุณ   ชวามนนท์    โทร. ๐-๒ ๒๕๔-๕๓๕๑

 ๒.  ชุมชนซอยร่วมฤดี

                        ที่ตั้งชุมชน                                    ถ.สุขุมวิท   แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

                        มีพื้นที่ประมาณ                           ไร่  เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

                ประธานชุมชนชื่อ               นายสังเวียน   แย้มพรรณาราย             โทร. –๒ ๒๕๖–๖๖๙๐

 ๓.  ชุมชนวัดชัยมงคล  (ศาลเจ้าแป๊ะกง)

                        ที่ตั้งชุมชน                                    ถ.พระรามที่    แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

                        มีพื้นที่ประมาณ ๕  ไร่เศษ  เป็นที่ดินของวัดชัยมงคล  ๒๐%  ที่ดินของกรมธนารักษ์  ๔๐%

             ที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๓๐% ที่ดินของเอกชน ๑๐%

                        ประธานชุมชนชื่อ                       นายอลงกรณ์  รุ่งโรจน์วุฒิกุล 

 ๔.  ชุมชนตรอกสลักหิน

                        ที่ตั้งชุมชน                                    ถ.พระรามที่    แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

                        ประธานชุมชนชื่อ                          ไร่   เป็นที่ดินของพระคลังข้างที่

                        มีพื้นที่ประมาณ                         นายสุรเดช   มหามงคลสกุล

 ๕.  ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม

                        ที่ตั้งชุมชน      ถ. พระรามที่ ๑  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

                        มีพื้นที่ประมาณ                   ๒๐  ไร่  เป็นที่ดินของวัดปทุมวนารามประมาณ ๖  ไร่  ที่ดินของ

                                                                        สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ๑๔  ไร่

                        ประธานชุมชนชื่อ                 นายสมบูรณ์   พิมเกตุ

 ๖.  ชุมชนบ้านครัวใต้

                        ที่ตั้งชุมชน      ถ.พระรามที่ ๑  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

                        มีพื้นที่ประมาณ                   ๔๐  ไร่  เป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ และส่วนหนึ่งเป็นที่ดินของเอกชน

                        ประธานชุมชนชื่อ                 นายสมคิด   นิ่มเจริญ

๗.  ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

                        ที่ตั้งชุมชน      -

                        มีพื้นที่ประมาณ                   ๑๒  ไร่  เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

                        ประธานชุมชนชื่อ                 นายสังวาล  บุญส่ง

 ๘.  ชุมชนวัดบรมนิวาส

                        ที่ตั้งชุมชน      ถ.พระรามที่    ริมคลองแสนแสบ  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพ

                        มีพื้นที่ประมาณ                   ๑๐  ไร่  เป็นที่ดินของกรมธนารักษ์

                        ประธานชุมชนชื่อ                 นายวีรวัฒน์  โพธิลักษณื

 ๙.  ชุมชนซอยโปโล

                        ที่ตั้งชุมชน      ถ.วิทยุ   แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

                        มีพื้นที่ประมาณ                   ๓๐  ไร่  เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

                        ประธานชุมชนชื่อ                 นายวีระ   อหันทริก

 ๑๐.  ชุมชนเคหะบ่อนไก่

                        ที่ตั้งชุมชน      ถ.พระรามที่    แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

                        มีพื้นที่ประมาณ                   ๑๑๐  ไร่  เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

                        ประธานชุมชนชื่อ                 นายนิธิ  เรือนใจหลัก

 ๑๑.  ชุมชนชาวชูชีพ

                        ที่ตั้งชุมชน      ถ.พระรามที่     แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

                        มีพื้นที่ประมาณ                     ไร่  เป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ และที่ดินเอกชน

                        ประธานชุมชนชื่อ                 นายจีระศักดิ์  ส่งภากรรัตน์

 ๑๒.  ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน

                        ที่ตั้งชุมชน      ถ.บรรทัดทอง  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

                        มีพื้นที่ประมาณ                     ไร่  เป็นที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                        ประธานชุมชนชื่อ                 ด.ต. สายัณฑ์  คงบุญ

  ๑๓.                 ชุมชนวัดสามง่าม

                        ที่ตั้งชุมชน      ถ.พระรามที่ ๑  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

                        มีพื้นที่ประมาณ                     ไร่เศษ  เป็นที่ดินของวัดสามง่าม  และที่ดินเอกชน

                        ประธานชุมชนชื่อ                 นายไชยสิทธิ  คุณสิริประภารัตน์

                                               ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลำดับที่

กิจกรรม

ชุมชน / ที่ตั้ง

ทำขนมไทย

ทำไส้อั่ว

ทำแหนม

ทำบายศรีสู่ขวัญ

ทำขนมเปี๊ยะ

ทำพิมเสนน้ำ

ทำน้ำยาล้างจาน

ซอยพระเจน / คุณวิไลวรรณ

ซอยพระเจน / คุณอรุณ

ซอยพระเจน / คุณอมร

ซอยพระเจน / คุณจันทร์ดี

ซอยโปโล / คุณหนู

ซอยร่วมฤดี / คุณประภาพร

ซอยร่วมฤดี / กลุ่มแม่บ้าน

                                                 ชุมชนอื่นไม่มีการทำกิจกรรม ส่วนมากคนในชุมชนจะประกอบอาชีพค้าขายเดิม  อยู่แล้วและไม่มีตลาดรับรองที่สำคัญประชาชนในชุมชนมักจะไม่มีความสามัคคีกันแบ่งเป็นพรรคเป็นฝ่าย การมีส่วนร่วมไม่ค่อยมีขาดการสนับสนุนทั้งด้านการเงินและบุคลากรที่จะมาให้ความรู้และสนับสนุนการทำกิจกรรม  การหล่อหลอมให้ชาวชุมชนในแต่ละที่ให้เป็นหนึ่งเดียวค่อนข้างทำได้ยาก    

พรรณไม้ในท้องถิ่น

 

 

ไม้ยืนต้น

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อพรรณไม้

จำนวน(ต้น)

ประโยชน์, คุณค่า

นนทรี

๒๑๗

ให้ร่มเงา

ประดู่

๕๔๐

เครื่องประดับ, ให้ร่มเงา

ประดู่แดง

๑๔

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

กถินณรงค์

๕๙

ให้ร่มเงา

พฤกษ์

๑๒

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

กาฬพฤกษ์

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

ชัยพฤกษ์

๑๗

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

ราชพฤกษ์

๔๙

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

กลัปพฤกษ์

๑๖๐

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๑๐

หางนกยูงฝรั่ง

๙๘

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๑๑

ขี้เหล็ก

๒๖

อาหาร, สมุนไพร

๑๒

ขี้เหล็กอเมริกัน

๑๐

สมุนไพร, ให้ร่มเงา

๑๓

มะขาม

๖๑

ไม้ประดับ, อาหาร

๑๔

ตะแบกนา

๒๐๘

เครื่องประดับ, ให้ร่มเงา

๑๕

อินทนิลบก

๕๒

ให้ร่มเงา

๑๖

อินทนิลน้ำ

๕๗

ให้ร่มเงา

๑๗

เสลา

๔๕

ให้ร่มเงา

๑๘

กันเกรา

๒๒

ให้ร่มเงา

๑๙

จำปี

๑๒

สมุนไพร, ไม้ประดับ

๒๐

จำปา

สมุนไพร, ไม้ประดับ

๒๑

กระพี้จั่น

๑๓

สมุนไพร, ไม้ประดับ

๒๒

แคฝรั่ง

๑๓

สมุนไพร, อาหาร

๒๓

จามจุรี

๒๑๐

ให้ร่มเงา, เครื่องประดับ

๒๔

น้ำเต้าต้น

๑๓

ไม้ประดับ

๒๕

ศรีตรัง

๑๗

ไม้ประดับ

๒๖

ปีบ

๒๐

ไม้ประดับ

๒๗

แคสด

๒๒

อาหาร, ไม้ประดับ

๒๘

ชมพูพันธ์ทิพย์

๑๙๓

อาหาร, ไม้ประดับ

๒๙

คำแสด

๑๐

ไม้ประดับ

๓๐

หูกวาง

๓๒

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๓๑

สุพรรณิการ์

๓๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๓๒

ยางนา

๑๐

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๓๓

สาละ

๓๐

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๓๔

กระทิง

๒๐

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๓๕

สารภี

๔๒

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๓๖

บุนนาค

๑๒

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๓๗

ชงโค

๑๙

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๓๘

ต้นหยง

๒๒

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๓๙

ตาลโตนด

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๔๐

เต่าร้าง

๑๔

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๔๑

โมกบ้าน

๒๑

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๔๒

ทองอุไร

๑๓๐

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๔๓

ราชาวดีขาว

๑๕

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๔๔

แอหนัง

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๔๕

หางกระรอกแดง

๓๕

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๔๖

กระบือเจ็ดตัว

๒๐๕

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

๔๗

กาหลง

๑๕

อาหาร  ให้ร่มเงา

๔๘

ชงโคดอกเหลือง

๑๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๔๙

หางนกยุงไทย

๓๒

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๕๐

พู่ชมพู

๑๕

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๕๑

ทรงบาดาล

๑๕

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๕๒

มนฑา

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๕๓

พวงทองต้น

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๕๔

พุดตาน

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๕๕

ชบา

๓๑๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๕๖

ชบาหนู

๕๑๐

อาหาร  ให้ร่มเงา

๕๗

ชบาร่ม

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๕๘

ประยงค์

๒๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๕๙

มะยมฝรั่ง

อาหาร  ให้ร่มเงา

๖๐

มิกกี้เม้าส์

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๖๑

มะลิ

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๖๒

พยับหมอก

๑๕๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๖๓

ทิวาราตรี

๑๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๖๔

ราตรี

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๖๕

ช้องนาง

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๖๖

เทียนหยด

๔๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๖๗

เฟื่องฟ้า

๑๕๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๖๘

มังกรคาบแก้ว

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๖๙

พวงแก้วกุคั่น

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๗๐

รสสุคนธ์

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๗๑

เล็บมือนาง

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๗๒

กระเทียมเกา

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๗๓

ผักปลัง

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๗๔

ชำมะนาด

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๗๕

สายหยุด

๑๗

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๗๖

บานบุรีสีเหลือง

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๗๗

การเวก

๕๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๗๘

พญาปล้องทอง

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๗๙

บานบุรีสีม่วง

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๘๐

ท้าวยายหม่อม

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๘๑

พนมสวรรค์

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๘๒

สำมะงา

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๘๓

บุกตะแคง

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๘๔

ประทัดใหญ่

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๘๕

เข็ม

๑๑๑๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๘๖

พู่เรือหงส์

๑๑๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๘๗

ยี่เข่ง

๒๕

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๘๘

กะตังใบ

๑๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๘๙

วาสนา

๑๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๙๐

พิกุล

๑๖๒

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๙๑

แก้ว

๘๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๙๒

สาเก

๑๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๙๓

ไทรย้อยใบแหลม

๑๒

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๙๔

ไทรใบทู่

๓๒

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๙๕

ข่อย

๒๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๙๖

บัวสวรรค์

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๙๗

รำเพย

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๙๘

พุดจีบ

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๙๙

แย้มปี

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๐๐

ลั่นทมขาว

๑๒

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๐๑

ลั่นทม

๒๔

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๐๒

ตรีชวา

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๐๓

กระดังงาสงขลา

๑๕

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๐๔

จันทน์เทศ

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๐๕

มะฮอกกานีใบใหญ่

๔๔

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๐๖

สะเดา

๒๐

อาหาร  ให้ร่มเงา

๑๐๗

สะเดาอินเดีย

๒๐

อาหาร  ให้ร่มเงา

๑๐๘

ถ่อน

๑๕

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๐๙

คอร์เดีย

๑๒

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๑๐

งิ้ว

๒๑

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๑๑

คำแสด

๓๑

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๑๒

สนฉัตร

๑๒

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๑๓

สน

๑๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๑๔

กระโดน

อาหาร  ให้ร่มเงา

๑๑๕

พญาสัตบรรณ

๖๖

อาหาร  ให้ร่มเงา

๑๑๖

ลำดวน

๑๕

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๑๗

บรู่

๑๕

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๑๘

โพธิ์

๓๑

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๑๙

หว้า

๓๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๒๐

นิโครธ

๑๙

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๒๑

จิก

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๒๒

ยูคาลิปตัส

๑๒

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๒๓

แปรงล้างขวด

๓๒

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๒๔

ตีนเป็ดฝรั่ง

๑๕

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๒๕

กระหนาย

๑๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๒๖

โสกน้ำ ,โสกเหลือง

๒๑

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๒๗

ค้างคาว

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๒๘

มะกร่ำต้น

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๒๙

จำปาเทศ

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๓๐

ตะเคียนหนู

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๓๑

กระทุ่ม

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๓๒

พาราซัสโตส

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๓๓

พะยอม

๑๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๓๔

สตาร์แอปเปิ้ล

๑๕

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๓๕

โสกผ้าเช็ดหน้า

๑๕

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๓๖

มะขามเทศ

๒๕

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๓๗

อโศกอินเดีย

๒๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๓๘

หนวดปลาหมึก

๑๙

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๓๙

สนประดิพัทธ์

๑๗๓

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๔๐

ปาล์มย่าวา,ปาล์มจีน

๒๖

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๔๑

มะพร้าว

๒๖

อาหาร  ให้ร่มเงา

๑๔๒

ปาล์มน้ำมัน

๕๓

ทำน้ำมัน  ให้ร่มเงา

๑๔๓

ปาล์มพัด

๑๐

ทำน้ำมัน  ให้ร่มเงา

๑๔๔

ปาล์มแชมเปญ

๒๐

ทำน้ำมัน  ให้ร่มเงา

๑๔๕

หมากเยอรมัน,หมากนวล

๒๑

ทำน้ำมัน  ให้ร่มเงา

๑๔๖

ปาล์มขวด

๘๗

ทำน้ำมัน  ให้ร่มเงา

๑๔๗

อินทผลัม

๑๓

อาหาร  ให้ร่มเงา

๑๔๘

หมากเขียว

๑๐

อาหาร 

๑๔๙

หมากเหลือง

๑๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๕๐

จังไทย

๑๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๕๑

สิบสองปันนา

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๕๒

จั๋งญี่ปุ่น

๑๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๕๓

ขนุน

๑๐

อาหาร  ให้ร่มเงา

๑๕๔

ชมพู่ม่าเหมี่ยว

อาหาร  ให้ร่มเงา

๑๕๕

หลิว

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๕๖

จาก

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๕๗

จาน

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๕๘

ทองหลางด่าง

อาหาร  ให้ร่มเงา

๑๕๙

นุ่น

๑๐

เครื่องนุ่งห่ม  ให้ร่มเงา

๑๖๐

คูณ

๒๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

 

 

 

 

ไม้ล้มลุก

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อพรรณไม้

จำนวน(ต้น)

ประโยชน์  คุณค่า

ไผ่น้ำเต้า

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

ไผ่เหลือง

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

ไผ่วาก

เครื่องประดับ  ให้ร่มเงา

เทียน

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

ทองกาว

๒๕

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

สีเสียด

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

สาละลังกา

๑๕

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

โสกระย้า

๑๐

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

มะหาด

อาหาร  ให้ร่มเงา

๑๐

มะเฟือง

อาหาร  ให้ร่มเงา

๑๑

แสมสาน

อาหาร  ให้ร่มเงา

๑๒

จันทน์ผา

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๓

เทียนกิ่ง

ไม้ประดับ  ให้ร่มเงา

๑๔

ยอ

๑๓

อาหาร  ให้ร่มเงา

๑๕

ทับทิม

อาหาร  ให้ร่มเงา

๑๖

ว่านกาบหอยใหญ่

สมุนไพร  ให้ร่มเงา

๑๗

กุหลาบมอญ

ไม้ประดับ  คุณค่าทางใจ

๑๘

แค

อาหาร  ให้ร่มเงา

๑๙

บอระเพ็ด

สมุนไพร  ยารักษาโรค

๒๐

หงอนไก่

ไม้ประดับ  คุณค่าทางใจ

๒๑

แพงพวย

ไม้ประดับ  คุณค่าทางใจ

๒๒

พุทธรักษา

ไม้ประดับ  คุณค่าทางใจ

๒๓

ผักเสี้ยนฝรั่ง

ไม้ประดับ  คุณค่าทางใจ

๒๔

ดาวกระจาย

ไม้ประดับ  คุณค่าทางใจ

๒๕

เดือนฉาย

ไม้ประดับ  คุณค่าทางใจ

๒๖

ดาวเรือง

ไม้ประดับ  คุณค่าทางใจ

๒๗

แสงอรุณ

ไม้ประดับ  คุณค่าทางใจ

๒๘

แพเซี่ยงไฮ้

ไม้ประดับ  คุณค่าทางใจ

๒๙

พีทูเนีย

ไม้ประดับ  คุณค่าทางใจ

๓๐

พลับพลึง

๒๐๐๐๐

ไม้ประดับ  คุณค่าทางใจ

                                    

                                                    ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติ

 แหล่งน้ำ คลองแสนแสบ, คลองผดุงกรุงเกษม, คลองนางหงษ์ คลองไผ่สิงโต, คลองอรชร คลองสวนหลวง

สวน              

                                สวนเอกชน  ไม่มี, เพราะในชุมชนไม่มีพื้นที่

                                สวนสาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง

                                ๑.  สวนลุมพินี    พื้นที่ ๓๖๐๐

                                สวนป่า                                                                                                          จำนวน      แห่ง

 

๑.  สวนป่าวัดปทุมวนาราม                                                                                                                      พื้นที่ประมาณ    ไร่

                                สวนหย่อมเกาะกลางถนน จำนวน ๕ แห่ง

 

๑.  ใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส แยกศาลาแดงถึงแยกราชประสงค์ พื้นที่ประมาณ    ไร่

 

๒.  แยกปทุมวัน พื้นที่   ๗๐  ตารางวา

 

๓.  แยกสามย่าน ๒ เกาะ พื้นที่               ๘๐   ตารางวา

 

๔.  แยกเจริญผล ๒ เกาะ พื้นที่               ๗๐   ตารางวา

 

๕.  แยกอังรีดูนัง ๖ เกาะ พื้นที่  ๒๐๐  ตารางวา

                                สวนชาวบ้านจำนวน   -  แห่ง

                                สวนหย่อมใต้สะพาน จำนวน ๑ สวน

 

๑.  ใต้สะพานไทย-ญี่ปุ่น ถนนพระราม ๔ พื้นที่ ๒ ไร่  ๘๐๐ ตารางวา

                                สวนถนน จำนวน ๕ แห่ง

 

๑.  สวนถนนราชดำริหน้าโรงพยาบาลจุฬา ถึงหน้าโรงพยาบาลตำรวจ พื้นที่ประมาณ    ไร่

 

  สวนถนนพระราม ๑ แยกราชประสงค์ถึงแยกเฉลิมเผ่า พื้นที่ประมาณ    ไร่

 

๓.  สวนถนนอังรีดูนังแยกอังรีดูนังถึงหน้าสภากาชาดไทย พื้นที่    ไร่ครึ่ง

 

๔.  สวนถนนหน้าวังสระทุม พื้นที่  ๘๐  ตารางวา

 

๕.  ถ.พญาไทย หน้าอุเทนถวายถึงหน้าคณะบัญชีจุฬา พื้นที่ ๒ ไร่ ๘๐๐ ตารางวา

                                สวนหย่อมไหล่ทาง จำนวน ๒ แห่ง

 

.  สวนหย่อมถนนราชดำริจากหน้าโรงพยาบาลจุฬา ถึงสะพานเฉลิมโลก พื้นที่    ไร่

 

๒.  สวนหย่อมถนนพระราม ๑ จากแยกราชประสงค์ถึงแยกเฉลิมเผ่า พื้นที่    ไร่ครึ่ง

                                 สวนหย่อมเกาะกลางทางแยกต่าง ๆ จำนวน – แห่ง

อากาศ           

                                มีมลพิษ เกิดจากการที่ท่อไอเสียรถในท้องถนนปล่อยควันซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและน้ำบ้างทำให้น้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นทิ้งในที่สาธารณะบ้าง ทำให้เกิดการเน่าเหม็นทิ้งลงในท่อระบายน้ำบ้าง  ทำให้ท่ออุดตันน้ำไม่ระบายส่งกลิ่นเหม็น

            ไม่มีมลพิษ ไม่มี, เพราะชุมชนในเขตเป็นชุมชนแออัด ปัญหาการดำรงชีพมีอยู่ทุกชุมชนทำให้เกิดปัญหามลพิษทุกชุมชน

 ศิลปวัฒนธรรม

ความเชื่อศาสนาและประเพณี

                                                ศาสนาพุทธ, คริสต์, และอิสลาม

                                                ประเพณี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, ศาสนาคริสต์, อิสลาม วันขึ้นปีใหม่, วันเฉลิม  

                                                พระชนมพรรษา, วันสงกรานต์

ภาษาและวรรณกรรม

                                                ภาษาไทย ๙๐ เปอร์เซ็นต์

                                                ภาษาจีน    ๕ เปอร์เซ็นต์

                                                ภาษาอื่น ๆ  ๕ เปอร์เซ็นต์

ศิลปกรรมและโบราณคดี

                        จิตรกรรม                                ชื่อ       -                                   มาจาก     -

                        ประติมากรรม                       ชื่อ       -                                   มาจาก     -

                        สถาปัตยกรรม                       ชื่อ  วัดปทุมวนาราม            มาจาก

โบราณสถาน                         ฃื่อ  พระที่นังกาญจนา

                        ชื่อ  พระที่นั่งทรงธรรม

                                                ชื่อ  พระเมรุมาสสมเด็จย่า

โบราณวัตถุ                            ชื่อ  อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                                ชื่อ  ปืนใหญ่โบราณวัดบรมนิวาส

                                                ชื่อ  อัฐบริขารของบรรพบุรุษสมัยรัชกาลที่ ๓

                                                ชื่อ  พระอัฎฐิของพระราชบิดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประโยชน์                            

 3         อาหาร          3     เครื่องใช้                 3   สมุนไพร

 3        เชื้อเพลิง        3    เครื่องตกแต่ง                อื่น ๆ ..................

                                              คุณค่า                                 

          ลดมลภาวะ  ช่วยกรองอากาศจากมลภาวะที่เป็นพิษ                                                                                                                                                                 

          ให้ร่มเงาพักผ่อนหย่อนใจ                                                                                                                                                                                        

          เสริมสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม                                                                                                                                                                                                    

                                ความสำคัญ                         

          ด้านเศรษฐกิจ  สามารถนำมาดัดแปลงเป็นเครื่องใช้ในสำนักงาน  ในบ้านเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน                                                                              

          ด้านอื่น ๆ นำมาดัดแปลงตกแต่งให้สวยงามเป็นไม้ประดับ                                                                                                                                                        

          อายุของพืช                          

          อายุให้ผลผลิต     ปี                                                                                                                                                                                                 

          อายุที่ดำรงอยู่ได้  ๑๐๐  ปีขึ้นไป

               การขยาย                                             

ตอนกิ่ง                           ไม้ยืนต้นทั้งหมด

ต่อกิ่ง   ไม้ยืนต้น

ปักชำ  ไม้ยืนต้น,ไม้ล้มลุก

ติดตา  ไม้ยืนต้น

เพาะเมล็ด                    ไม้ยืนต้น,ไม้ล้มลุก

อื่น ๆ....................................                                                                                                                                                                          

                                                              

หมายเหตุ              อยู่ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                -  เป็นไม้ประจำถิ่น

                                -  อื่นๆ เนื่องจากไม่อยู่ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระบวนการจัดการ  การนำไปใช้และก่อประโยชน์ มีการดัดแปลงปรุงปรุง.. มีการอนุรักษ์ขยายพันธ์อยู่ต่อเนื่อง  ดูแลให้น้ำตกแต่งให้เหมาะสม การนำไปใช้ส่วนใหญ่ใช้เป็นไม้ประดับเป็นศิริมงคลให้ร่มเงาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ดนตรี นาฎศิลป์ การละเล่น และกีฬา

 ดนตรี                                                                                                                                              

ประเภทดนตรี

กิจกรรม

ชื่อชุมชน

 ไทย

ระนาด

ซอยพระเจน

 จีน

 -

ชุมชนซอยพระเจน

 สากล 

 -

แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน

 อื่น ๆ

 -

กรุงเทพ

  นาฎศิลป์                                                                                       

ประเภท

กิจกรรม

ชื่อชุมชน

ละคร

 รำไทย

ซอยพระเจน

ลิเก

 -

ชุมชนซอยพระเจน

หมอลำ

-

แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน

ละครชาตรี

-

กรุงเทพ

อื่น ๆ

-

 

  การละเล่น                                                                                     

ประเภทการละเล่น

กิจกรรม

ชื่อชุมชน

การละเล่นของเด็ก

-

-

การละเล่นของผู้ใหญ่

-

-

อื่น ๆ

-

-

   กีฬา                                                                                             

ประเภทกีฬา

กิจกรรม

ชื่อชุมชน

กีฬาไทย

-

-

กีฬาสากล

ฟุตบอล

ทุกชุมชนในเขต

อื่น ๆ

-

-


                                                            ชีวิตความเป็นอยู่

 ปัจจัยสี่

ที่อยู่อาศัย                                                 3        บ้านตนเอง                                              3         บ้านเช่า                                             อื่น ๆ .............

อาหารการกิน                                          3        ถูกสุขลักษณะ                                          3         ไม่ถูกสุขลักษณะ                               อื่น ๆ ............

ยารักษาโรค                                              3        ยาแผนโบราณ                                        3         ยาสามัญประจำบ้าน                     

ครื่องนุ่งห่ม                                              3       มีใช้เพียงพอ                                             3         ขาดแคลน                                         

 

 วิทยาการต่าง ๆ                                                                                                                                                                                         

                วัด                                                                                                                                                                                          

ลำดับที่

ชื่อสถานที่ - ที่ตั้ง

วัดชัยมงคล  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

วัดบรมนิวาส   แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

วัดชำนิหัตถากร (วัดสามง่าม)  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

วัดดวงแข   แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

วัดปทุมวนาราม   แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

วัดสระบัว  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

                  ศาลเจ้า                                

ลำดับที่

ชื่อสถานที่ - ที่ตั้ง

ศาลเจ้าแป๊ะกง  ชุมชนวัดชัยมงคล  แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ

ศาลเจ้าชุมชนชาวชูชีพ แขวงรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ

ศาลเจ้าท้าวมหาพรม  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

ศาลเจ้าบึงเถ่ากง (ตลาดสวนหลวง)  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

ศาลเจ้าพ่อปืนโต (ชุมชนวัดบรมนิวาส)

              โบสถ์                                  

ลำดับที่

ชื่อสถานที่ - ที่ตั้ง

  โบสถ์วัดมหาไถ่ (ชุมชนซอยร่วมฤดี)  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

                       พระราชวัง                            

ลำดับที่

ชื่อสถานที่ - ที่ตั้ง

  พระราชวังสระปทุม  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

                    พิพิธภัณฑ์                            

ลำดับที่

ชื่อสถานที่ - ที่ตั้ง

  พิพิทธภัณฑ์อัฐบริขาร รัชกาลที่ ๕ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

                 มัสยิด                                  

ลำดับที่

ชื่อสถานที่ - ที่ตั้ง

มัสยิดอินโดนีเซีย (ชุมชนซอยโปโล)  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

 โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข                                                                                                                                 

ลำดับที่

ชื่อสถานที่ – ที่ตั้ง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ถนนพระรามที่ ๔  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  โทร.  ๐๒ - ๒๕๒๘๑๘๑-๙

โรงพยาบาลตำรวจ ถนนพระราม ๑  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร. ๐๒ - ๒๕๒–๘๑๑๑–๒๕

โรงพยาบาลจงจินต์  ถนนพระราม ๖  แขวงลุมพินี  กรุงเทพฯ

โทร. ๐๒ - ๒๑๔–๔๗๒๔

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ จุฬาลงกรณ์  ถนนบรรทัดทอง  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๖ ลุมพินี  ถนนพระรามที่ ๔  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่

ชื่อสถานที่ – ที่ตั้ง

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  ถนนพระราม ๔  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กรุงเทพ

โทร. ๐๒ - ๒๕๑-๒๙๙๕

โรงเรียนวัดสระบัว  ถนนพระรามที่ ๔  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร. ๐๒ - ๒๑๔–๔๓๓๔

โรงเรียนวัดบรมนิวาส  ถนนพระรามที่ ๔  แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร. ๐๒ - ๒๑๔–๔๕๒๑

โรงเรียน๗วัดชัยมงคล  ถนนพระรามที่ ๑  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพ

โทร. ๐๒ - ๒๑๔–๐๒๑๐

โรงเรียนวัดดวงแข  ถนนรองเมือง  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

โทร.  ๐–๒ ๒๑๔–๓๕๑๑

โรงเรียนสวนหลวง ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

โทร. ๐๒–๒๑๔–๔๙๕๐

โรงเรียนปทุมวัน  ถนนพระรามที่ ๔  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร. ๐๒–๒๑๔๔๔๐๗

โรงเรียนปลูกจิต  ถนนพระรามที่ ๔  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

โทร. ๐๒–๒๕๑๕๙๕๑

โรงเรียนลุมพินี  ถนนพระรามที่    แขวงลุมพินี   เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

โทร. ๐๒ - ๒๕๒๕๙๕๗

            สถานศึกษาของรัฐบาล  

ลำดับที่

ชื่อสถานที่ - ที่ตั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพระรามที่ ๔  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน  ถ.พระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  

วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ถ.พระรามที่ ๑  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โรงเรียนเตรียมทหาร  ถ.พระรามที่ ๔  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ถ.พระรามที่ ๔ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน  ถ.พระรามที่    แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

     โรงเรียนของเอกชน      

ลำดับที่

ชื่อสถานที่ – ที่ตั้ง

โรงเรียนอนบาลจุไรรัตน์  ถ.พระรามที่ ๔  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  ถ.พระรามที่ ๑ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โรงเรียนสมถวิลราชดำริ  ถ.พระรามที่ ๑  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา  ถ.พระรามที่ ๑  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา  ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โรงเรียนสีตบุตรบำรุง  ถ.บรรทัดทอง  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน

ศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่

ชื่อสถานที่ – ที่ตั้ง

ศูนย์เยาวชนปทุมวัน ถ.บรรทัดทอง  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ศูนย์เยาวชนลุมพินี  ถ.พระราม ๔   แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่  ถ.พระรามที่ ๔  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

     ลานกีฬา                              

ลำดับที่

ชื่อสถานที่ - ที่ตั้ง

ลานกีฬาชุมชนบ้านครัวใต้  ถ.พระรามที่ ๑  แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ลานกีฬาวัดบรมนิวาส  ถ.พระรามที่ ๑  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ลานกีฬาโรงเรียนวัดดวงแข  ถ.รองเมือง  แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ลานกีฬาโรงเรียนวัดปทุมวนาราม  ถ.พระรามที่ ๑  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 

ลานกีฬาสวนลุมพินี  ถ.พระรามที่ ๔  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

ลานกีฬาโรงเรียนวัดชัยมงคล  ถ.พระรามที่ ๑  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

สถานที่ราชการและสถานที่สำคัญ

ลำดับที่

ชื่อสถานที่ – ที่ตั้ง

กระทรวงพลังงาน  ถ.พระรามที่ ๑  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

กระทรวงกีฬาและท่องเที่ยว ถ.พระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ถ.พระรามที่ ๑  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

การไฟฟ้านครหลวง  ถ.พระรามที่ ๑  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

การประปานครหลวง  ถ.พระรามที่ ๑  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

สรรพากรเขตพื้นที่  ถ.พระรามที่ ๑  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง  ถ.พระรามที่ ๑  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ

สำนักงานพัฒนาชุมชน ถ.พระรามที่ ๑  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

สถานีรถไฟหัวลำโพง  ถ.พระรามที่ ๔  แขวงรองเมือง  เขตปทุมมวัน  กรุงเทพฯ

โทร.  ๐๒ - ๒๐๔๕๖๗

๑๐

สนามกีฬาศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่งชาติ)  ถ.พระรามที่ ๑  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

๑๑

สถานเสวภาสภากาชาดไทย  ถ.พระรามที่ ๔  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

๑๒

สนามมวยลุมพินี (เอกชน)  ถ.พระรามที่ ๔  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

  สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่

ลำดับที่

ชื่อสถานที่ – ที่ตั้ง

สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน  ถ.บรรทัดทอง  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  โทร. ๐๒–๒๑๔–๑๐๔๒, ๐๒–๒๑๔-๑๐๔๖

สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ถ.พระรามที่ ๔  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  โทร. ๐๒–๒๕๒–๒๒๒๕

สถานีตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถ.พระรามที่ ๑  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  โทร. ๐๒–๒๒๓–๗๕๐๐

   สถานีตำรวจดับเพลิงในท้องที่

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

สถานีตำรวจดับเพลิงบรรทัดทอง  ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร. ๐๒ – ๒๑๔-๑๐๔๓

สถานีตำรวจดับเพลิงบ่อนไก่  ถ.พระรามที่ ๔  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร.  ๐๒–๒๕๑-๑๔๔๓,  ๐๒–๒๕๑-๑๑๕๗

  ระวัติบุคคลสำคัญ                                                                                                                              

ลำดับที่

บุคคลสำคัญ

ชื่อชุมชน

นายอลงกรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล

วัดชัยมงคล

นายจีระศักดิ์ ส่งภากรณ์รัตน์

ชาวชูชีพ

นางอรุณ ชวามนนท์

ซอยพระเจน

นายสุรเดช มหามงคลสกุล

ตรอกสลักหิน

นายสมบูรณ์ พิมเกตุ

หลังวัดปทุมวนาราม

นายสมคิด นิ่มเจริญ

บ้านครัวใต้

นายสำรวย ทรงพิมไทย

พัฒนาบ่อนไก่

นายวีรวัฒน์ โพธิลักษณ์

วัดบรมนิวาส

นายวีระ อหันทริก

ซอยโปโล

๑๐

นายสังเวียน แย้มพรรณาย

ซอยร่วมฤดี

๑๑

นายนิธิ เรือนใจหลัก

เคหะบ่อนไก่

๑๒

ด.ต.สายัณฑ์ คงบุญ

แฟลตตำรวจ สน.ปทุมวัน

๑๓

นายไชยสิทธิ์ คุณศิริประภารัตน์

วัดสามง่าม

  กระบวนการจัดการ การนำไปใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ มีการดัดแปลงปรับปรุง

                                    ฐานข้อมูลแห่งการเรียนรู้

ลำดับที่

ชื่อชุมชน และที่ตั้ง

ชื่อผลิตภัณฑ์

ซอยพระเจน  ถ.พระรามที่ ๔  แขวงลุมพินี

ใส้อั่ว

ซอยพระเจน  ถ.พระรามที่ ๔  แขวงลุมพินี

ขนมไทย

ซอยพระเจน  ถ.พระรามที่ ๔  แขวงลุมพินี

แหนม

ซอยพระเจน  ถ.พระรามที่ ๔  แขวงลุมพินี

บายศรีสู่ขวัญ

ซอยโปโล     ถ.พระรามที่     แขวงลุมพินี

ขนมเปี๊ยะ

ซอยร่วมฤดี   ถ.พระรามที่    แขวงลุมพินี

พิมเสนน้ำ

ซอยร่วมฤดี   ถ.พระรามที่ ๔  แขวงลุมพินี

น้ำยาล้างจาน

                                           ฐานข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน

                        เขตปทุมวัน

ชุมชนที่จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้  (ปล่อยเงินกู้แล้ว)

ลำดับที่

ชื่อชุมชน

จำนวนสมาชิก

ยอดเงินที่ปล่อยกู้

ชุมชนซอยร่วมฤดี

๑๒๒

๑,๕๓๘,๐๐๐

ชุมชนชาวชูชีพ

๖๓

๖๖๐,๐๐๐

                         ชุมชนอื่นๆ  ไม่สามารถจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้

UP