แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเขตบางรัก
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น...
ดหกฟ่ดส่หฟดส่หฟสวด่ว
หกดาหฟวาดหฟ
หกาดฟหาดส
ดากห
งฟสดง
หกฟส
ดงกสฟห
 
ลำดับที่
ชื่อชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก
แฟลตสถานีตำรวจนครบาลบางรัก ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ
น้ำดื่ม ตราบีอาร์
ชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก
แฟลตสถานีตำรวจนครบาลบางรัก ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ
พวงหรีด
ชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก
แฟลตสถานีตำรวจนครบาลบางรัก ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ
ดอกไม้ประดิษฐ์