ระเบียบการเรียนดนตรี

ดนตรีสากล

PIANO
  ค่าเรียน   ระดับต้น เดือนละ 600 บาท
ระดับกลาง เดือนละ 700 บาท
ระดับสูง เดือนละ 800 บาท
เวลาเรียน   วันธรรมดา เวลา 14.00 น.-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 น. -18.00 น.
เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ1 ชม.
 
GUITAR
ค่าเรียน  ระดับต้น เดือนละ 400 บาท
ระดับกลาง เดือนละ 500 บาท
เวลาเรียน   วันธรรมดา เวลา 13.00 น.-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. -15.00 น.
เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ1 ชม.
 
VIOLIN
ค่าเรียน  ระดับต้น เดือนละ 700 บาท
ระดับกลาง เดือนละ 800 บาท
เวลาเรียน  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น.-18.00 น.
เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ1 ชม.
 
KEYBOARD
สนใจติดต่อที่ห้องโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก
 
ขับร้องสากล
ค่าเรียน คอร์สละ 2,000 บาท (12 ชั่วโมง)
เวลาเรียน  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น.-16.00 น.
เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ1.30 ชม.
 
ทฤษฎีดนตรีสากล
ค่าเรียน เดือนละ2,500 บาท
ระเบียบการเรียนดนตรี
ตนตรีไทย
เปิดสอนเครื่องดนตรีไทยทุกประเภท
  ค่าเรียน เดือนละ 450 บาท
เวลาเรียน วันธรรมดา เวลา 17.00 น.-18.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น.-16.00 น.
เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ1.30 ชม.
 
ขับร้องไทย
ค่าเรียน เรียนเป็นกลุ่ม คอร์สละ 2,000 บาท
เรียนเดี่ยว คอร์สละ 2,500 บาท (12 ชั่วโมง)
เวลาเรียน วันอาทิตย์เวลา เวลา 16.00 น.-18.00 น.
เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ1ชม.
 
เครื่องเป่าไทย-สากล
ค่าเรียน เรียนเดี่ยว คอร์สละ 2,500 บาท (10 ชั่วโมง)
เวลาเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00 น.-19.00 น.
เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ1ชม.
 
กลอง
ค่าเรียน เดือนละ 800 บาท
 
สนใจติดต่อที่ห้องโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203
เบอร์โทรศัพท์ 02-6689622(สายตรง) และ 02-6687450 ต่อ 1406
ระเบียบปฏิบัติในการเรียนดนตรี
1. ชำระค่าลงทะเบียน 100 บาท พร้อมกับชำระค่าเรียน 2 เดือน เมื่อแรกเข้า
2. เมื่อชำระเงินแล้ว ต้องมีใบเสร็จที่ประทับตราของโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก
    พร้อมลายเซ็นผู้รับเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าใบเสร็จไม่สมบูรณ์
3. รับบัตรเข้าชั้นเรียน
4. เวลาเรียนต้องมาตามวันและเวลาที่สมัคร จะมาเรียนวันและเวลาอื่นทดแทนไม่ได้
5. ต้องนำบัตรเข้าเรียนมาแสดงต่อผู้สอนทุกครั้ง
6. ถ้าผู้เรียนขาดเรียนเอง จะไม่มีการสอนชดเชยให้ ยกเว้นครูผู้สอนขาดสอน
7. การชำระค่าเล่าเรียน ต้องชำระล่วงหน้าก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน ในอัตราเต็มเดือนเสมอ
    มิฉะนั้นจะเสียสิทธิ์ในชั่วโมงนั้นๆ
8. กรณีทำเครื่องดนตรีเสียหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาของเครื่องดนตรีนั้นๆ
9. กรณีบัตรหายต้องเสียค่าทำบัตรใหม่ครั้งละ 20 บาท
10. หยุดเรียนสัปดาห์ที่ 5 ของเดือน