เกี่ยวกับศูนย์ระนอง ๒

ศูนย์ระนอง 2 เป็นศูนย์การศึกษานอกสถาบันลำดับที่ 18 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งรองรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคสมทบ รวมประมาณ 1,700 คน สืบเนื่องจากกระแสความนิยมเรียนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มากขึ้น ทำให้แต่ละปีมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษา ในโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์เป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงได้ขยายโอกาส ทางการศึกษาเปิดศูนย์การศึกษานอกสถาบันแห่งนี้ขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
ศูนย์ระนอง 2 เป็นศูนย์การศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1, 2 และนักศึกษาแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และแขนงวิชาการโฆษณา ชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมอันเป็นที่ ต้องการของตลาดแรงงานเพื่อออกมารับใช้สังคมอย่างต่อเนื่องตลอดไป
ศูนย์ระนอง 2 เป็นศูนย์การศึกษานอกภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกลางศูนย์การศึกษานอกสถาบันที่ยึดมั่นปรัชญาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ว่า "อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน" และจากการที่ศูนย์ระนอง 2 เป็นศูนย์การศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะนักศึกษาโปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ ศูนย์ระนอง 2 จึงนำปรัชญาและวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ผสมผสานกับศูนย์ระนอง 2 ดังนี้

ปรัชญา

1) บัณฑิตนิเทศศาสตร์ต้องสามารถบูรณาการหลักนิเทศศาสตร์กับศาสตร์อื่นเพื่อพัฒนาสังคม
2) บัณฑิตนิเทศศาสตร์ต้องมุ่งเสริมสร้างความเป็นผู้นำทางความคิดต่อสังคม
3) บัณฑิตนิเทศศาสตร์ต้องพัฒนาทักษะอาชีพโดยมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม


วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการผลิตสื่อและการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และให้บริการสังคม โดยมุ่งเน้นความมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ


พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพด้านการผลิตสื่อและการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ โดยมีคุณภาพจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2) จัดให้มีการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
3) จัดให้มีโครงการบริการสังคมในรูปแบบต่างๆ
4) จัดให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมเพื่อทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรมและ พัฒนาชุมชนและสังคม
5) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสังคมตามระบอบประชาธิปไตย


นโยบาย

มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อบรรลุพันธกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม


วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ให้เป็นคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถปฏิบัติภารกิจหลักของคณะได้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3) เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ให้เป็นคณะนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานชั้นนำระดับประเทศ
4) เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ให้มีการบริหารจัดการในเชิงวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์สู่ระบบนานาชาติ