โครงสร้างหลักสูตร
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

หมวดวิชา
จำนวน / หน่วยกิต
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
      1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
      1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
      1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33
9
9
6
9
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
      2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา
      2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
      2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
101
79
15
7
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
10
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
144

การจัดการเรียนการสอน

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
33 หน่วยกิต
      กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียน
9 หน่วยกิต
1500101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0)
1500102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0)
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0)
      กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียน
9 หน่วยกิต
1500104
ความจริงของชีวิต
3(3-0)
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0)
2500101
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนเอง
3(3-0)
      กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่เกิน
6 หน่วยกิต
2500102
วิถีไทย
3(3-0)
2500103
วิถีโลก
3(3-0)
2500104
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0)
      กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียน
9 หน่วยกิต
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0)
4000106
กาคิดและการตัดสินใจ
3(2-2)
4000107
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2)

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
101 หน่วยกิต
      2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา
79 หน่วยกิต
          บังคับ เรียน
36 หน่วยกิต
4011301
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(2-2)
4021101
เคมีทั่วไป 1
3(2-2)
4022501
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-2)
4031107
ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-3)
4081203
กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
2(1-2)
4081204
กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
2(1-2)
3563104
หลักการจัดและบริหารการกีฬา
3(3-0)
4081301
จิตวิทยาการกีฬา
2(2-0)
4082201
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
3(2-2)
4082202
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2(1-2)
4083104
การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
2(1-2)
4083205
ชีวกลศาสตร์
2(1-2)
4083304
การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
2(1-2)
4084202
หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
2(1-2)
4083204
โภชนาศาสตร์การกีฬา
3(2-2)
          เลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม ก. และ ข. ต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า
          กลุ่ม ก
43 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
1043406
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
2(1-2)
1051105
จิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0)
2534207
สังคมวิทยาการกีฬา
2(2-0)
4071302
สวัสดิศึกษา
2(2-0)
4074502
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2(2-0)
4082102
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
2(2-0)
4083201
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
2(2-0)
4083202
กีฬาเพื่อสุขภาพ
2(1-2)
4083309
กีฬาสำหรับคนพิการ
2(2-0)
4083305
สุขวิทยาการกีฬา
2(2-0)
4084101
สถานที่และอุปกรณ์กีฬา
2(2-0)
4084103
การสอนทางกีฬา
2(1-2)
4083308
การเสริมสร้างและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
2(1-2)
4084901
สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
2(2-0)
4084902
การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2(2-0)
4111101
หลักสถิติ
3(3-0)

          กลุ่ม ข. เลือกจากรายวิชาในกลุ่มย่อยต่อไปนี้
          กลุ่มย่อยที่ 1
16 หน่วยกิต
2051201
นาฏศิลป์ไทย
2(1-2)
2054501
นาฏศิลป์สากล
2(1-2)
4081406
กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(1-2)
4081409
เกมและเกมนำ
2(1-2)
4081501
กรีฑา (ทักษะการฝึกกรีฑา)
2(1-2)
4081502
ยิมนาสติก (ทักษะการฝึกยิมนาสติก)
2(1-2)
4081503
แบดมินตัน (ทักษะการฝึกแบดมินตัน)
2(1-2)
4081504
เทเบิลเทนนิส (ทักษะการฝึกเทเบิลเทนนิส)
2(1-2)
4081505
ว่ายน้ำ (ทักษะการฝึกว่ายน้ำ)
2(1-2)
4081506
ยูโด (ทักษะการฝึกยูโด)
2(1-2)
4081507
เทนนิส (ทักษะการฝึกเทนนิส)
2(1-2)
4081508
มวยสากล (ทักษะการฝึกมวยสากล)
2(1-2)
4081509
ยิงปืน (ทักษะการฝึกยิงปืน)
2(1-2)
4081510
มวยไทย (ทักษะการฝึกมวยไทย)
2(1-2)
4081511
มวยปล้ำ (ทักษะการฝึกมวยปล้ำ)
2(1-2)
4081512
ยกน้ำหนัก (ทักษะการฝึกยกน้ำหนัก)
2(1-2)
4081513
จักรยาน (ทักษะการฝึกจักรยาน)
2(1-2)
4081514
กอล์ฟ (ทักษะการฝึกกอล์ฟ)
2(1-2)
4081515
ยิงธนู (ทักษะการฝึกยิงธนู)
2(1-2)
4081516
ดาบสากล (ทักษะการฝึกดาบสากล)
2(1-2)
4081105
การบริหารกาย
2(1-2)
4081601
ฟุตบอล (ทักษะการฝึกฟุตบอล)
2(1-2)
4081602
บาสเกตบอล (ทักษะการฝึกบาสเกตบอล)
2(1-2)
4081603
วอลเลย์บอล (ทักษะการฝึกวอลเลย์บอล)
2(1-2)
4081604
รักบี้ฟุตบอล (ทักษะการฝึกรักบี้ฟุตบอล)
2(1-2)
4081605
แฮนด์บอล (ทักษะการฝึกแฮนด์บอล)
2(1-2)
4081606
โปโลน้ำ (ทักษะการฝึกโปโลน้ำ)
2(1-2)
4081607
ฮอกกี้ (ทักษะการฝึกฮอกกี้)
2(1-2)
4081608
เซปักตะกร้อ (ทักษะการฝึกเซปักตะกร้อ)
2(1-2)
4081701
กระบี่กระบอง (ทักษะการฝึกกระบี่กระบอง)
2(1-2)
4082517
ศิลปะป้องกันตัว
2(1-2)
4082519
ไอกิโด
2(1-2)
4082521
ดำน้ำ
2(1-2)
4082609
ซอฟท์บอล
2(1-2)
4083403
ลีลาศ
2(1-2)
4082524
สควอช 1
2(1-2)
4082525
ปัญจักสีลัต 1
2(1-2)
4082526
ซอฟท์เทนนิส
2(1-2)
4082522
สนุกเกอร์
2(1-2)
4082611
เบสบอล
2(1-2)
4081519
เปตอง (ทักษะการฝึกเปตอง)
2(1-2)
4082412
เรือพาย
2(1-2)
4082413
ไต่หน้าผา
2(1-2)
4082523
เทควันโด
2(1-2)
4082518
กระโดดน้ำ
2(1-2)
4082528
ยิมนาสติกลีลา
2(1-2)
4082529
วินด์เซิรฟ
2(1-2)
4082527
ฟุตบอล
2(1-2)
          กลุ่มย่อยที่ 2
10 หน่วยกิต
4081520
หมากรุกไทย (ทักษะการเล่นหมากรุกไทย)
2(1-2)
4081521
โบว์ลิ่ง (ทักษะการฝึกเล่นโบว์ลิ่ง)
2(1-2)
4082501
กรีฑา 2
2(1-2)
4082502
ยิมนาสติก 2
2(1-2)
4082503
แบดมินตัน 2
2(1-2)
4082504
เทเบิลเทนนิส 2
2(1-2)
4082505
ว่ายน้ำ 2
2(1-2)
4082506
ยูโด 2
2(1-2)
4082507
เทนนิส 2
2(1-2)
4082508
มวยสากล 2
2(1-2)
4082509
ยิงปืน 2
2(1-2)
4082510
มวยไทย 2
2(1-2)
4082511
มวยปล้ำ 2
2(1-2)
4082512
ยกน้ำหนัก 2
2(1-2)
4082513
จักรยาน 2
2(1-2)
4082514
กอล์ฟ 2
2(1-2)
4082515
ยิงธนู 2
2(1-2)
4082516
ดาบสากล 2
2(1-2)
4082520
หมากรุกฝรั่ง
2(1-2)
4082601
ฟุตบอล 2
2(1-2)
4082602
บาสเกตบอล 2
2(1-2)
4082603
วอลเลย์บอล 2
2(1-2)
4082604
รักบี้ฟุตบอล 2
2(1-2)
4082605
แฮนด์บอล 2
2(1-2)
4082606
ฮอกกี้ 2
2(1-2)
4082607
โปโลน้ำ 2
2(1-2)
4082608
เซปักตะกร้อ 2
2(1-2)
4082701
กระบี่กระบอง 2
2(1-2)
4082702
เนตบอลและห่วงยาง
2(1-2)
4083303
การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ
2(1-2)
4083407
การบริหารประกอบดนตรี
2(1-2)
4083408
แอโรบิคดานซ์
2(1-2)
4084406
การละเล่นพื้นเมือง
2(1-2)
4084410
การอยู่ค่ายพักแรม
2(1-2)
4083536
สควอช 2
2(1-2)
4083537
ปัญจักสีลัต 2
2(1-2)
          กลุ่มย่อยที่ 3 (ต้องสอบผ่านรายวิชาระดับ 2 มาก่อน)
9 หน่วยกิต
4084501
กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
3(2-2)
4084502
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิมนาสติก
3(2-2)
4084503
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
3(2-2)
4084504
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส
3(2-2)
4084505
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
3(2-2)
4084506
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายูโด
3(2-2)
4084507
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทนนิส
3(2-2)
4084508
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยสากล
3(2-2)
4084509
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงปืน
3(2-2)
4084510
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย
3(2-2)
4084511
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยปล้ำ
3(2-2)
4084512
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายกน้ำหนัก
3(2-2)
4084513
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาจักรยาน
3(2-2)
4084514
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากอล์ฟ
3(2-2)
4084515
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงธนู
3(2-2)
4084516
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาดาบสากล
3(2-2)
4084601
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
3(2-2)
4084602
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
3(2-2)
4084603
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
3(2-2)
4084604
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล
3(2-2)
4084605
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแฮนด์บอล
3(2-2)
4084606
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี้
3(2-2)
4084607
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาโปโลน้ำ
3(2-2)
4084608
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
3(2-2)
4084525
กลวิธีการฝึกและการจัดการกระบี่กระบอง
3(2-2)

      2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
15 หน่วยกิต
      บังคับเรียน
9 หน่วยกิต
3561101
องค์การและการจัดการ
3(3-0)
3561204
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
3591105
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0)
      เลือกเรียน
6 หน่วยกิต
3001101
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(3-0)
3561102
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0)
3562402
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0)
3562404
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
3(3-0)
3563203
ธุรกิจทางกีฬา
3(3-0)
3563404
การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
3(3-0)

      2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
4083801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 3
2(90)
4084801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 3
5(450)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
10 หน่วยกิต
    ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรวิทยาลัยครูหรือหลักสูตรสถาบันราชภัฏโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้