แบบฟอร์มประกอบ
การจัดซื้อ จัดจ้าง
(ใหม่)  


 แบบฟอร์ม (สำหรับเงินนอกงบประมาณ)

              
หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง

รายละเอียดของวัสดุ / ครุภัณฑ์ / จ้างเหมาบริการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 (4)

ใบเบิกพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
บันทึกข้อความ
              

 แบบฟอร์ม (สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน)

หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง

รายละเอียดของวัสดุ / ครุภัณฑ์ / จ้างเหมาบริการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 (4)

ใบเบิกพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
บันทึกข้อความ
              

       คำอธิบายแบบฟอร์มต่างๆ

(คำอธิบาย) หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง

(คำอธิบาย) รายละเอียดของวัสดุ / ครุภัณฑ์ / จ้างเหมาบริการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

(คำอธิบาย) ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 (4)

(คำอธิบาย) ใบเบิกพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(คำอธิบาย) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
(คำอธิบาย) บันทึกข้อความ

 

                 


.