ข่าวประชาสัมพันธ์

- จัดนิทรรศการร่วมกับกรุงเทพ
เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก
ปี 2545- ให้ความร่วมมือในโครงการการ
ประเมินประสิทธิภาพถังดัก
ไขมันตามแผงขายอาหารริมบาทวิถี


- ฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่องการ
ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ อีเอ็ม
เพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม
 
website แนะนำ
ศูนย์สิ่งแวดล้อม
บทเรียนออนไลน


 
ระเบียบข้อบัง ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

 • หมวด 1 บททั่วไป
  • ข้อ 1 ชื่อชมรม
   ใช้ชื่อชมรมเป็นภาษาไทยว่า “ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
   ใช้ชื่อชมรมเป็นภาษาอังกฤษว่า “Environmental Conservation Club”
  • ข้อ 2 ที่ตั้งของชมรม
   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 11 ชั้น 4 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
   เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  • ข้อ 3 ตราข้อชมรม

 • หมวด 2  วัตถุประสงค์
  • ข้อ 4. วัตถุประสงค์
   วัตถุประสงค์ของชมรม มีดังนี้
   4.1 เพื่อรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   4.2 เพื่อแลกเปลี่ยน เผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ความคิด และประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
   4.3 เพื่อช่วยเหลือหรือในความร่วมมือในกิจกรรมของสถาบันทางด้านสิ่งแวดล้อม
   4.4 เพื่อรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิกในชมรม

 • หมวด 3  สมาชิกและสมาชิกภาพ
  • ข้อ 5. ประเภทสมาชิก
   สมาชิกของชมรมฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทและมีคุณสมบัติดังนี้ คือ
   5.1 สมาชิกสามัญ
   นักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและนักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์
   5.2.1 บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น อาจารย์ อาจารย์พิเศษ ฯลฯ
   5.2.2 ผู้ที่สนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของชมรมฯ และได้รับความเห็นชอบ
   จากคณะกรรมการดำเนินการแล้ว
  • ข้อ 6. คุณสมบัติของสมาชิก
   ผู้ที่จะเป็นสมาชิกของชมรมได้ คือ บุคคลดังต่อไปนี้
   6.1 ผู้ที่กำลังศิกษาในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้รับปริญญา และ/หรือสำเร็จ
   การศึกษาหรือเคยศึกษาหลักสูตร
   6.2 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตในอดีตและปัจจุบัน
   6.3 อาจารย์พิเศษ

 • หมวด 4  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
  • ข้อ 9 สิทธิของสมาชิก
   9.1 รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของชมรม เท่าที่จะอำนวยได้
   9.2 เสนอความคิดเห็นหรือคำแนะนำต่อชมรม หรือคณะกรรมการในเรื่องใดๆที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของ ชมรมเท่าที่จะอำนวยได้
   9.3 เข้าร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอมิติในการประชุมใหญ่สมาชิก
   9.4 มีสิทธิประดับหรือใช้ครื่องหมายชมรม
   9.5 สมาชิกสามัญไม่น้องกว่า 30 คน สามารถขอตรวจสอบกิจการ และทรัพย์สินของชมรมได้โดยทำเป็น หนังสือยื่นต่อประธาน หรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนประธานชมรม
   9.6 สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ และมีสิทธิได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการ
  • ข้อ 10. หน้าที่ของสมาชิก
   สมาชิกของชมรมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   10.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของชมรม รวมทั้งมติของที่ประชุมกรรมการของชมรม
   10.2 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรม
   10.3 เสนอแนะและหรือให้ข้อมูลต่างๆ แก่ชมรม เพื่อแลกเปลี่ยนในหมู่สมาชิกของชมรม
   1.0.4 รักษาและส่งเสริมวัตถุประสงค์ของชมรม รวมทั้งชื่อเสียงของชมรม

 • หมวด 5  ค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิก และค่าบำรุงชมรม
  • ข้อ 11 ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงชมรม
   11.1 สมาชิกสามัญ
        1. ค่าลงทะเบียน 20 บาท
        2. ค่าบำรุง - รายปี 30 บาท
        3. ตลอดชีพ 50 บาท

   11.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์
   ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงชมรมให้เป็นไปตามดุลยพินิจ และความสมัครใจของท่านสมาชิกเป็นสำคัญ

 • หมวด 6  คณะกรรมการของชมรม
  • ข้อ 12 คณะกรรมการของชมรม
   12.1 ให้มีคณะกรรมการดำเนินการของชมรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกทั้งหมด จำนวน 11 คน โดยเลือกประธาน 1 คน กรรมการนักศึกษาภาคปกติ 5 คน และกรรมการนักศึกษาภาคสมทบ 5 คน
   12.2ให้ประธานชมรมและกรรมการที่ได้เลือกจากสมาชิกดำเนินการแต่งตั้ง รองประธานเลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่นๆ แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบ
   12.3 การประชุมคณะกรรมการต้องมีคณะกรรมการประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และมติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก
   12.4 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการมีกำหนด 2 ปี ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ ให้คณะกรรมการเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
   12.5 คณะกรรมการมีอำนาจออกทะเบียนต่างๆ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของชมรมได้ตามที่เห็นสมควร

   ข้อ 7 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
   สมาชิกชมรม ได้แก่ บุคคลต่อไปนี้
   7.1 จะต้องยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกต่อคณะกรรมการดำเนินการและได้รับความเห็นชอบแล้ว
   7.2 ความเป็นสมาชิกดังกล่าวใน (7.1) จะสมบูรณ์ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อเมื่อสมาชิกได้ชำระค่าสมาชิกแรกเข้าคนละ 50 บาท แล้ว

   ข้อ 8 การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดในกรณีดังต่อไปนี้
   สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เพราะอย่างใดๆต่อไปนี้ได้แก่ ตาย, ลาออก, ถูกไล่ออกเพราะไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิก

 • หมวด 7  การประชุมใหญ่
  • ข้อ 13 การประชุมใหญ่
   13.1 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรมจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญ แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดหรือสมาชิกสามัญอย่างน้อย 50 คน เข้าชื่อกันเสนอให้เปิดประชุม
   13.2 การประชุมใหญ่สามัญให้ประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และจะต้องมีสมาชิกประชุมไม่ น้อยกว่า 30 คน
  • ข้อ14 วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่
   14.1 สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสมาชิกสามัญคนหนึ่งๆมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
   14.2 ในการประชุมใหญ่ใดๆข้อมติอันเสนอให้ลงคะแนนให้ตัดสินด้วยวิธีชูมือหรือวิธีการอื่นใด อันเป็นการเปิดเผย
   14.3 การลงคะแนนลับนั้นจะใช้กรณีที่จำเป็นเท่านั้น โดยการเห็นชอบของสมาชิกที่มาร่วมประชุม

 • หมวด 8  การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของชมรม
  • ข้อ 15 เงินของชมรมให้ฝากไว้กับบัญชีของชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

 • หมวด 9  เบ็ดเตล็ด
  • ข้อ 16 ข้อบังคับอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 2ใน3 ของจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
  • ข้อ 17 การเลิกชมรม
   ชมรมอาจเลิกได้โดยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3ใน4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ลงมติให้เลิกแล้วให้ทรัพย์สินของชมรมตกเป็นทรัพย์สินของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม   งานวิจัยของนักศึกษา   ระเบียบข้อบังคับ