ชื่องานวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อสวนสาธารณะในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย
นายประพันธ์ ปรัตถจริยกุล
สิบเอกประยงค์ ต่วนเทศ
โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต
ปีการศึกษา
2544

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ รวมถึงปัญหาและความต้องการของมาใช้บริการสวนสาธารณะ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา คือ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะ จำนวน 399 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistics Package for Social Sciences) ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stand Deviation)และสถิติการวิเคราะห์ การผันแปรทางเดียว ( One Way Analysis of Variance)
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มาสวนสาธารณะเป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 16-25 ปี ส่วนมากยังโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 5,001-10,000 บาท มีบ้านพักอาศัยอยู่ในเขตบางซื่อ เดินทางมาใช้บริการ สวนสาธารณะประมาณ 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยเดินทางมาด้วยรถโดยสารประจำทาง ใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากกว่า 15 นาที โดยจะมากับกลุ่มเพื่อน มีจำนวนสมาชิกที่มาด้วย 2 คน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในสวนสาธารณะอยู่ในระดับพอใจ สิ่งที่ไม่พอใจ คือ สิ่งอำนวยความสะดวก
ผลการวิเคราะห์การผันแปร พบว่า เพศ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
ปัญหาและความต้องการของผู้เข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะในเขตบางซื่อ มีดังนี้คือสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ห้องสุขา สำหรับปัญหาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนั้น ผู้ใช้ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ปัญหามีคนมากเกินไป แออัด ไม่สงบ เนื่องจากมีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ปัญหาการเดินทางไป-กลับ ไม่สะดวก โดยต้องการให้มีสวนสาธารณะที่ใกล้ที่อยู่อาศัยมากขึ้นและปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะพสม เนื่องจากมีผู้คนพเนจรเข้ามาใช้เป็นที่หลับนอน
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งนี้ กองสวนสาธารณะควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ควรมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้ามาใช้บริการ และมีการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นและปฎิบัติตามกฎระเบียบในการมาใช้บริการ สวนสาธารณะและถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการแล้ว แต่ก็ควรมีการขยายพื้นที่สวนสาธารณะให้เพิ่มมากขึ้น และกระจายพื้นที่สวนสาธารณะให้ครอบคลุมแก่การมาใช้บริการของประชาชน และนำพื้นที่ที่ไม่เป็นประโยชน์มาจัดทำเป็นสวนสาธารณะ