ข่าวประชาสัมพันธ์

- จัดนิทรรศการร่วมกับกรุงเทพ
เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก
ปี 2545- ให้ความร่วมมือในโครงการการ
ประเมินประสิทธิภาพถังดัก
ไขมันตามแผงขายอาหารริมบาทวิถี


- ฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่องการ
ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ อีเอ็ม
เพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม
 

website แนะนำ
ศูนย์สิ่งแวดล้อม
บทเรียนออนไลน์


 
งานวิจัยทางด้านขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
เป็นการศึกษาวิจัยในด้าน ปริมาณ องค์ประกอบ และผลกระทบของขยะมูลฝอย ที่เกิดในชุมชนเมืองต่างๆ รวมถึงการศึกษาในเรื่องระบบ การขนถ่าย การรวบรวม กระบวนการเก็บขยะ และการจัดการขยะภายในชุมชนต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร