โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

แนะนำหน่วยงาน (ประวัติความเป็นมา)

        โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เริ่มจากการเป็นแผนกอบรมครูอนุบาลในโรงเรียนการเรือนพระนครเพื่อการเตรียมครูสอนในระดับอนุบาลซึ่งขาดแคลนอยู่ในขณะนั้น เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเปิดโรงเรียนอนุบาลขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ภายหลังการก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศในปี พ.ศ. 2483 และพัฒนาขึ้นตามลำดับจนเป็นโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยดังรายละเอียดต่อไปนี้

พ.ศ. 2486 โรงเรียนการเรือนพระนคร เปิดแผนกอบรมครูอนุบาลเป็น ครั้งแรก

พ.ศ. 2493 รับนักเรียนจบม.6 เข้าเรียน 2 ปี โดยเริ่มใช้หลักสูตรประโยคครูอนุบาล และเรียนเพิ่มเติมเพื่อเป็นครูอีก 1 ปี

พ.ศ. 2501 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) สาขาการอนุบาลศึกษา

พ.ศ. 2520 เปลี่ยนหลักสูตรเป็น หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการอนุบาลศึกษา เป็นครั้งแรกพร้อมเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศเป็นโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ วิทยาลัยครูสวนดุสิต

พ.ศ. 2521 เปิดสอนโครงการ อคป. การอนุบาลศึกษา รุ่นแรก

พ.ศ. 2523 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)การอนุบาลศึกษา

พ.ศ. 2529 เปิดสอนกศ.บป.(การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ) ระดับป.กศ.ชั้นสูง และระดับ ค.บ. 2ปีหลังอนุปริญญาเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2533 รับนักศึกษาโครงการคุรุทายาท ระดับ ค.บ. 4 ปี เอกการอนุบาลศึกษารุ่นแรก

พ.ศ. 253 5 เปิดสอน กศ . บป . ( การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ) ระดับ ค . บ . เป็นครั้งแรก

พ . ศ . 2539 รับนักศึกษาโครงการคุรุทายาท ระดับ ค . บ . 4 ปี เอกการอนุบาลศึกษาเป็นรุ่นสุดท้าย

พ . ศ . 2540 เปลี่ยนชื่อภาควิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรีศูนย์การศึกษานอกสถาบันเป็นครั้งแรกที่ ศูนย์พัทยา