Information Center
Public Relations Department
" สื่อกลางสร้างสรรค์ สื่อสารฉับไว ทันสมัย ใส่ใจบริการ "
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
Home
Profile
Policy & Visions
Organization
Respondsibility
Staffs
News from us
Activity
Contact us

 
 
ขอบเขตความรับผิดชอบ
โดยดำเนินงาน 4 ลักษณะ ดังนี้
1. งานด้านบริหาร ภาระกิจประกอบด้วย
  - วางแผน และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- วางแผนงานประชาสัมพันธ์ระยะยาว และเฉพาะกิจ
- บริหารจัดการสื่อมวลชนสัมพันธ์
- บริหารข่าวเชิงรุก
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
- ควบคุมดูแลการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
- ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา และนิทรรศการการศึกษา
2. งานด้านธุรการ ประสานงาน และบริการ ภารกิจ : ประกอบด้วยงาน 3 ลักษณะ ดังนี้
  2.1  งานด้านธุรการ
      - งานทะเบียนรับ
      - ส่งหนังสือราชการ
      - งานทะเบียนจัดเก็บ รักษา สืบค้นหนังสือราชการ
      - ร่าง / พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายใน / นอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
      - งานจัดทำงบประมาณ และขออนุมัติเบิก / จ่าย ตรวจสอบครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภคในสำนักงาน
      - รวบรวมผลงานการปฏิบัติงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์
      - งานประกันคุณภาพ
      - งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
  2.2  งานด้านบริการ
      - งานบริการตอบปัญหาแก่บุคคลทั่วไป ทั้งหน้าเคาน์เตอร์ และโทรศัพท์
      - งานรับ และคัดแยกจดหมาย พัศดุภัณฑ์ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
      - งานต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      - ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานอื่นๆ
  2.3  งานด้านการประสานงาน และการประชุม
      - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เฉพาะกิจ)
      - เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
      - นอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
      - งานตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานภายในฝ่ายประชาสัมพันธ์
3. งานสื่อสารองค์กร ภารกิจ
           เป็นงานที่ต้องดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทั้งภายใน - นอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เช่น จุลสาร วารสาร แผ่นพับ สูจิบัตร Press Release สัมภาษณ์บุคคลเพื่อทำข่าวเผยแพร่ บริการจัดเสียงตามสาย จัดนิทรรศการ จัดฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในช่องทางต่างๆ ทั้งสร้างความสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาทำข่าวของมหาวิทยาลัยฯ จัดทำ Press Kits ให้แก่สื่อมวลชน มีการจัดรวบรวมฐานข้อมูลของผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนทุกแขนง มีการสำรวจและติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ตลอด สามารถจำแนกได้ 4 ลักษณะงาน ดังนี้
  3.1. งานสื่อสารภายใน อาทิ เขียนข่าว และบทความเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางสื่อภายในมหาวิทยาลัยฯ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด
       เสียงตามสาย เครื่องรูดบัตร จดหมายข่าว ป้ายไฟ ป้ายประชาสัมพันธ์ website เป็นต้น
  3.2. งานสื่อสารภายนอก อาทิ เขียนข่าว และบทความเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
       นิตยสาร วิทยุ website เป็นต้น
  3.3 งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
      - สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน และร่วมแสดงความยินดีกับสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ
      - อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชน ที่มาทำข่าวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
      - จัดทำ Press Release และ Press Kits ให้แก่สื่อมวลชนทุกแขนง
      - สำรวจติดตามข่าวสาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในสื่อมวลชนต่างๆ
  3.4  กิจกรรมสัมพันธ์
4.งานสร้างสรรค์
           ภารกิจ : เป็นภาระงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึกภาพกิจกรรมทั้งวิดีโอ และภาพนิ่งให้กับหน่วยงานต่างๆ หลังจากนั้นนำไปออกแบบ และเผยแพร่ขึ้นบน website ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รวมถึงสร้างช่องทางการรับรู้ข่าวสารด้านอื่นๆ อย่างเช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เสียงตามสาย และตัดต่อวิดีทัศน์งานต่างๆ ทั้งนี้ต้องดูแลรักษาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ อาทิ กล้องถ่ายรูป เครื่องตัดต่อ ฯลฯ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และเป็นอย่างดี เพื่อประสิทธิภาพของงานที่ดี ซึ่งจำแนกออกเป็น 3 ลักษณะงาน ดังน
  1. งานออกแบบ และผลิตสื่อมัลติมีเดีย
2. งานบันทึกภาพกิจกรรม VDO และภาพนิ่ง
3. งานดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ และผลิตสื่อมัลติมีเดีย
   
   
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต
295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0-22445101-4 โทรสาร 0-22445104
E-mail : sdu_pr@yahoo.com