กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่
สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5–7 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
วัน เวลา 09:00 - 10:00 น. 10:15 - 12:00 น. 12:00 - 13:00 น. 13:00 - 15:00 น. 15:00 - 17:00 น. 18:30 - 20:30 น.
5 มิถุนายน 54 การบริหารจัดการงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแนวใหม่ (PMQA)
(รศ.ดร.สุเทพ เชาวลิต)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
(Human Resource management)
(ดร.กมล ศิริบรรณ)
ภาษากาย
(Body Language)
(ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์)
โอกาสและความก้าวหน้า
(ดร.พิษณุ ตุลสุข)
6 มิถุนายน 54 พิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบายการศึกษา
และทิศทางการบริหารงาน สพฐ.
(ท่านเสน่ห์ ขาวโต)
การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Results Based Management)
(รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล)
เทคนิคการจัดทำตัวชี้วัด
(Key Performance Indicator)
(รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล)
Workshop 1
(ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล/ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ/
ดร.ดิเรก วรรณเศียร/ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ/
ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย/ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์)
7 มิถุนายน 54 Workshop 2 (บูรณาการองค์ความรู้)
(ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล/ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ/
ดร.ดิเรก วรรณเศียร/ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ/
ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย/ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์)
นำเสนองาน สรุปและปิดการอบรม
(เลขาธิการ กคศ.
และ ผอ.สพร.)
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
1. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.00 - 10.15 น. และ 15.00 – 15.15 น.
2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม