1073203 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0)
 
ผศ.ดร.นพเนตร ธรรมบวร
Early Childhood Curriculum (ผศ.ดร.นพเนตร ธรรมบวร)
ความหมาย จุดมุ่งหมายของหลักสูตรปฐมวัย ประเภทของหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยของประเทศไทยในปัจจุบัน และการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ
คลิกเพื่อเลือกฟังรายการ