Date: 2011-07-12

มสด. ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (หนองคาย) วันที่สาม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องไมตรี โรงแรมรอยัล แม่โขง จังหวัดหนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก นายลั่นฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางและแนวโน้มการบริหารงานของ สพฐ. ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรทางการการศึกษาจากจังหวัดหนองคาย ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองบัวลำภู และจังหวัดเลย เข้ารับการอบรม จำนวน 257 คน และการอบรมในครั้งนี้มีคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตร่วมบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ, ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย, ดร.ริญญาภัทร์ เขจรนันทน์, ผศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน และ ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง และผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ นางสาวอลิศ กาญจนกุล, นายวรนนท์ ดีผดุง, นางสาวกรทอง ศรีพารา, นางสาวจีรวรรณ บุญพิทักษ์ และ นายภักดี ชลสิทธิ์ สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีการอบรมทั้งหมด 4 หลักสูตรได้แก่ วินัย คุณธรรม จริยธรรม : การพัฒนาแบบองค์รวม , นวัตกรรม : บูรณาการศาสตร์แห่งความรู้ , การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ และ การพัฒนางาน : เทคนิควิธีการสู่สัมฤทธิผล ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สามารถพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนและช่วยพัฒนาการศึกษาของชาติให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาพ : วรนนท์ ดีผดุง / ข่าว : อลิศ กาญจนกุล)