::

ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ รับตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์คนใหม่

วันที่: 01/10/52
  • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
    ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
    ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
    ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
    ภาพที่21 ภาพที่22
  • วันนี้ (1 ต.ค.52) สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้มีการประชุมสรรหาประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการขึ้น ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส เป็นผลให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ ได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาคณาจารย์ฯ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนสุข สังข์รุ่ง ที่ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อไม่นานมานี้ อีกทั้งที่ประชุมได้มีการคัดเลือกรองประธานฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎามาศ ขาวสะอาด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรินยา สมบุญ เป็นเลขานุการฯ (ภาพ/ข่าว: นางสาวอลิศ กาญจนกุล)