::

โครงการความร่วมมือ รมป. มรภ. สวนดุสิต ศูนย์นครสวรรค์ จัดสัมมนา

วันที่: 31/10/52
  • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
    ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
    ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13
  • การจัดสัมมนา โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (BBL) เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพีอพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและได้แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย การจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2552