::

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กรและการทำงานเป็นทีม”

วันที่: 17-18/01/52
  • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
    ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
    ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ดุสิตพณิชยการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กรและการทำงานเป็นทีม” ของนักศึกษาหลักสูตรบริหาธุรกิจ ภาคปกติและปกติ(นอกเวลา)โดยมีอาจารย์อเนก แสงโนรี และ อาจารย์วลาวัลย์ สุนทรสิงห์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2552