::

สวนดุสิต ศูนย์สุพรรณส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมผู้นำเยาวชน จ. สุพรรณบุรี

วันที่: 17-19/01/52
  • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
    ภาพที่6 ภาพที่7
  • เมื่อวันที่ 17 – 19 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ จ. สุพรรณบุรี สนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ. สุพรรณบุรี โครงการดังกล่าวดำเนินโครงการโดย ชมรมกล้าตะวัน ซึ่งมีนักศึกษาจากหลายสถาบัน เข้าร่วมโครงการ ณ วิถีไทย รีสอร์ท จ. สุพรรณบุรี