::

การประชุมอภิปรายการพัฒนาหลักสูตรธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วันที่: 18/10/54
  • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
    ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
    ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  • วันที่ 18 ตุลาคม 2554 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ แขนงธุรกิจการบิน ได้จัดการประชุมอภิปราย การพัฒนาหลักสูตรธุรกิจการบิน ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เวลา 09.00 – 12.00 น. ทั้งนี้ การอภิปรายดังกล่าวทางอาจารย์ประจำแขนงธุรกิจการบินได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบิน และศิษย์เก่าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ด้วย