::

การเปิดโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์การใช้ภาษาไทย “คนไทยเจ้าบทเจ้ากลอน”

วันที่: 19/07/55
  • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
    ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
    ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
    ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  • รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์การใช้ภาษาไทย “คนไทยเจ้าบทเจ้ากลอน” และได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ ดำดี ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร์ และ อ.ถาวรโชติชื่น เป็นวิทยากรมาอภิปราย เสวนา และสัมมนา ในเรื่อง “คนไทยเจ้าบทเจ้ากลอน” ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลันราชภัฎสวนดุสิต วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 (ภาพ:ข่าว จิระศักดิ์)